Acta Technica 1. (1950-1951)

1. szám

ACTA TECHNICA HUNGARICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST VI, SZTÁLIN-ŰT 31 Az Acta Tcchnica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg : 20—30 ív terje­delemben, több füzet alkot egy kötetet. Evenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Tcchnica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként 60 forint. Megrendelhető a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest V, Akadémia-u. 10. Bank­számla : 929040. sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Technica« «издает трактаты из области технических наук на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Technica« выходит в брошюрах переменного объема (20 30 печат­ных листов) несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодного предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и администрации. Подписная цена »Acta Technica« — 60 форинтов за том. Заказы принимает Предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, V, Akadémia­utca 10. Счет банка № 929040) или его заграничные представительства и упол­номоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents