Népi kultúra – Népi társadalom 10. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1977)

NÉPI KULTÚRA— NÉPI TÁRSADALOM X. kötet Főszerkesztő Ortutay Oyula A Magyar Tudományos Akadémia Nép­rajzi Kutató Csoportja évkönyvének X. kötetében található tizenegy tanul­mány a néprajztudomány módszertani ós tematikai sokoldalúságát bizonyít­ja. Elméleti kérdésekkel foglalkozik a magyar és az „urálirokonságirendszer" összehasonlító vizsgálatát végző tanul­mány. összefoglalóan ismerteti a szov­jet kutatások etnikumra vonatkozó újabb eredményeit egy másik érteke­zés, amelyet a polgári kultúra-foga­lom értelmezéseit tárgyaló írás követ. Olvashatunk arról a nem kevésbé fontos és elsősorban az őstörténet iránt érdeklődőket foglalkoztató kér­déskörről, hogy milyen lehetett a korai magyar népesség már akkor fontos létfenntartó tevékenysége, a földművelés. Az anyagi kultúra ké­sőbbi történetével és néprajzi elemzé­sével foglalkoznak azok a tanulmá­nyok, amelyek a halászat, a rét­gazdálkodás és a részes aratás köréből választották tárgyukat. Mindnél nagy figyelmet szenteltek a szerzők munka­szervezeti kérdéseknek is. A magyar kutatásban eddig szokatlan téma az idő és a munka kapcsolata, amelyet egy lengyel falu példáján elemez egy tanulmány. Olvasható továbbá etno­szemiotikai bevezetés, tudománytörté­neti pályakép Hunfalvy Pálról, vala­mint egy, a parasztság történelem­szemléletét bemutató írás. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents