Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 36. (1912)

1912 / 1. füzet

Xartalom; Oldal 1. Farkasfalvi Kornél: Az állatok szín- és alakutánzása. ... 1 2. Lukács Béla: A mágnes hatása a pozitív elektromos fényre . 8 3. Berecz Ottilia: Temesvár időjárása az 1911. évben.............. 11 4. Jegyzőkönyv az 1912 évi márczius hó 10-én tartott XXXVIII. évi rendes közgyűlésről ....................................................................... 29 5 . Berecz Ottilia: Időjárási jelentések........................................... 43 6. Társulati ügyek ............................................... 48 7. A választmány ülései.................................................................... 50 8 . A társulat tagjai az 1912. év elején.............................................. 54 Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendes és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara. Elnök: Joanovich Sándor, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató és dr. Bechnitx Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Pénztárnok: Lukács Béla, áll. főreáliskolai tanár. Muzeumőr: Lintia Dénes, kir. tanfelügyelőségi tollnok. Ügyész: Kisfaludy Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tiszti­kara az 1912. évben. Tiszteletbeli elnök: dr. Taujfer fend, városi tiszti főorvos. Elnök: dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Alelnök: dr. Bechnitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Titkár: dr. Pór Dezsd. A társulati nyilvános vegyvizsgáló állomás vezetője: Gerd Vilmos áll. főreáliskolai tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents