Központi Értesítő, 1907 (32. évfolyam, 1. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK a „Központi Ertesitő" 1907. évi folyamának első j feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő» lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abasári fogyasztási és értékesítő szövetkezet 40. Abauj-Csány ós vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 42. Abauj-Szántó és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 47. Abauj-Szikszói takarék­pénztár mint részvény­társaság 50, 42. Abádszalóki Hitelszövet­kezet 30. Abádszalóki tejszövetkezet 30. Abel Lajos 12., 26. Ablis S. 9. Abora és Vidéke fogyasz­tási és értékesítő szö­vetkezet 40. Acetylengáz részvénytár­saság 3. Acatylengáz részvénytár­saság felszámolás alatt 46. Aczél Adolf 1. Aczél ós Kertász 16. Aczél és Radó 40. Aozélöntöde részvénytár­saság 7. Ada vidéki közgazdasági bank részvénytársaság 21., 45. Ada-moholyi hitelintézet részvénytársaság 19. Adamovios és Popovics 28. Adler Ernő 2 :3. Adler ós Marer 44. Adler és Ritter 3. Adler Mór 23. Adler Mór és fia 23. Adler Mór ós társa 13. Adler L. Jakab és test­vére bankbetóti társaság 27, 37, 37. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 32. Adorjáni keresztény fo­gyaszt isi szövetkezet22. Adria haloonserv és hal­füstölö gyár Trigárszfey Emil ós társa 34. »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvény­társaság 47, 49. Aerogengázgyár Építő- és Üzemvállalat Finály Li­pót Károly 33. Aftergut A. 22. Agobián és Adorján 45. Agrár Takarékpénztár részvénytársaság 26., 39. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság Marosvá­sárhelyt 37. Agraria erőtakarmány­gyár részvénytársaság 44. »Agricola« liszt- és takar­mány-kiviteli részvény­társaság 29. Agyagosi fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 35. Aigner é3 Fábl'án csavar­gyára 13. Ajkarendeki keresztény fogyasztási szövetkezet 22. Ajnáeskő ós vidéke fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezei 36. Akasztói keresztény fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet 33. Alberti-Irsai takarékpénz­tár részvénytársaság 3, 20, 28. Albina takarék- ós hitel­intézet 4f>. Albisi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitéiszövetkezet tagja 15. Alcsiki bank részvény­társaság 28. Alcsuthi segélyegylet mint szövetkezet 29. Alczinai fogyasztási egy­let mint szövetkezet 16. Alczinai takarók- ós elő­legegylet mint szövet­kezet 38, 49. Alexander Mórné és társa 22. Alexander Robert (Fordi tásban Alexander Robert anyagárú- és festék­kereskedése) 26. Alexander Sándor — (For­dításban Alexander Sán­dor) 23. »Alexinc Zsirművek dr. Sohmidl és Tsa 50. Alfalu Faipar-Részvény­társaság 43. Alföldi bank rájzvónytár­saság 46. Alföldi Takarékpénztár Debreczenben 40. Alkenyéri hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 50. Alkuszbank részvónytár­ság 40. Almakeréki takarék- és előlegezési egylet mint szövetkezet 42. Almásjárási takarékpénz­tár részvénytársaság 19. Almássy József 4. AJpár és vidéke keresz­tény fogyasztási szövet­kezet 36. Alpron e Navarro 11. Alsóbagodi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 50. Alsóberekszói hitelszövet­kezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 9. Alsócsernátoni fogyaí tási és értékesítő szö­vetkezet 46. Alsó- ós Felsőfcöröskényi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 41. AlsVGUUa községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 51. Alsóhangonyi keresztény fogyasztási szö /etkezat 36. Alsókaznacsi hitelszövet­kezet, mint az O .'szagos Központi Hitetszövetke­zet tagja 41. Alsó-Láp jsí fogyasztási és hitelszövetkezet 49. Alsólendvai takarékpénz­tár 39. Alsólendva vidéki taka­rékpénztár részvénytár­saság 23. Alsó-magyarországi m. kir. valamint kincstári ós társulati vasgyárak fo­gyasztisi szövetkezete 31. Alsó-meczenzófi vas- ós aezétárú-gyárosok ter­melő szövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 32. Alsómuraközi takarók­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 32.

Next

/
Thumbnails
Contents