Kossuth Népe, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 130-145. szám)

1946-09-23 / 144. szám

Kemény István riportja s „Made in Germany“ Nem Hitier, hanem II. Vilmos hadserege deportált először Európában Megdöbbentő leleplezések 1916 szörnyű nagypéntekjéről Ismét deportálástól hangos Eu­rópa. Kétszázezer magyart akar deportálni Csehszlovákia, azokkal a módszerekkel, amelyeket a liitle- riznius zúdított a világra. Legalábbis eddig mindenki azt hitte, hogy ez a szörnyű szó Hitler uralmához fűződik. Most olyan do­kumentumok kerültek kezembe, amelyekből kiderül: a deportálás valóban német találmány, csak ép­pen nem Hitleré. Kerék negyed­századdal megelőzte már őt ezen a téren II. Vilmos hadserege.. „Szigorúan titkos" Az első világháborúban vagyunk. A császári német csapatok lero­hanták Franciaországot és a védte­len Belgiumot. Azt hirdették, hogy békét és nyugalmat visznek a la­kosságnak. De ez a baráti álcázás rövid ideig tart, 1916 április 11-én az AOK megbízásából Fütterer tá­bornok „szigorúan titkos“ rendele­tét ad ki. A rendelkezés az „át­adandó munkásokra“ vonatkozik. Kimondja, hogy egyelőre naponta és városonként egy szállítmány el- toloncolására kell számítani és egy szállítmányban ezer ember — asz- szony és férfi, vegyesen — foglal helyet Fütterer tábornok nem hagy két­séget aziránt, hogy zavargásokra is sor kerülhet Érmen ezért kiadja az utasítást: az előkészületeknek titok­ban kell történniük, ahol pedig za­vargások törnének ki. azokat kímé­let nélkül le kell verni. Azután kö­vetkeznek a további útbaigazítások: nks emberek összeterelése uz előző napon meghatározott kerületben törté, jilk. A kerületet határoló uccák házalt is át keli vizsgálni. Az elfogatások reggel öt órakor kezdődnek.** Kísértetiesen hasonlatosak ezek az utasítások ahhoz a tervszerűség­hez, amellyel az elmúlt években in­dult meg Magyarországon és szerte a világon a deportálás... És nagyon is friss élményeket ébreszt az em­berben a Iliiéi parancsnokság ápri­lis 17-i ezredparanesa is: „Minden szakasz nyolcvan férfit és százhúsz nőt köteles összeszedni. A ki­jelölt negyedet még az éjszakai sö­tétség leple alatt kell körülvenni és a lezárásnak öt óráig he kell fejeződ­nie... Az necakereszteződősncl kettős őrszemeket kell felállítani, nehogy a lakosság az ueca másik felére mene­külhessen ... A szakaszok felvonulásá­nak csendesen keli történnie,.. Az összeszedett lakosság pályaudvarra kí­sérése után a századok széjjeloszlanak. Közben játsszék a zenekar..." A szörnyű nagypéntek Lilie és még néhány francia vá­róé szerencsétlen lakossága nagy­péntek hajnalban két plakátot ta­lált a falakon. Az egyiken a né­met katonai parancsnokság közli a lakossággal, hogy miután Anglia magatartása mindinkább inegne- zíti az élelmezést, a. lakosokat vi­dékre szállítják, messze a front mögé, ahol földműveléssel fognak foglalkozni és így jobban láthatják el magukat. Mindenki 30 kp pogy- gyászt vihet magával. További in t étke dósig senki sem■ hagyhatja el Amim gumijáéit ás Autó /elszerelés legfőbb, legolcsóbb m,AH Jókai tér k mám, a házat, amelyben lakik, este 9 és reggel 8 óra között, még akkor sem, ha erre szabályszerű engedélye van, A másik plakát már világosán megkongatja a halálharangöt a la­kosság feje felett Minden lakos, a 14 évnél fiatalabb gyermekek éo az 55 évnél öregebbek kivételével, másfél óra alatt köteles átrakészen állani. A lakóknak a ház kapualjában kell gyülekezniük. Min­denki 30 kg- poggyászt vihet magával, amennyiben többet vinne, úgy az egé­szet elveszik. A csomagra jól olvas­hatóan és megerősítve fel kell írni a nevét. Mindenki lássa el magát enni- innivaíóval, fehérneművel, jó cipővel és gyapjú takaróval. A hirdetmény utolsó mondata így szól: „Aki a deportálás alól ki akarná vonni magát, arra könyörtelen bünte­tés vár“. Ilyen nagypéntek még nem vir­radt emberekre Európában... A szörnyű lillei éjszakáról írja egy szemtanú, Heinrich Wandt, a „Húsz riport bemutatja u világot“ című kötetben: „Családok ezreit támadták meg ál­mokban és tépték el egymástól kímélet nélkül. A már-már fogalommá lett af­rikai embervadászok szelíd bárányok voltak ezekhez a porosz tisztekhez ké­pest, akik n vllmosi birodalom ez utá­latos gaztettének végrehajtásával vol­tak megbízva“. Mit tudott még ekkor Heinrich Wandt arról, ami majd a hitleri birodalomban következik. Kísérte­ties a helyszíni beszámoló minden mondata: Minden házba tiszt, vagy München, szeptember 22. Az amerikai hatóságok döntése értelmében a volt dachaui gyűjtő- tábor, amely jelenleg in tornál ó- tábor, a háborús bűnösök katonai törvényszékének állandó székhelye marad. Most készítik elő a mant- hanseni dg a daohaui gynjtőtábo­ŐSZI SÓHAJTÁS Az élet: végtelen szereiéin, amely a szívekben lángol mindenért, ami az életet jelenti. Nyüzsgő városok, lomb- takarás, vagy h&párnás hegyek, örökké tűnő, vagy megfagyott tilkríí vizek, puha szálának és kenyérszaOú falusi szobák, egy táncosnő, amint finom teste miniatűr színpadon hajladozik, Chopin fáradt szívdobogása u zongora húrjain, könyvek, aminek lapjait szomjas szemmel futod keresztül, vász­nak, amikre fényt lopott a piktor va­rázsló, minden, de minden és főként: az ember, amint minden életet ma­gába szív és áj életekbe sokszorozva tékozol széjjel: — hát merje valaki azt ■mondani, hogy nem e-s az élet ás fő­ként, hogy az élet nem végtelen szere­lem.1 És úgy-e, lányok is vannak, kis­lányok finom ruhában, kibontott haj­jal és asszonyok, szépek, vonzóak és altiszt vezetésével sguronyos kato­nák nyomultak be és átkutatták azt pincétől padlást a. A lakókat a kapualjba tereltek, majd tíz percet adtak nekik, hogy csomagjaikat le­hozhassál:. Gyermekeket, akik szü­leikhez, anyákat, akik gyermekük­höz ragaszkodtak, rúgással és pus­katussal traktáltak cs a ház belső részébe löktek. 1916 nagypéntek éjjelén ée a kö­vetkező re mii le te; éjszakákon így szállítottak mintegy huszonötezer békéi; polgárt rabszolgaságba. Kö­zöttük kereken tízezer asszonyt és fiatal leányt. Nincsen új a nap alatt. És abban sincs semmi új, hogy a deportálás szörnyűségeit a német hatóságok nemcsak fedezték, hanem letagad­ták. sőt egyenesen glorifikúlták. Az elszállítás után Rupprecht ba­jor trónörökös legmagasabb köszö­netét fejezte ki a deportálás végre­hajtóinak: „Ö királyi fensége kü­lönös köszöneté nyilvánítása mel­lett veszi tudomásul a nehéz rend­szabályok mintaszerű előkészítését és keresztülvitelét, egyúttal a ható­ságoknak és csapatoknak elismeré­sét fejezi ki. Mindazoknak, akik igen megerőltető szolgálatot telje­sítettek, a főparancsnok úr három pihenőnapot engedélyez tevékeny- sémik színhelyén.“ ♦ Párizsban nemsokára napirendre kerül Németország és a német nép jövendő sorsának eldöntése. Vájjon mit lehet tenni azzal a néppel, amely a tudomány és a kultúra külső máza alatt ilyen szörnyű szadista hajlamokat rejt magában? rokban elkövetett bűnökért felelős náci-személyek új csoportjának bűnperét. A dachaui internálótá­borban van többek közt Brachte professzor. Hitler kezelőorvosa, Kesselring tábornagy, továbbá Brauchitseh vezérezredes fia és Guderian, Göring szárnysogédje. („MTI“) jószágunk, akik már adtak életet, vagy ezután fognak életet adni; — ki­rág panoptikum, ahol minden az éleiért van és életet lehel., muzsikál és permetez és elönt és te, aki mindezt nézed, hallod, szívod és fölérzcd! Csakhogy így: teljes adagolásban, mindent együtt és egyszerre, ezt a vég­telen szépséget mégsem lehet elviselni. Légy józanabb és higgy fs költőnél:, hogy „kéjt veszt, ki sok éjt szórakozva kerget“. Ha ezt az egész szépségkar re­volt neun ári be a korod, -váltsd át más sínre az érzéseid vonatát és egyetlen nőben ölelj -magadhoz minden nőt és minden szépséget, ami nőkön felül és kívül, az életkertben található. (ri MADRID: A ml aisz tor tanács megkegyelmezett két halálraítéltnek. A* egyik kommu­nista, a másik anarchista. a FHYKÉPEÍTi párisi foto 1 U VÄnv, viruw„ I Ml I I1L8 Ml g p||)S1 m mü Általános sztrájk Szicíliában Róma szeptember 22. („AFP“) Szeptember 28-ára általános sztrájkot hirdettek ld Szicília egész területere. G,MTI“) A dachaui tábor a katonai törvényszék székhelye marad A közönség kérdevlt ÉGETŐ KÉRDÉSEK — Hapsi... egy jó felöltőt szerez­zünk ...Ne félj. a hekusoknak úgy­sincs benzinjük! 0 í.l “ Mi van megint « tojássali ~ Egyes helyeken miért olyoot 2. I rossz-minőségű a kenyér"-- A háziúr köteles-e r,te.a ja­víttatni a megrongálódott, vagy elpusztult központi fűtés-beren dezéseke t* 3. I 4« = Jogosan vannak-e zárva délben az üzletek? Illetékes hely felel szerkesz öségttn ,nek: □ — A hütőhizak augusztus l-o dobták, majd készleteket exportálták. tojáskeszieteit után piacra a megmaradt Most azonban a kormány szigorít rendeletet hozott, hogy ezzel elkerülje a tojás- túlzott mér­tékben való exportálását. Remélhető, hogy a nagykereskedők külföldre irá­nyuló tojáskészletei nemsokára piacra kerülnek. — A kenyérhez való leniniennyi- s séget a pékek egységesen kap- í ják meg. A kiutalt liszt leg­nagyobbrészt búzát, keverőanyagot csak nagyon kis százalékban tartalmaz. H« tehát egyes helyeken rosszminóségű ;< kenyér, dsak a sütőüzem egyéni vissza­éléséről lehet szó. Az Ilyen «ceteket a legnagyobb szigorral büntetik. 0 = A bérbeadó a tönkrement, vagy megrongálódott közpoull fűtés-berendezéseket nem köte­les saját költségén helyreállítani, A lakók azonban a háziúrral egyetértésben helyreállíthatják. Ha azonban a háziúr javíttatja ki, akkor a rendelet értelmé­ben 1917 augusztus 1-től fokozatosan fel­számíthatja a helyreállítás költségeit. 0 ~ Déli zárórát 1—2-ig csak a fűszerüzletek kötelesek tar­tant Más cikkek eladásával foglalkozó kereskedők szabadon választ­hatnak a déli záróra időpontjában, vagy a bezárás kérdésében. Orosz intézet a budapesti Tudományegyetemen Trócsángi Zolién egyetemi tanár csa­latkozik az Űj Szó vasárnapi számában arról, hogy rövidesen megnyílik az első orosz intézet Magyarországon. Az intézet feladata az orosz kultáca terjesztése és a Szovjet-Unió minél sté iesebbkörft megismertetöee. Mindenkinél magasabb árat fizetek B*i£äi!§B3i«5®iS5S le eled perzsa­szőmyegekért u. m. Keschan» Kärman, Boehara, Ispahan, Tebrisz, Sírván. Csak összekötő szőnye­gek jönnek számításba Levélhlvásra Ifivük Klotz Károly Benczúr uccu 41 ______ Telefon: 424-5 13 *

Next

/
Thumbnails
Contents