Kossuth Népe, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 51-126. szám)

1945-09-12 / 110. szám

Magyar-jugos,: hív dis zelőadásan mutatja be a Boszorkány táncot a Belvárosi Színház A Belváros! Színházban Balázs Béla „Boszorkánytánc“ című, szerb környezetben ’átsződd darabját pénteken díszelőadáson mutatják be, amelyet a Magyar-Jugoszláv Társasig render. 'Az előadás előtt dr. Moór Gyula egyetemi rektőr, a Társaság elnöke mond bevezetőt. KÉT FILM 1. „Lenin 1918“ A Royal Apollo kapunyitó műso­ra: a „Lenin 1918“, a szovjet film­művészet egyik leghatalmasabb al­kotása. A film a „Szovjet-haza aty­jának“ életét, emberfeletti küzdel­meit, pihenést nem ismerő munká­ját eleveníti meg. Memento ez a film arra, hogy a nép ellenségei mindig egyforma eszközökkel dol­goznak: 1918-ban is ugyanolyanok voltak, mint ma. És mégis minden akadályon, merényleten győzedel­meskedik az igazság, amely segíti Lenint a nép fölemelésében, a Szovjet megerősítésében. . A film előtt bemutatták a moszkvai győ­zelmi parádé meseszerűen szép, színes szovjet filmhíradóját. (—ly.) 2. „A szerelem kikötője" Ki ne emlékeznék a Ködös uta­kon című filmre, Jean Gabin-nel a főszerepben? Ez volt a háború előtti évek legremeksbb francia filmalkotása. Jean Gabint azóta Amerikába sodorta a világvihar és most mint amerikai filmszínészt látjuk viszont a Városi Színház új filmjében, a Szerelem, kikötőjében. Ez az amerikai film, az ő egyéni­ségének, csodálatos színészi tehet­ségének hatása alatt, a Ködös uta­kon ikerpárjává .finomult. Csupa egyszerűség, mélyen emberi mon­danivaló az egész film, a mellett, hogy remegő feszültség, fojtott iz­gatom fűti légkörét. Az egész ren­dezésen, fotografáláson, Gabin, Ida Lupino és az összes szereplők já­tékán érezni: az amerikai film, a maga utolérhetetlen technikai lehe- ' tőségeivel, ezúttal a francia filmek magávalragadó emberi és költői varázsát akarta érvényre juttatni. Sikerült. Ez a film: élmény. Film- élmény és művészi élmény. Csak megköszönni lehet, hálásan és csön­desen, mint egy váratlan kedves ajándékot. (—y) Medgyaszay betegsége miatt csesk ma lesz a „Cserebere" felújítása Hétfőre tervezte a Medgyaszay Színpad a „Cserebere“ felújítását, a repriz azonban az egyik fősze­replő, Medgyaszay Vilma betegsége miatt az utolsó pillanatban elma­radt. Medgyaszay ugyanis olyan súlyosan berefcedt, hogy nemcsak az énekléstől, de még a beszédtől is eltiltotta az orvos. Mivel pótlá­sáról nem sikerült gondoskodni, a felújítást el kellett halasztani. Így a reprizre ma este fél S-kor kerül sor, a jegyek természetesen érvé­nyesek. Mivel a Nemzeti Színházban pén­tektől színrekerölő Figaro házassá­gában Vizűén Mariska is játszik, a Vígszínházban a „Hattyú“-beli szerepét ettől a naptól kezdve Szabó Margit, a színház új tagja, a Nem­zeti Színház volt művésznője játsz- sza. ‘$4? „Intermezzo“ néven új szín-, házi vállalkozás indul a Magyar Színházban és ott minden hétfőn este változatos irodalmi és zenei műsort tervez. Első rendezése dr. Paul Weingarten, bécsi zongora- művész hangversenye, első irodal­mi estjén kerül sor Szomory Dezső: „Incidens az Ingeborg-hangverse- nyen“ című szellemes egyjelvaná- sosára. A vállalatot dr. T a- másy László, a Vígszínház volt gazdasági főnöke alapította. Mun­katársa Szemere György, a rádió zenei m&sorszerkesztöje. *5» Ránctalan, üde arcbőr titka? VITAL crém! „Szerelmi recept ' a P.oyal Apollo legközelebbi filmjének a címe. Az amerikai újdonság két főszereplője Charles Boyer és Margaret Sulla- van. ^jf Kicsi a hirdetése, nagy a hatása jj parcod arckrémnek. 'Okos tanács minden n~nek, Hormöcith-krém száruz bőrnek. A fasiszta sajtótermékektől meg­tisztítják a katonai könyvtárakat is A honvédelmi miniszter ismételten adott ki olyan rendeleteket, hogy a laktanyák és más katonai intézmények könyvtárait vizsgál­ják felül és távolítsák el onnan a fasiszta, vagy szovjetellenes köny­veket. A miniszter újabb rendelete alapján most bizottság alakult ezeknek az ellenőrzésére és átvizsgálja a könyvtárakat, hogy való­ban végrehajtották-e a rendeleteket. Megfeszített erővel dolgoznak az alföldi konzervüzemek Szén és pénz kellene a gyárfáshoz Körülnéztünk a nagy gyümölcs­és zöldségtermő vidéken: Kecske­mét, Kagj’kőrös, Kiskunfélegy­háza környékén. A gyárak, a: üzemek valóban hősies erőfeszí­téssel dolgoznak — az eredmény mégis kevés. Nincs pénz, nincs szén. Nincs szén — nincs sziívaíciiivár Nagykőrösön az első állomás a nagykőrösi konzervgyár. Itt jú­lius 2ő-ike óta dolgoznak, 350 munkás helyett száznegyvennel, a gépek nagyrésze ép. Eddig száz mázsa paradicsom konzervet gyártottak, hordós-szilvaízt is tudnának termelni, ami télen, mindnyájunk táplálkozása szem­pontjából rendkívül fontos. A legfőbb baj itt az, hogy nincs pénzük. A vállalat tulajdonosai hat és félmilliót adtak a megnyi­táshoz, most négymilliós hitel van kilátásban az iparügyitől — ez pontosan egy hétre elég. Pedig a szilvával nem lehet várni. Ha most tíz napon belül nem tudják a szilvaizt megcsinál­ni, akkor vége. A Gschwindt-féle gyárnak szin­tén pénz és szén kellene. Mind a kettőből kevés van. Harmincmil­lióra lenne szükségük, hogy ren­des tempóban dolgozhassanak. Napi három vágón paradicsomot és másfél vágón szilvaizt tudná­nak produkálni. Ehhez 150 méter- mázsa szén • kell éné. Jelenleg a szegedi fütőháztól kaptak egy vá­gón szenet kölcsön. Specialitásuk egy újfajta besű­rített szőlőlekvár, ezt 10 kilo­grammos faládákban hozzák for­galomba.. 56 százalékos cukortar­talmú, édes, tápláló, 45 fok me­legnél sűrítik, az összes vitaminok benne maradnak. Mmsiméz, az ú\ cukarpóÜó A kecskeméti konzervgyár rés.-.- vény társaságnál ugyanez a hely­zet. Naponta félvagón szilvalek- ?;drt gyártanak, négy vágón he­lyett. A legszebb aszaltszilvát ők csinálják az országban, itt gyár­tották a dióbelű „római szilvá­- kát“, melyet évekkel azelőtt is,- méregdrágán vásároltunk meg a r belvárosi csemegekereskedések- z ben. Itt gyártják ma is aránylag a y legtöbb szilvaízt, aszalt szilvát. Bonyolult módon hozzák el a Ti­szántúlról a szilvatermést, nincs híd, tehát dereglyékbe rakják, elei vátorral egy kis iparvasútig vf szik, onnan a nagyvasútihoz, így jut el a gyárba. Specialitásuk a mustméz, ame­lyet mustból nyernek. Ennek a gyártása most Indul. Egy csomag gyula: 4 és lél pengő Nagy meglepetés a kecskeméti gyufagyár. Itt megtudjuk, hogy a szegedi, budafoki, kecskeméti gyufagyárak teljesítménye kielégíti az ország gyufaszükségletét. {-ÜTÖKOPIA RÁD Andvftsay-ut 53. (Oktogon-térnél.) Hirdetmény Budapest, székesfőváros netuibeteg- gondozó Intézetei az alábbi helyeken nyújtanak teljesen ingyenes aeiaifeeteggoadozást Intézetek: Rend, idő: II., Tölgy fa-u. 10. 9—Vyl3 III., ßzentendrel-üt 21. 0—12 VI.. Béval-u. 15/a. d. u. Ili® ■■_,7 VII., Róísák-tero 2. d. u. 6—-U',8 VITI., Jóiscf-u. 49. XI., , HaHer-u. 88)588. hrsie. (P*t Iatván-kórház területér.) %9—IS X., Mázsa-tér 9. XI., Kökörcsin-n. 5. (Tüdögond.-ép.) XII., Olasz fasor 20. XTV., LJrMt-k-ii. 5. «5 *-4*13 9. n. 6—M-8 0—12 u. 4—0 Budapest ssékesföváros polgármestere. I I MOZI 1 Ady: Amerikai sas iám.). John Gar­field. 44 12. 2, >45, Vil- — Bethlen: Acél- karaván (am.). Randolph Scott. fás, fá5. fái. — Capitol: Lovaglás ügy (magy.). Kabos. 1, 3, 5, 7, v. és ü. 11 is. — Corso | ' (Telefon 182—818): örök Éva (am,), ^ Deanna Durbin, Charles Laughton. 8, 4, s Ö, szomb., v. és ü. 13 is. — Corvin: 1 Bagdadi tolvaj (am.) színes fllmcsoda. 3 5, 7, v. és ü, 11 Is. — Damjaulch: * Pekingi leány. Híradó. U3, Vhl, ( v. és ü. fái is. — Bécsi: örök Sva 1 am. ). Deanna Durbin. Charles Laughton, 1 J/£3, fáb. fá7, szomb.. v és ü. fái is. — * Fórum: Egy frakk története (am.). Char- < les Boyer, Rita Haywnrth. 1, 3, 5, 7. 8 v. 11 is. — Híradó: Kapituláció (a bér- J lini finálé. Űj orosz híradó. Űi amerikai í- híradó, Magyar híradó, Chaplin, a gör- k korcsolyabajnok. Előadások 9—21-ig. — * Ipoly: Trópusi mámor. H Lamarr fá\ - fá6, fát, v. és ü. fá2 Is. — Kamara: Az ismeretlen Imádó (am.). Fred As­taire, Rita Kayworth, fá 12, 2, 4.. 6. — LJcyd: Hófehérke és a 7 törpe Hír­adó. 3, 5, 7. — Olympia; A pék fele­sége (fr.). Raimu. 1, 3, 5, 7, v. és ü. 11 is. — Palace: Waterloo Bridge (am ). Robert Taylor Híradó. 11, 1, 3. 5, 7. — Pátria: Urilány szobát keres imagyar). 3, 5, 7, v. és ü. 11 Is. — Petőfi (Odeon): Zola. P. Merni. klséröraÜsor. 3, 5, 7, v. 1 is. — Roya! Apolló: Lenin 1918 (or.). B. V. Scsukin. Mienk a föld. mienk a termés. Győzelmi parádé Moszkvában. 2, VL&, fá7, v. és ü. fá 12 is. — Soala: Ziegílold Girl (am.). Kedy Lamarr, Judy O^lwnd. J. Stewart. M. és amerikai híradó. 2, fás, fái, v. és ü. fá 12 is. — Stúdió: A férj közbeszól. 1, 3, 5, 7 v. és ü. 11 is. — Szabadság: örvény ífr.) 3. 5. 7, v. é? ü. 12 is. — Tinódi: Jelmezbál. Szörény!., Ajt.ay, Blltcsi. Stan és Pan. fá3, fát, fái, v. 11 1 b. — Uránia: Oyilk03 szerelem (am.). Ingrid Bergmann, Robert Montgomery. 2, !á5, fái. v. %12 is. — Városi Színház (Tel. Iö5—450): A szere- , Mármost miért nincs gyufa? E ha van, miért olyan drága? A kecskeméti gyufagyár 4.4, pengős árban ad egy doboz rózsa gyufát az eladónak. Ahol kötleve let írnak alá, amelyben a keres kedő kötelezi magát, hogy a gyű fát előírt árért adja. 125.000 doboz gyufát állítana! elő egy héten. Ez az úgynevezett rózsagyufa amelyet Pesten pontosan 17 pen gőért árulnak skatulyánként. Élő ember 6 pengős gyufává: még nem találkozott. Kiskunfélegyháza üzemei, gyá­rai üéldásak. Itt a város vette kezelésbe őket, A munkások a maximális munka­bért kapják, azonkívül a tiszta haszon 50 százalékát, a másik 50 százalékot beruházásokra fordít­ják. A téglagyárban naponta 60.000 téglát termelnek. 5000 pengő a tégla ezrenként Egymillió téglát ;udnak produkálni az idén. A iyár békekapacitása ennek a dup- ája. Kiskunfélegyházán van egy va- lonatúj konzervgyár. Ezt most spitették a felszabadulás óta. konzerváló üstjei a legnagyob­bak az országban. A villanygyár illát ja a környéket árammal, a i éggyár és a vágóhíd üzemképes, /iszont nem működik. Nekik is szénre lenne szükségük. A termelés megindítására és rönnyebbétételére az iparügyi mi- lisztérium hitelt folyósított, de ízzel magával nem boldogulnak. Szükség lenne a magántőke be­kapcsolódására. * A gyümölcs, zöldség pedig ti- :okzatos utakon, teherautókkal négy ki az országból. em kikötője (am.). Gabin, Lupino. VjS, 45, Hl. MAI SZÍNHÁZI MŰSOR Nemzeti Színház: Tiszazug i5). — einzeíí Kamara: Viharos alkonyat. (5). — 'ístszínház: A hattyú (%6). — Belvárosi zinház: Játék a kastélyban (^G). — lűvésa Színház: Családi szálloda (5). - Magyar Színház: Cteodabár (J/£0). — övárosi Operett: Napsugár kisasszonyok 5 — Medgraszay Színpad: Cserebere fázö). —- Erssébetvárosl: Vannak még érflak (^6). — Pódium: Rég! rossz Üu- apest (5). — űj Süinhdi: őszi kabaré 5). — Irodalmi Variété: Második mii or — Kamara Variété: TÖmb­zerelem (6). — Vidám Variété: Ha győz­ik volna (5). ■— Fővárosi Nagycirkusz .ugusztusl rekordmüsor (fái és 6). — ioyal: Royal-revü (5). Szeptember 30-án kezelik a labdarúgábajnokságot Az 1945—46. évi labdarúgóbaj- nokság kezdési időpontja szeptem­ber 30-a lett. A kényszerítő körül­mények, osztályozók elrendelés# következtében alakult ki ez a dön­tés. Annakidején fölemeltük sza­vunkat a túlrövidre tervezett nyári pihenő meghosszabbítása érdeké­ben. Kém a mi érveink hatása alatt ugyan, de mégiscsak a mi általunk ajánlott terminus lett a bajnokság első fordulójának napja, s ezt a tényt megelégedéssel álla­pítjuk meg. A csepeliek szerepeltek legjobban ez ökölvívőbajnekságen Az egyéni ökölvívóbajnokságok pénteken, szombaton és vasárnap folytak le. A BVSC évek, sőt év­tizedek óta küzd- a magyar ököl­vívás élvonalában. A derék vasuta- sok az Idén mindössze egyetlen ki­válóságukkal, a sokszoros váloga­tott Vajdával képviseltették magu­kat. A többiek — kényelmes auto- , buszon — Inkább Bécsbe mentek. ' ahol valóbaa több esélyük volt el­lenfeleikkel szemben, mint idehaza, a bajnoki mezőnyben. A BVSÖ-t , vasárnap a Vasas és az FTC ve- gyes csapata követi bécsi útján. Sajnálatos balszerencse üldözte a szolnoki egyletet. Büszkesége, a többszörös bajnok légsúlyú Mirisz- lay is, valamint a középsúlyban biztos helyezésre számító Molnár II. az utolsó napokban megsérült és nem állhatott ki. Megállapíthat­juk, hogy a legnépszerűbb ököl­vívó nem mindig megnyerő visel­kedése ellenére Is változatlanul Torma II. A legmozgékonyabb még mindig Bogács. A legrámenő­sebb Hegedüs-Nagy. A vidékiek közül leginkább a tatabányai He­rényi tetszett. Szigetit bizony már agy hang így köszöntötte, amikor a kötelek közó mászott: „Helyet az öregeknek!“ A bajnokságokon egyébként a következő egyletek osztozkodtak: három bajnokságot nyert a Csepel (Bogács, Baráth, Bene III.), kettőt a Vasas (Torma l. és Torma II.), egyet-egyet aKis- oest (Fogarassy), a B.. Vasutas (Vaj­da) és az FTC (Szigeti). A vidék­nek ezúttal nem jutott bajnoki el­sőség. Kénytelenek voltak megelé­gedni néhány igém értékes helye­zéssel. Ökölvívóink következő nagy versenye a csapatbajnoki torna lesz szeptember 23-től november. 4-ig. Jugoszláv tenniszezők a nemzoiköxi bajnokságán Az évadzáró nemzetközi bajnoki tenniszversenynek mezőaye igen. érdekes résztvevőkkel bővül, hét­főn délután rádiógramm jött a ju­goszláv misszióhoz, amelyben Zág­rábból közölték, hogy a négy leg­kiválóbb jugoszláv tenniszező, Mi- tics, Palada, Sarics és Schaffer ked­den megérkeznek a magyar bajno­ki versenyre Budapestre. A jugo- szlávok játékára ma, szerdán már sor is kerül a Postások tenniszte- lepén. Magyar győzelem az osztrák kerékpárosok fölött Szombat-vasárnap került sor a 600 körös osztrák-magyar páros­verseny utolsó két 150 körös sza­kaszára. A magyar versenyzők ki­tünően küzdőitek s az első két napi vezetésüket megtartva, meg­szerezték a végső győzelmet is. Végeredmény: 1. Nótás—Éles 111 p„ 2. Zsellér—ötvös 89 p., 3. Krej- cuko—Ciganek (osztrák) 47 p., 4. Wachold—Schmaderer (osztrák) 85 p., 5. Hirsch—Gere 58 p., az 1000 m. -es nemzetközi Fiyer-versenyt Nagy Béla (MTE), a 25 km.-es mó- torvezetéses versenyt Szekeres (Postás) nyerte. Az öreg bajnokok versenyének győztese, Gyorífy (FTC) a kultuszminiszter tisztelet- díját nyerte. Vasárnap délután igen kedvező időben bonyolították le az 1945. évi evezős- és kajakbajnokságokat az újpesti öbölben. Az evezős-egyesü­leteket ért nagy hajóveszteség el­lenére is népes mezőnyök indultak egyes számokban. A siófoki üsző verseny eket vasár­nap délután fejezték be, amelyből Székely Éva (ÜTE) 1:29.4 p„ 100 m. m'ellúszás eredménye, valamint Né­meth ugyancsak e távon elért 1:15 p. eredménye emelkedik ki. Arme Andersson, a világhírű svéd futó a Göteborgban rendezett atlétikai versenyen 4:03.8 p.-es idő­vei győzött az egymérföldes távon S. W'ooderson angol bajnok előtt, akinek ideje 4:04.4 p. volt. Van két kis unoka­öcsém. Az egyik Pista, a húgom fia, tizenkét- éves. A másik, Palkó, f egy unokahúgom gye- ír fa: Fóthy János reke, tízesztendős múlt. Pistát régóta ismerem, gedűművisznS és egy hogy megismerjem, körülbelül születése óta, zongoraművésznő pár Nem. szégyened ma- Palkót csak nemrég is- szép zeneművet adott elő gad?“ Mit tagadjam: mertem meg, — ki tud- Amikor eljöttünk, Pista szégyenkeztem. Kiilö. ja miért, hogyan, eddig ingerülten fakadt ki: nősen, amikor kiderült, nem adódott alkalom „Hiába mondjátok ne- hogy a gyerek igen sok az ismerkedésre. Pista kém, hogy ez a nyéket. mindent elolvasott ab- egy vadember, aki so- gés nektek igazán tet- ból, amit eddig írtam, hősem mutatja érzéseit, szett, úgysem hiszem idézett cikkeimből, önálló, határozott, szá- el" — mondta, ellent- könyveimből és pilla- mitó jellem, roppantul mondást nem tűrő han- natról pillanatra job- szereti a pénzt és ezért gon. Es még ezt is hoz- ban éreztem: büszke még keményen meg- zátette: „A szakszafón rám. Pistával ellentét­dolgozni is hajlandó, meg a tangóhermónika, ben, Palkó csupa gyön- A világ minden dolga az igen, az csudaklassz, gédség, érzés. Ügy tud közül a futball érdekli de a hegedű meg a zon. odabújni az emberhez, legjobban. Olvasni nem gora, az csak linkség, mint egy doromboló kis túlságosan szeret, mégis én mondom nektek.“ cica és szerelmetes pil- elég jól tanul, de ko- Szóval, ez Pista, aki — lantásokkal „főzni" az ránisem a művelődés mint látjuk — korunk embert. Szeret tanulni, vágyából, inkább, mert igazi gyermeke. minden iránt érdeklő­van benne valami öntu- Palkó, amikor mégis- dik, kivéve a sportot, datlan kis kötelességéi, merkedtünk, heves de azért, persze, ő sem zet, ami megfelel céltu- szemrehányásokkal il- az a bizonyos koravén datos egyéniségének.. letett „Egyetlen nagy- és tudálékos gyerek, Az édesanyja a múlt* bátyám van, aki író — akinél kiállhatatlanabb kor magával vitte egy mondta, — arra is tíz földi lényt nem isme­társaságba, ahol egy he. évig kellett várnom, rek, mert az anyja sze­MÉT GYEREK rint. szintén komisz csirkefogó. Amint lát­juk, Palkó — hogy úgy mondjam — humanista szellem, tehát kissé még „a múlt században él". Ahogy mondani szokták. Sokat tűnődöm ezen a két gyereken. Melyik viszi majd többre az életben, amely most születik és nekik épül? Pista, vagy Palkó? A hideg értelem, a józan gyakorlatiasság embere, az élet közeli és meg­fogható dolgainak élve. zője-e, vagy a rajongó, aki nem szégyelli érzé­seit és már most, ilyen korán, távoli és meg­foghatatlan szépségek felé tapogatózik. Lehet, hogy abban az új vi­lágban, amelybe bele­nőnek, már mindketten egyenlő eséllyel indul­hatnak az érvényesülés útján, de az már ma is bizonyos: melyik lesz a kevésbbé boldog em­ber? Sajnos, magamról tu­dom: melyik.

Next

/
Thumbnails
Contents