Református gimnázium, Kisújszállás, 1945

I. Iskolánk az 1945-46. iskolai évben. A). A tanév története. t HÁRSING ISTVÁN. Az új iskolai év második napján vettük a gyász­hírt Hársing István kartársunk elhunytáról. Hársing István 44 éves aktiv tanári munkássága végére tett pontot a kérlelhetetlen halál. Ebből a hosszú időből 25 évet töltött intézetünkben. Hársing István e 25 év alatt szivvel- lélekkel összeforrott iskolánkkal és városunkkal s mindvégig a kötelesség- teljesítés élő mintaképe volt. Tanítványainak nagy serege kartársaival együtt kegyelettel őrzi emlékét. ^ a). A háborús viszonyok miatt egész tanév folyamán távol volt É. Kiss Sándor (hadifogságban), Herbály Gyula és Szőke. Balázs 1945. október, illet­ve i946. március folyamán hazatértek ugyan, de az igazolási eljárás elhú­zódása miatt az iskolai munkába nem kapcsolódhattak be. Dr.Tóth Kálmánt a Népbiróság állásvesztésre Ítélte, de ügye fellebbezés alatt áll. Hársing István súlyos betegsége miatt szintén nem tudott munkába állani, a testne­velési tanszék pályázó hiányában a tanév elején ugyancsak üresen állt. A távollevő kartársakat Csorna Erzsébet volt nagyváradi ref. leány gimnáziumi r. tanár, dr. Szakái Sándor volt máramarosszigeti ref. gimnáziumi r. tanár és Rásky Gizella volt komáromi ref. tanitónőképző intézeti r. tanár, kiket a V. K. M. ur osztott be intézetünkhöz szolgálattételre, továbbá Hofiman Ká­roly ny. r. tanár, c. igazgató és Oláh Károly nyugalmazott testnevelési tanár helyettesítették. Szeptember 8-án elhunyt Hársing István történelem-latin szakos tanszékét fenntartó-testület a V. K. M. ur engedélyével történelem- földrajz szakos tanszékké szervezte át, amelyre a fenntartótestület Zsoldos István oki. történelem-földrajz szakos tanárt, volt kisújszállási tanyai lelkészt választotta meg. László János történelem földrajz, szakos tanár nyugalomba vonulásával megüresedett tanszékét fenntartótestület dr. Szakái Sándor, volt máramarosszigeti ref. gimn. tanár meghívásával töltöttébe. 1945. nov. 18-án az üresen álló testnevelési tanszéket fenntartótestület Porcsalmi Lajos volt szatmárnémeti ref. gimn. r. testnevelési tanárral töltötte be. Rásky Gizella beosztott tanárunk 1946. jan. 1-el a pápai ref. polg. leányiskolához távozott. Szász Károly r. tanár. okt. folyamán visszatért állomáshelyére és okt. 28-án szolgálatba lépett.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents