Központi Értesítő, 1916 (41. évfolyam)

Apátsági bérgazdaság Pásztón Missák Henrik 31. Apátsági bérgazdaság Pásztón, Bálint és Missák 31. Apczvidéki Kőbányák Rész­vénytársaság 6. Apollo kőolajfinomítógyár rész­vénytársaság 51. Appony —Ivovarci mezőgazda­sági és szeszipari részvény­társaság 48. Apor Elemér oki. vegyészmér­nök fémipari vállalata 15. Apor Elemér és Társa 25. Apor József oki. mérnök és építőmester 51. Apostag községi Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 27. Aracs-Törökbecsei gazdasági hitelszövetkezet, mint az Or­szágos Központi HitelszövetJ kezet tagja 48. Aradi ezipészek termelő szövet­kezete, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 3, 23. Aradgáji szerb földmívelők szö­vetkezete 35. Aradhe'gyaljai takarékpénztár részvénytársaság Gy orokon 39. Aradi Kereskedelmi Bank rész­vénytársaság 35. Aradi Közgazdasági Bank rész­vénytársaság 39, 39. Aradi nyomda részvénytársaság 48. Aradi polgári takarékpénztár részvénytársaság 24. Aradszenti nértoni hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 47. Aradi Széchenyi gőzmalom rész­vénytársaság 8. Aradi Termény- és Árúraktár részvénytársaság 20. Aranka Gőzmalom Részvény tár­saság 14. ,, Aranka gőzmalom társaság Freud és Társai" 33. Arany Bika Részvénytársaság 40. Aranygomb Telkibányai fo gyasztási szövetkezet 37. Aranyosgyéresi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 42. Aranyospolyáni hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 15. Arapataki hitelszövetkezet,mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 35. Arelt & Soós 13. Arnovlyevits Dusán 48. Ascher és társa oki. mérnökök 40, 40. Astoria szálloda részvénytársa­ság Budapest 4G. Aszódi hitelbank és takarék­pénztár részvénytársaság 41. Aszódi kereskedelmi bank és takarékpénztár részvénytár­saság 47. . Aszódi keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet fel­számolás alatt 12. Aszfalt- ós Kátrányipar Rész­vénytársaság 38. Attila czipőgyár részvénytársa­ság 50. „Atlasz" 40. Auspitz és Bernovics 25, 25. Automata buffet és étterem Bauer, Gárdi és Neumann 24. Avasfelsőfalusi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 46. A vasú jf alui hitelszö v et kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 43. Avasujváros kőszegremetei hi­telszövetkezete, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­. kezet tagja 43. Ádám Ármin czukorkakeres­kedő 25. Ágai Ignáczné 17. Ágai Ignáczné és társa czipő- és férfidivatüzlet betéti társaság 17. Általános Árúforgalmi Rész­vénytársaság 47. Általános Bank és Takarék­pénztár részvénytársaság 43. Általános Beszerzési és Szállítási Részvénytársaság 11. Általános forgalmi bank rész­vénytársaság 3, 31, 37. Általános Hitelszövetkezet 4). Általános Közvetítő Részvény­• társaság 29, 36, 51. Általános osztrák-magyar lég­szesztársulat. A pécsi lég­szeszgyár helyi igazgatósága 24. Általános szállítmányozási tár­saság Just Sándor és Társa felszámolás alatt 51. Általános takarékpénztár rész­vénytársaság 27, 32. Általános takarékpénztár rész­vénytársaság Topolya 32. Általános Váltóüzlet Részvény­társaság 37. Árdánháza községi hitel- és háziipari szövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 1. Árkodi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 15. Ártándi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 46. Árvái Rezső 25. Arpolhorai jódgyógyfürdő ós gyógytermék részvény társa­„ ság 6, 27. Ásvány-Ráró és Vidóko Keresz­tény Fogyasztási Szövetkezet 13. Babarczi keresztény fogyasz­tási szövetkezet 44. Babócsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 30. Babotsai Antal 43. Babusiak András 6. Bach és Porter 21. Bach Móritz 20, 21. Back Zsigmond Mihály társa­ság korlátolt felelősséggel 39. Badacsonyi bazaltbánya rész­vénytársaság 39. Badalói Hitelszövetkezete, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 52. Bajai Kereskedelmi ós Ipar­bank 23. Bajai takarékpénztár 18, 35. Bajaszentistváni hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 36. Bajavidéki takarékpénztár rész­vénytársaság 23. Bajmoki kölcsönös tűzkárbiz­tositó társaság, mint szövet­kezet 37. Bajna, Berecz és Késmárky 13. Bakó Mihály 33. Bakonya és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 12. Bakonybéli hitel- és faipari ter­melő szövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 7. Bj konyi Endre 7. Ballá Imre 19. Baaaban Jakab 36. B Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet részvénytársaság 40. Balassagyarmati takarékpénz­tár 25. Balatoniőkajári önsegélyző szö­vetkezet 34. Balatonfüred és vidéke taka­rékpénztár részvénytársaság 29. Balatonfüredi fogyasztási szö­vetkezet 6. Balatonmelléki takarékpénztár részvénytársaság 2, 21. Balatonmelléki takarékpénz­tárral egyesitett segélyszö­vetkezet 2, 32. Balog Ignácz 23. Balogh Zsigmond és Társa 36. Baltavár és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 44. Bana-Bábolna községi hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 35. Bank és kereskedelmi részvény­társaság 48. Bank-váltó és kereskedelmi üzlet Szimon Péter és társai 50. Bank- és váltóüzlet Kőváry Ármin 19. Barr és Stroud és Társai 23. Baranyakisfaludi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 15. Baranyamegyei Agrár kereske­delmi részvénytársaság 23. Baranyavári czukorgyár-üzlet részvénytársaság 5. Barátszabadii fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 50. Barcsi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 46. Barcsi kereskedelmi részvény­társaság 30. Barczánfalvi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja felszá­molás alatt 27. Barlafalusi és remetemezői hi­telszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­kezet tagja 44. Baróthi takarékpénztár rész- . vény társaság 35. Barsmegyei népbank részvény­társaság 22, 40. Barta Béla olajkereskedő 24. Bartók Farkas 17. Baskó községi fogyasztási szö­vetkezet 61. Battonyai polgári hitelszövet­kezet 39. Bauer Vilmos 43. Baum Béla 48. Baumann Nándor ifj. 24. Bautazweig Emil és Társa 3. Bayern Béni 40. Bazin, Modor, Szt.-Györgyi Takarókpénztár 24. Bazsó Kálmán könyv-, papír­kereskedő és könyvnyomdája 43. Bácsalmás és vidéke takarék­pénztár részvénytársaság 29. Bácsalmási hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 29. Bács-Bodrogh vármegyei helyi érdekű vasutak részvénytár­saság 5. Bácsfölvári hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 47. Bácskereszturi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 50, 50. B. -Komlósi takarékpénztár részvénytársaság 35. Bácstiszamelléki takarékpénz­tár 19, 19, 42. Bálint Árminná 29. Bálint Gyula 29. Bálint Menyhért 13. Bálványosváralja ós vidéke hitelszövetkezet, mint az Or­szágos Központi HiteWövet­kezet tagia 3­,,Bánátul" takarék- és hitelin­tézet részvénytársaság 16. Bán és társa 29, 29. Bánífyhunyadi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 3. Bánífyhunyadi Kereskedelmi ós Iparbank Takaréksegély szövetkezet felszámolás alatt 48. Bányai Viktor bútorgyáros 15, 15. Bárándi fogyasztási és értéke­sitő szövetkezet 46. Bárdi József automobil rész­vénytársaság 32. Bátai tejszövetkezet 46. Bátka ós vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Bátorkeszi keresztény liitelszö­vetkezet 35.

Next

/
Thumbnails
Contents