Levéltári Közlemények, 4. (1926)

TARTALOM. Lap Dr. Kravjánszky Mór: A velencei állami levéltár 1 Dr. Eckhart Ferenc: Az osztrák levéltárügy a háború után 20 Dr. Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. (II. közi.) 44 Dr. Mályusz Elemér: II. Lajos király levelei a herceg Batthyány-család kör­mendi levéltárában (1526) 80 — — Az Orsz. Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. (V. közi.) .. 94 Dr. Fekete Lajos: A velencei áll. levéltár „Documenti Turchi" c. gyűjteménye 130 — — A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnT'méi 139 Dr. Paulinyi Oszkár: A levéltárügy Bajorországban és nálunk 158 Dr. Deninger Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugggr-féle augsburgi csa­ládi és alapítványi levéltár története 177 Dr. Miskolczy István: A nápolyi királyi levéltár 209 Dr. Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. (II., befejező közlemény.) 214 Dr. Jurkovich Emil: Besztercebánya város levéltára 219 Dr. Relkovié Néda: Bakabánya levéltára és rövid története 231 Kisebb közlemények: Dr. Kossányi Béla: A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei 236 — — Az új német birodalmi levéltár 241 Ismertetések; Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849—1865. Má­sodik kötet. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 247 Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 250 Szekfil Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 252 Dr. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István naplói. I., II. köt. Ism. Dr. Bárt­fai Szabó László 256 t Fejérpataky László és Áldásy Antal: Pápai oklevelek. Ism. Dr. Dőry Ferenc 259 Gárdonyi Albert: A történelmi segédtudományok története Magyarországon. Ism. Dr. Paulinyi Oszkár 261 Áldásy Antal: Monumenta Hungáriáé Heraldica. Ism. Dr. Tirscher Jolán.. 262 Takáts Sándor: A magyar múlt tarlójáról. Ism. Dr. Pleidell Ambrus 264 Dr. vitéz Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I., 4. Ism. Dr. Pleidell Ambrus 265 Dr. hányi Béla: Gönc szabadalmas mezőváros története. Ism. Dr. Varga Endre 273 Dr. Győrffy István: Az alföldi kertes városok. Ism. Dr. Miklósy Zoltán . . 275 Dr. Herpay Gábor: Nemes családok Hajdú vármegyében. Ism. Dr. Föglein Antal 276 Dr. Hennyey Vilmos: A magyar posta története. Ism. Dr. Varga Endre .. 279 Nagy Szeder István: Adatok Kiskun-Halas város történetéhez. II. és III. kötet. Ism. Z 282 Történe'mi és régészeti közlemények Miskolc város és Borsod vármegye múlt­jából. I. évf., 1. és 2. füzet. Ism. Dr. Föglein Antal 283 H. Jenkinson: A manuál of archive administration including the problems of war archives and archive making. Ism. Csobán Endre 287 Dr. G. G. Herrn. Müller: Von Bibliotheken und Archiven. Ism. Dr. Miklósy Z. 290 Edward Chicalewik: Zbiory Polskié. Ism. Dr. Kossányi Béla 291 Archivalische Zeitschrift. Dritte Folge. Zweiter Band. Ism. K. B 293 Archives et Bibliotheques de Belgique. Ism. Dr. Holub József 295 Cseh levéltári folyóiratok. Ism. Dr. Kossányi Béla 298 Vegyes közlemények: Dr. Lukinich Imre: A magyar levéltárügy történetéhez; Révész Imre 302 Jelentés az Országos Levéltár 1925. évi állapotáról és működéséről 307

Next

/
Thumbnails
Contents