Jakab Elek: A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevéltárügyre (Budapest, 1877)

ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok: köréből. Első kötet. 1867—1870. I. Szám. Hazánk közlekedési eszközeiről. Hunfalry János­tól. 1867. 55 1. ...............................................................Ara 20 kr. II. Szám. A perdöntő baj vívások története Magyarországon. P e sty Frigyestől. 1867. 190 1. ..... 60 kr. III. Szám. Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferenez korára. Thaly Kálmántól. 1867. 46 1....................................................................... 20 kr. IV. Szám. A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vár­megyék és járások szerint Fényes Elektől. 1867.77 1........................................................................ 30 kr. V. Szám. Egy lap Erdély legújabb történelméből. Szilágyi Ferencztől. 1867. 160 1 ...................................... 40 kr. V I. Szám. Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Szilágyi S á n d o r t ó 1. 1867. 74 1. . ......................... . 20 kr. VII. Szám. A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága. Pesty Frigyestől. 1868. 48 1............................ 20 kr. V III. Szám. Babylonia és Assyria őskori történelmének hiteles­sége. Eibáry Ferencztől. 1869. 51 1. . . 20 kr. IX. Szám. Ráth Károly m. akad. tag emlékezete. Römer Flo­rist ól. 1869. 25 1............................................................... 10 kr. X. Szám. II. Endre szabadságlevelei. Knauz Nándortól. 1869. 79 1................................................................................. 30 kr. X I. Szám. Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Salamon Ferencztől. 1869.36 1. ....... 10 kr. XII. Szám. Zilah történelméből. Szilágyi Ferencztől. 1870. 136 1................................................................................ 40 kr. Második kötet. 1872. I. Szám. Jelentés az Antwerpiában 1871-ikévi augusztus 13— 22-éig tartott nemzetközi geográfiái congressus munká­latairól. Hunfalvy Jánostól. 1872. 31 lap. 10 kr. II. Szám. Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei. \V e n­zel Gusztávtól. 1872. 14 1........................................ 10 kr. I II. Szám. Péter és Aha. Szabó Károlytól. 1872. 48 1. . 20 kr. IV. Szám. Henckel János, Mária királyné udv. papja. F r a n k 1 Vilmostól. 1872.31 1. SOkv.

Next

/
Thumbnails
Contents