Szociológia 1982

1. szám - Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZOCIOLÓGin Az új SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG NÉVSORA: Andics Jenő szerkesztő, Andokká Rudolf, Bertalan László, szerkesz­tő, Cseh-Szóiraathy László a szer­kesztő bizottság elnöke, Gazsó Ferenc szerkesztő, Hanák I'étekké, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Papp Zsolt, S ZALAI SÁNDOR, SZÁNTÓ MIKLÓS, Szecskő Tamás főszerkesztő Szerkesztőségi munkatárs: Tardos Róbert Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest I., Úri u. 62, II. 58. Telefon: 160-160/541. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő posta- hivataloknál és a Posta Központi Hír­lap Irodánál (PKHI1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalás­sal a PKHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés bejelenthető az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010). Példányonként beszerezhető: az Aka­démiai Könyvesboltban (1368 Buda­pest V., Váci utca 22. Telefon: 185- 881), a PKHI Hírlapboltjában (1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 116-269) és minden nagyobb árusítóhelyen. Előfizetési díj egy évre: 160,— Ft 1 szám ára: 40,— Ft Index szám: 25.781 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. 1982/1. Tanulmányok Lakatos Gyula: A motivációs konfliktu­sok és a személyiség harmóniájának értel­mezéséhez 1 Tóth Olga: Státushierarchia és a szár­mazás összefüggése 13 Szociográfia — Esettanulmányok Hatvani Dániel: Lakótelepek — Telep - lakók 23 Somorjai Ildikó—Tausz Katalin: A Béres család (1930—1980) 51 Műhely Szántó Miklós: Az emigráció és beván­dorlás — szociológiai elemzési kategó­riáiról 69 Babics László—Dénes Tamás: A társa­dalmi mobilitás volumenének eloszlá­sáról 83 Kozma Tamás: Az iskolarendszer fejlesztési stratégiája 95 Molnábné Venyige Júlia—Obolin Zsu­zsa: A korlátozott teljesítőképességű munkaerő fogalma és fontosabb cso­portjai 109 Figyelő A politika elmélete és szociológiája (Bihari Mihály) 121 Tájékozódás A taxonómia alapjairól. Összeállította: Bertalan László 135 Visszhang Balázs Katalin: Kornai János: A hiány 149 Szegő Andbea: Termelési viszonyok, gaz­dasági intézmények és a költségvetési korlát jellege 153 Könyvek MabgabetS. Archer: Oktatási rendszerek és oktatásügyi változások (Halász Gábor) 165 Jog és filozófia. Szerk.: Varga Csaba (Ta­más András) 171 Ferge Zsuzsa: Egy alakulóban levő tár­sadalom (Andorka Rudolf) 173 Kovács Géza: Jövőkutatás és társadalmi tervezés (Balázs Katalin) 176 Molnár László: A munka szerepo a nők életútjában (Orolin Zsuzsa) 177

Next

/
Thumbnails
Contents