Központi Értesítő, 1885 (10. évfolyam)

M. KŐZO ATD. EGYETEM '1o NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" ISSÖ. ÉVI FOLYAMÁNAK ELSŐ FELÉRŐL. (A czégek melleit kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyó számait mulatják.) Egyéni és társas czégek. Aaron Donath 13. Abelsberg Jos. 29. Ackermann Gyula 7. Adai keresztény polgári ön­segélyző szövetkezet 14. Adler és Gold 7. Adler Mór 24. Adler és Müller budapesti székgyár 8. Adria magyar tengeri ha­józási részvénytársaság 49, 27. Alberti-irsai önsegélyző szövetkezet felszámolás­ban 40. Albina institutulu de cre­ditu si de economie 18, 60. Alföldi és Goldmann utóda 6. 6. Alföldi takarékpénztár Deb­reczenben 37. Almádi-i fürdő-részvény­társaság 43. Almoslino Miksa és Társa 8. Alsó muraközi takarék­pénztár részvénytársaság Perlakon 43. Altman Beti 45. Altmann és Kohn 46. Altmann Mátyás 40. Altpalankaer Aushilfsverein mint szövetkezet 22. Ambrózy Kálmán 29. Áment Antal 4. Amiras és társa 31. André Károly 3. André ós Szabó 10. Andrényi Gusztáv 8, 17. I i Angol-osztrák bank buda­pesti fióktelepe 16, 24. , Arad-csanádi vasút rész­vénytársasig 22. Aradi közúti vaspálya és téglagyár részvénytársa­ság 22, 33. »^radi Széchenyi-gőzmalom [ részvénytársaság 23. Aranyi M. 30. Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat 37, 37. Auf rieht Mór 22. Ausländer Henrik 33. Auspitz Mór 2. Austerlitz M. 13. Azienda osztrák-franczia elemi és baleset bizto­sító társasa g magyaror­szági képviselősége 19,19. Ábrahám Mózes 23. Általános magyar munici­palis hitelintézet felszá­molás alatt 23. Árpás József 5. Árvái Ede 10. IB. Bachman Károly építőmes­ter 1. BachneT Manó 11. Bachtik J. 10. Baüié & Durbeáié 2. Baéié Raimond L. 14. Backofen 40. Hader Klara 15. Badin János 32. Hagnovini Paul 38. Bajai takarékpénztár 29. Bakabányai kölcsönös se­gélyegylet 24. Ballá Tihamér 3. Balatonvidéki takarékpénz­tár Siófokon 26. B. Újvárosi Takarékpénz­tár-részvénytársaság 37. B.-Gyarmati népbank 40. Balassa-gyarmati takarék­pénztár 43. Balázs és Hagedorn 6. Balázsy S. 22, 26. Balázsy S. és Gál 13. Banca Fiumana 34. Baranya-megyei takarék és hitelbank 30. Barcs-drávavidéki takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 6. Barcsi János 23. Barcsi sertéshizlaló rész­vénytársaság 6. Barcza Lajos 33. Bariss Vilmos 46. Báron Jakab 25. Baronyi testvérek 45. Bars-szent-kereszti takarék­pénztár mint részvény­társaság 37. Baruch Jeremiás 43. Barton Ferencz 26. Battonyai iparosok önse­gélyző egylete mint szö­vetkezet 27. Battonyai takarékpénztár­részvénytársaság 14. Bauer Adolf 26. Bauer Adolf és tá a 25. Bauer Frigyes 47. Bauer J. & Hemmerle E. 35. i Bauer Wiegner Stefania hengermalom 14. Bayer Sándor 15. B.-Komlóser Sparcassa 33. Bánhidi László 48. Báni takarékpénztár rész­vénytársaság 14. Bánsági szerb takarék és kölcsönegylet N.-Becske­reken felszámolás alatt j 44. « Bárány Márton és István 13. Báts M. 14. Beer Jakab 38. Beer M F. és J. 46. Beer Salamon és Társa 3 a. Beer Simon 39. Beer Simon és fia 39. Bellatincz vidéki takarék­pénztár 9. Belényesi takarékpénztár 28. Benedek és Mayer 40. Benedek Mátyás 42. í Benkő József 40. Bens Károly 36. Berczeller Márton 4. Beregmunkácsi takarék­pénztár 27., 46. »Beregszászi »Ceres« gőz­malom Nónay Victor és társai 11. Berger Dániel 14. Berger Danó 8. Berger Lipót 31. > Berger Sámuel és fia 14. | Bergl Albert 7. Bergl József 7. Berhidai önsegélyző egylet mint szövetkezet 33. Berkovits Emanuel 20. Berkovits Jacob & David 40. Bernáth József 49. Bernstein József 15. Berthold M. Schlesinger 18. Beszterczebányai takarék­pénztár 33. Bethleni takarékpénztár mint részvénytársaság 13. Beucz Lajos és társai 18. Békés-Csabai népbank egyesület 31. Békési népbank 40. Bicskei takarékpénztár 24. Bienenstok Lipót 1. Biharmegyei kereskedelmi, ipar- és termény hitel­bank 33. Bihar-mezőkeresztesi se­gélyegylet Szövetkezet 24. Bihar-mező-keresztesi ta­karékpénztár részvény­társaság 22. Biliig Bernát 32. Binder Friedrich 40. I Birnbaum Jacob 40. Biss Károly és társa 27. Blahm Ignatz 29. i Blau Áron 47. j Blau Gyula ifj. 7. : Blau Jakab és fia 24. i Blau Jacob 25. Blau Johánna 51. Blau Lipót 29. Bleier Dávid utódai 47. Bleyer Ferencz 22. ! Bleyer László 47. Bleier és.Weisz 33. Blumenthal Moritz 14. ; Bock Bernad 39. Bodrogközi takarékpénztár 35. Bogoljub Joanovits 32. Bokodi László gépész 40. Bokodi önsegélyző egylet mint szövetkezet 32. Bonyhádi takarékpénztár részvénytársulat 39. Bornyász József 11. ; Bórócz Pál 23. ; Boiossy Gvula 38. Boschán P'éter é.i fh 24. Boskovits Daniel 47. Bottyán Gábor 552. Bőrőcz Pál 41.

Next

/
Thumbnails
Contents