Szociológia 1975

1. szám - Tartalomjegyzék

ТА RTA LOMJEGYZÉK SZOCIOLÓGIII A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság tagjai: Bertalan László szerkesztő, Gazsó Ferenc szerkesztő, Gyenes Antal, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Lick József, Molnár László főszer­kesztő, Nemes Ferenc, PozsoayImre, Szabady Egon, a szerkesztő bizott­ság elnöke, Szalai Sándor, Szántó Miklós, Szecskő Tamás, Szentpé- teri István Technikai szerkesztő: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Úri u. 62. II. 58. Telefon: 160-160/541 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: 80, — Ft. Egyes példányok besze­rezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy- Zsilinszky út 76. sz. alatti hfrlapbolt- ban. Előfizethető és példányonként meg­vásárolható az Akadémiai Kiadónál, 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111—010, pénzforgalmi jel­zőszám: 216 — 11488; és az Akadémiai Könyvesboltban, 1368 Budapest V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. VIII. Szociológiai Világkongresszus A kongresszusról általában (Kulcsár Kál­mán) — A tudományos-technikai forrada­lom társadalmi kérdései (Ágoston László) — Társadalmi struktúra és mobilitás (An- dorka Rudolf) — Politikai szociológiai té­mák (Balogh István) — A jogszociológiai kutatásokról (Kulcsár Kálmán) — Munka- és iparszociológiai kutatások (Makó Csaba) — Családszociológiai előadások és viták (Cseh-Szombathy László) — A nemek szere­pe a társadalomban (Molnár László) — A tömegkommunikáció szociológiája (Szecskő Tamás) — A tudománypolitika és tudo­mány-szociológia kérdései (Farkas János) — Az időmérleg-kutatások (Varga Károly) — A szekciók munkájának tematikája 1 Tanulmányok Andics Jenő: Technikai fejlődés — válto­zások a fizikai munkások képzettségi szín­vonalával szembeni követelményekben 62 Szabady Egon: Termékenységi változások hatása a népességfejlődésre 84 Takács József: A tanyai népesség hely­zete 98 Figyelő N. Sz. Manszttrov: A társadalmi tervezés tapasztalati termelő vállalatoknál 115 A második országos szociográfus találkozó (Kunszabó Ferenc) 118 A szocialista országok tudományszocioló­giai tanácskozásáról (Tamás Pál) 122 A latin-amerikai nők részvétele a terme­lési folyamatban. A chilei példa („J. М.”) 127 Doktori és kandidátusi értekezések vitái Szabady Egon doktori vitája (Hoóz István) 134 Cseh-Szombathv László kandidátusi vitája (S. Molnár Edit) 136 Visszhang Széljegyzetek László-Bencsik Sándor: Tör­ténelem alulnézetben c. könyvéhez Bél- ley László, Nagy András, Varga Tibor 139 Könyvismertetések Forge Zs., —Háber J. (szerk.) Az iskola szo­ciológiai problémái — Losonczi Á. Zene — ifjúság-mozgalom; Népesedéspolitika Magyarországon 149 Hírek

Next

/
Thumbnails
Contents