Katolikus Marianum intézet, Kolozsvár, 1912

5 sel, minden csábitással szemben, hogy ahhoz térjen ragyogó tisztán vissza, a honnan kijött. Ti magyar leányok vagytok, ez a ti büszkeségtek ; és ez mire sarkaljon titeket? hogy azt az igazi nőiességet, nemességet, amit ezen intézetben sajátíttok el, híven ápoljátok, mert ha igazi nők lesztek, a hazával szemben kötelességteket teljesítettétek. A nőnek honmentő szerepe van, de azért nem kell, hogy kilépjen a kényes, poros küzdő terek mezejére, hanem a családja körében kell csendesen munkálkodnia, boldog otthont teremteni annak a férfiúnak, akit a Gondviselés számára kijelölt és őrköd­nie kell, hogy a család szentélyében a szeretet tüze soha ki ne aludjék, mely a férfinek önfeláldozó, kitartó munkásságát élessze. Ez a nőnek legszebb, legmagasztosabb hivatása. Három gondolatot adok útravalóul ezen alkalommal; ha boldogok akartok lenni és fenséges hivatástokat betölteni, sohase vágyódjatok csillogni és feltűnni a világ előtt, ne akarjatok tet­szeni senkinek, hanem ügyeljetek a lelketekre és töltsétek meg a lelket igazi szépséggel és erénnyel ; amint már a zsoltáros is mondja: „A királyi leánynak minden szépsége lelkében van“ és ti királyi leányok vagytok, mert a Krisztus vére foly a ti erei­tekben és közvetíti a lelketeknek az isteni életet. Sohase alkal­mazkodjatok a világ felfogásához, a változó divathoz, mert ez sokszor erkölcstelen és az igazi szép eszméjével ellenkezik, hanem járjatok egyszerűen, csinosan és meg fogjátok hódítani a nemes lelkeket. A másik, amit szíveteknek ajánlok, hogy legyetek szorgo­sak és szorgalmasok, mert hivatástokat ezzel töltitek be a leg­jobban. Nem tudok visszagondolni gyermek-éveimre anélkül, hogy szüntelen ott ne lebegne lelkem előtt annak a lénynek jósága, önfeláldozása, akit Isten rendelt gondviselőül mellénk. Ki volt fenn a legkorábban, a reggel első óráiban, hogy mindent elrendezzen ... ? az édes anya ! és korán reggel, késő estig min­dig járt szorgalmasan munkálkodva és mindig másokért fárado­zott és sohasem törődött magával. Ez a nőnek legszebb jellem vonása. Ezt kell nektek is, gyermekeim, megszereznetek; oda­adó, áldozatos lelkületre kell szert tennetek. És az utolsó, amire nagy hivatásotok betöltésénél töreked­netek kell, hogy imádságos legyen a lelketek; hogy munkára, áldozatra, fáradozásra és erényre képesítsen az imádság ereje.

Next

/
Thumbnails
Contents