A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 24. (1908)

1908 / 1. füzet

Táj élsoatató. A. Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1883-ban alakult azon ezélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében ;•> minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden’ történelem- és régiseg- kedvelő, férfi vagy nő, aki ez iránt szándékát az egyik elnöknél vagy a titkárnál írásban személyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztárába évenkint 6 korona tagsági díjat fizet. A kötele- zettség három évre szól. A ki ennek leteltével kilépését a titkárnál írásban be nem jelenti, annak kötelezettsége további három évre is megmarad. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot ozélja elérésében,, s felolvasásra illetőleg az Évkönyvben való közlésre munkálatokat küldenek be. A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek. Alapító tag az, a ki egyszersmindenkorra legalább 100 korona alapítványnyal járul e társulat ezéljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagja fel van jogosítva az őt megillető társulati czímek használhatására. Kérjük t. tagtársainkat, hogy a társulatot, vagy az Évkönyvet illető bármely ügyben (hiányzó Évkönyv, hibás czímzés, 1 a k á s- vagy névvál­toztatás stb.) a titkárhoz fordulni szíveskedjenek. Évkönyveinknek meglevő példányai évfolyamonként 6 koronájával megrendelhetők a titkárnál. A társulat tisztikara: Elnök : Kozma László Zombor. Alelnöki Latinovits Géza Budapest Titkár: Trencsény Károly Zombor. Másod titkár: dr. Závodszky Levente Zombor. Ügyész: dr. Grüner Samu Zombor. Múzeumőr: Gubitza Kálmán, Monostorszeg. Pénztáros: Buday Gergely Zombor. A társulat helyisége: Zombor, vármegyeház, II. emelet.

Next

/
Thumbnails
Contents