Központi Értesítő, 1935 (60. évfolyam, 2. félév)

1935-07-04 / 27. szám

LX. évfolyam. Budapest, 1935. julius 4. 27. szám. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ Telefon: 50-4-78. KIADJA A MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER 9-es mellékállomás. ^ ^ £y i xx.XVII. TÖRVÉNYCIKK 8-IK §-A ALAPJAN. 2 2­8" 16 és 2 2" 8" 1 7­Szerkeszt Budapest, .ánchíd-u. I —i. sz. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Lovag-u, 18.s/ Telefon: Előfizetési díj naptári negyedévenként 8 P.. külföldre 12 P • Egyes példány 2 P. Megjelenik hetenként egyszer, szükséghez képest többször Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Kivonat a kereskedelmi cégjegyzékekből. u) Egyéni cégek : Gescheit Jenő. Salgótarján. Balassagyarmati kir. tvszk 1935. VI. 1. Cg 146/2—1935. 925/1. — Cégbirt.: Gescheit Jenő fuvarozó salgótarjáni lakos; (II. kö­tet, 224. lap.) (1935—27.) Botscheff Nikolov Nikola. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 10. Cg 36973. 31773/1. Cégbirt. Botscheff Nikolov Nikola zöldség, hagyma, burgonya, gyü­mölcs és főzelék kereskedő, budapesti lakos. — A cégbirtokos a céget a cégszö­veg kiírásával jegyzi. Üzlete: IX., Nagy­vásártelep. (1950.) (LIII. kötet, 224/a. lap.) (1935—27.) Deményi és Fia. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 11. Cg 17423/11. 30532/2. — Fried Sándor cégbir­tokosi minőségének törlésié mellett az üz­letet a céghasználat jogával megszerzett Havas Géza, motorkerékpár, automobil, műszaki cikkek, motorkerékpár és auto­mobilalkatrészekkel nagy- és kiskeres­kedő, budapesti lakos cégbirtokosi minő­sége bejegyeztetett azzal, hogy a cégbir­tokos a céget akként jegyzi, hogy az elő­írt vagy előnyomott pégszöveg alá teljes nevét. ír ja. A cég telephelyének V., Aka­démiarutca 9. szám alá történt áthelyezése feljegyeztetett. (2008). (Lásd 1931. évf. 12.) (L. kötet, 298. lap.) (1935—27.) ,Geszies Sándor". Budapest. • ' Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 7. Cg 36983. 31775/1. Cégbirt. Gesztes Sándor te-: lepnélküli fa-' és szénkereskedő, budapesti; • : lakos. Cégbirtokos á céget akként" jegyzi, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét írja. Üzlete: V., Ügynök-utca 9. (1975.) (LIII. kötet, 225. lap.) (1935—27.) Klopfer Izidor. Budapest, VIII., Kőris ucca 21. Budapesti kir. tvszk 1935. V. 20. Cg 35822/4. 16555/3. — Az elhalt Klopfer Izi­dor cégbirtokosi minőségének és cégjegy­zési jogosultságának megszűnése mellett, az üzletet örökösödés jogcímén megszer­zett özv. Klopfer Izidorné budapesti la kosnak cégbirtokosi minősége bejegyez­tetett azzal, hogy nevezett a céget akként jegyzi, hogy a cégszöveg alá teljes nevét írja. (1771.) (Lásd 1934. évf. 20.) (XXXI. kötet, 322. lap.) (1935—27.) Marschall Frigyes faggvu és zsiradékkereskedő. Budapest. VIII., Naigyteimplom-utca 26. Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 8. Cg 24122/16. 27917/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alap ián hivatalból töröltetett. (1989.) (Lásd 1925. évf. 12.) (XLVIII. kö tet, 145. lap.) 1935—27.) Márton Testvérék. Budapest, IX.. UllőKit 9. sz. Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 8 Cg 33254/5 17591/2. — Ezen cég ar 1927 TTT. tc. 2. §-a alapián hivatalbó 1 töröltetett. (1990) (Lásd 1912. évf. 82.) (XXXIII. kö­tet, 17. lap.) (1935—27.) Mezőgazdasági ipari vállalat Bürklhuber Rudolf. Budapest, VIII., József-körut 49. Budapesti kir. tvszk 1935. VI. 8. Cg 6290/7. 20341/2. — Ezen cég az 1927. évi

Next

/
Thumbnails
Contents