Antik Tanulmanyok 16. (1969)

1. szám - Tartalomjegyzék

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA TARTALOM TANULMÁNYOK Szilágyi János György: A Plutón-festő munkásságához ................................................. 1 Ha hn István: A plebs urbana a köztársaság válságos időszakában ........................... 17 Bo rzsák István: Tacitus Germanicus-portréja ........................................................................ 45 Ca etiglione László: Egy ércműves sírköve ................................................................................ 54 Harmatta János: Bizánc és a Sasánidák kapcsolatainak történetéhez ..................... 66 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Maróti Egon: Feriae in familia ................................................................................................... 83 Olajos Teréz: Adalék a (H)ung(a)ri(i) népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez 87 Füves Ödön: Görög tanítóképző Pesten 1812—1820 között ........................................ 91 Fü ves Ödön: A pesti görögök nyelve .......................................................................................... 93 VITA Hajnóczy Gyula: Az építészet története. Ókor. (Ism. Szabó Miklós) ..................... 95 Szabó Kálmán: Szemelvények Ovidius műveiből. (Ism. Szilágyi János György) ... 99 SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: HARMATTA JÁNOS, MARÓTI EGON, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY, TÖTTÖSSY CSABA, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST V., PESTI BARNABAS UTCA 1. III. EM. 24—25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok evenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 30,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla: 05, 915, 111-46

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents