Központi Értesítő, 1913 (38. évfolyam, 2. félév)

1913-07-03 / 53. szám

\ ч­50905 г/ 5 3 у 9 - ! л XXXVIII. évfolyam. Budapesf^J^ulius 3-án. fó. szám. Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. KOZPONTI értesítő KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISTER, Előfizetések csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A beiegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszimi A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők |f JesVMt Aradi törvényszék 1913 junius 6. 11850. sz 329/2 Daimel Lajos Főtelep Arad ) ' Özvegy Daimel Lajosné született Helm Etelka aradi lakos, fűszerke­reskedő. ю OS СО N CD > ' Azon körülmény, hogy Daimel Lajos halála folytán az aradi kir. járásbíróság 1913. Öb. 10/4. sz. örökösödési bizonyítvány tanúsága szerint örökösödös folytán a czég változatlan czégszöveggel özv. Daimel Lajosné sz. Heim Etelka arani lakos, fűszerkereskedőre ment át, bejegyeztetett. (Lásd 1893. évf. 53. számát.) Beregszászi törvényszék 1913. junius 20. 19135. sz. 757/3 Weisz Mózes és fia Bernáth Mózes Weisz et Sohn Bernáth к Főtelep ВДшкйоя k # 5 li Weisz l$iö.'s«sSzgyaros,''|miuJ1fácsi Iako s- W >/ ' Y 1 Чк. 4.. •• ­> ; 1 ю OS СО N CD > ' Weisz Bernáth czégtulajdonos ezen minőségének és czégjegyzési jogosultságának a megszűnése bejegyeztetik. (Lásd 1909. évf. 64. számát.) Budapesti törvényszék 1913. junius 6. 91671. sz. 18132/1 Pogány О. M. О. M. Pogány Főtelep Budapest Pogány Géza Medárd gyógyárú-, vegy- és illatszerekkel ügynöki üzlet­tulajdonos, budapesti lakos. СО H 03 CD" со ю Üzlete : VIII., Szüz-utcza 5—7. szám. Budapesti törvényszék 1913. junius 6. 93033. sz. 18133/1 Szegő József tőzsde­bizományos Főtelep Budapest Szegő József tőzsdebizományi üzlettulajdonos, budapesti lakos. ео 5 о" « о Üzlete : II., Margit-körűt 33. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents