Acta Ethnographica 2. (1951)

1951 / 1-4. szám

ACTA ET H NO G КАРШ С A A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÂNY-U. 21. Az Acta Ethnographica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: 20 — 30 ív terjedelem­ben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Ethnographica előfizetési ára kötetenként (egy évre) belföldre 80 forint, kül" földre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V.i Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Bankszámla 45-790-057- 50-032), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Ethnographica« издает трактаты из области этнографической науки на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Ethnographica« выходит в брошюрах переменного объема (20—30 печатных листов); несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, машинописью, по следующему адресу: »Acta Ethnographica« Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Ethnographica« — ПО форинтов за том. Заказы принимает Предприятие ПО внешней торговле книг И газет »Kultúra« (Budapest, VUE, Rákóczi-út 5. Счет Банка № 45-790-057-50-032) или заграничные представительства и уполномоченные.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents