Magyar Hírlap, 1970. szeptember (3. évfolyam, 243-272. szám)

1970-09-16 / 258. szám

8 1970. SZEPTEMBER 16, SZERDA TAPASZ (Pauszt József karikatúrája) Üzlet A srácok a házban roppant jól nevel­tek. Túlságosan is, mert igazán nem ké­ne attól a tizenhúszon esztendő korkü- lönbségtöl valakit „néninek” titulálni, an­nak ellenére, hogy fél méterrel maga­sabban hordja a fejét és felnőttnek lát­szik. Mondom is a Zoliinak: — Tudod mit? Legyünk pertu, és ne köszönj nekem kezcsóklomsalamonnénit, pláne olyan hangosan, hisz láthatod, nem vagyok én még annyira néni, szóval, itt van két froncsi fagyira, és kezet rá, hogy holnaptól szervuszok vagyunk, jó? Azt mondta, jó, zsebre tette a pénzt és elnyargalt. Másnap délután két óvodányi gyerek a ház előtt — felét sem ismerem. Kórus­ban üdvözölnek, hét uccára elhallik: — Csoókolom, Salamon néni! — és mind nyújtja a tenyerét, fagyipénzre for­málva. Hát — kötöttem már ennél jobb üzle­tet is... _______________________ A. A. Új módszerek az írásoktatásban Érdekes kísérleteket folytattak az utób­bi években az Országos Pedagógiai Inté­zet irányításával az alsós kisdiákok írás­oktatásának tökéletesítésére. A tapaszta­latok alapján készített módszertani út­mutatót még az idei tanév megkezdése előtt szétküldték az iskoláknak. Az új módszerek lehetővé teszik az I. és II. osztályban tanított betűformák bizonyos határon belüli „lazítását”, a következő évfolyamokon pedig az előírt kötési mó­doktól való eltérést is. A cél, hogy még az alsó tagozaton megalapozzák a tanulók egyéni írásmódjának kibontakozását. A SZÁZHUSZONNYOLCADIK TAN­ÉVET NYITOTTÁK MEG tegnap az Esz­tergomi Tanítóképző Intézetben. Első íz­ben köszöntötték a jövendő óvónőket. Az ünnepségen több idős pedagógus vette át az arany-, ezüst-, illetve vasdiplomát. ÖSSZEOMLOTT a dél-spanyolországi Alme- riában kedden egy épülő nyolcemeletes lakó. ház. A romok 30 munkást maguk alá temet­tek. Három munkás az első jelentések szerint életét vesztette, 18 megsebesült. A mentési munkálatok folynak. A GYEREKEK SOKKAL TÖBBET NÉ­ZIK A TÉVÉT, mint a felnőttek, állapí­totta meg a pozsonyi közvélemény-kuta­tó intézet, hetenként átlag 14 órát. TÖBB TÍZEZER EMBER MARADT FEDÉL NÉLKÜL Nigéria délkeleti részében, ahol árvíz pusztított. A halálos áldozatok számáról eddig nem érkezett jelentés, de a hírek szerint sok gyermek és idős ember halt meg tüdőgyulla­dásban. SZOMBATHELYEN A TELEVÍZIÖTU- LAJDONOSOK száma megközelíti a 13 ez­ret. Most a nagyobb állami épületeken, ahol karbantartási munkákat végeznek, központi antennát szerelnek fel. Az idén mintegy 790 lakás kap központi tv-anten- nát HÁROMHÖNAFT SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE a Miskolci Járásbíróság Erneszt Ist­ván kazincbarcikai lakost, akit testi sértésért, garázdaságért már több ízben megbüntettek. Emészt legutóbb behatolt abba a házba, ame­lyet L. Andrásnak eladott, s éjjel magánlak­sértést követett el. HARMINCÖT SZEMÉLY ESETT ÁLDOZATUL &z Olaszországban pusztító forgószélnek. Ti- zenketten a velencei lagúnán elsüllyedt moto­roshajó utasai, tizenegyen pedig Ca Savio és a Fusina kempingtábor lakói voltak. Több sze­mély sorsa, köztük egy külföldi kisgyermeké, még mindig ismeretlen. 27-26 fok A várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő, a reggeli és a kora délelőtti órákban párásodás, egy-két helyen ködkép­ződés, valószínűleg eső nélkül. Mérsékelt, változó irányú, napközben kissé megélén­külő déli, délnyugati szél. A várható leg­magasabb nappali hőmérséklet 21—26 fok között. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 366 centiméter volt. a nap hírei Magyar Hírlap Rákoskeresztúr virágos kerület akar lenni Rákoskeresztúr köztisztasági helyzeté­ről tárgyalt a minap a XVII. kerületijTa- náes Végrehajtó Bizottsága. A köztiszta­ság fenntartásáról szólo,-íiemrég megje­lent miniszteri rendelet különösen idősze­rűvé tette a napirendi pontot. A csatornázás kezdetleges, nincs meg­oldva a szennyvíz elvezetése. A hulladék- gyűjtő edények gyakran napokig díszeleg­nek az utcákon, míg a szemétszállító ko­csik megérkeznek. Nem különb a helyzet a rákoskeresztúri piacon sem. Elszaporodtak a kerületben az enge­dély nélküli szemétlerakó helyek. Sok pa­nasz érkezik a lakosságtól a Talajerő Vál­lalat lassú munkájára. A megrendelés után gyakran hetek telnek el, míg a meg­telt emésztőgödröket kitisztítják. Többször előfordult már — például a Hősök terén —, hogy az emésztőgödrökből kiömlött a szennyvíz... A vb-ülésen a Köztisztasági Hivatal képviseletében megjelent Kutas István osztályvezető létszám- és gépkocsi­hiánnyal magyarázta az akadozó szemét­szállítást. A végrehajtó bizottság többet kér a la­kosságtól is. A köztisztasági rendelet is­mertetésére falragaszok készülnek, ame­lyek közlik a legfontosabb szabályokat. S a „tiszta utca” mozgalom mellett meghir­detik a „virágos utca"-versenyt is. Elkép­zelhető, hogy ennek nyomán virágos ke­rület lesz Rákoskeresztúr... H. V. A. Ä SZOVJET TASZSZ hírügynökség, va­lamint a spanyol EFE (Editorial Falange Espanola) hírügynökség vezérigazgatójá­nak megállapodása értelmében a két hír- ügynökség rövidesen irodát nyit Madrid­ban, illetve Moszkvában. A SZÖVETKEZETEK NEMZETKÖ­ZI SZÖVETSÉGÉNEK milánói európai szimpozionán a Magyar Nők Országos Ta­nácsa képviseletében dr. Csizmadia Er- nőné agrárközgazdász vesz részt. MAGYAR MŰVÉSZ Gagarin-portréja került az űrhajósok Csillagvárosának mű- zeumába Mészáros Mihály budapesti fes­tőművész sikeres kiállításáról, mely nem­rég zárult a moszkvai Barátság Házában ORSZÁGOS TÖRTÉNÉSZ VÁNDORGYŰLÉST rendez szeptember 17—19 között Gyulán a Ma­gyar Történelmi Társulat, a z Országos Peda­gógiai Intézet és a TIT. AZ IFJÚSÁGI HONVÉDELMI NAPO­KAT és a fegyveres erők ünnepi hetét szeptember 22—29. között rendezik meg Fejér megyében. Szeptember 29-én ünne­pélyesen megkoszorúzzák a pákozdi 48-as szabadságharcos emlékművet. VI. PÁL PAPA JEAN VILLOT BÍBOROS ÁLLAMTITKÁRHOZ intézett személyes üzene­tében tegnap közölte, hogy a Svájci Gárda ki­vételével feloszlatja a Vatikánváros katonai alakulatát. A rendőri feladatokat egy újonnan létrehozandó hivatal látja majd el. ÉV VÉGÉIG 98 TÁRSASLAKÁST AD­NAK ÁT az építők a tulajdonosoknak Dunaújvárosban. Dr. Maróti János vb- elnök közölte, hogy a negyedik ötéves terv időszakában felépítendő társasházakbaE 1600 lakást alakítanak ki. ÚTRA KÉSZEN VÁRAKOZIK A BU­DAPESTI ALLATKERTBEN egy víziló, a fehér tevebébi pár és a fekete hímpár­duc. A budapesti Állatkert várja a tapir életpárját, a fiatal strucctojót és sok egyéb csereállatot. BOMBA ROBBANT KEDDRE VIRRADÓRA Londonderry egyik transzformátorállomásán. Súlyos anyagi károk keletkeztek. Személyi se­besülés, haláleset nem történt. Észak-írország- ban idén ez már a százkettedik bombarobba­nás. AZ ATHÉNI JUNTA KIUTASÍTOTTA az országból a dán rádió tudósítóját, Wil­liam Grumstrupot. Az indoklás szerint az újságíró „rágalmazó tudósításokat” kül­dött a görögországi állapotokról. TÖBB MILLIÓ BIRKA PUSZTULT ÉHEN a* ausztráliai legelőkön, a nagy szárazságban. Most megérkezett az esőzés, és véget vetett a* Ausztráliát sújtó huzamos szárazságnak. ŰJ OTTHONT KAPTAK a kirakatren­dező tanulók. A VII. kerület Osvát utca 3. szám alatt újjáépített iskolában kezdi az új tanévet 160 kirakatrendező tanuló. VERNE GYULA Sándor Mátyás című regé- nyének színpadi változatát tűzte műsorára leg­közelebbi bemutatójaként, szeptember második felére az Állami Déryné Színház. Az előadást Both Béla érdemes művész vendégként ren­dezi. A VIETNAMI TÁVIRATI IRODA (VNA) szeptember 15-én ünnepli megala­kulásának 25. évfordulóját. A hírügynök­ség első közleménye a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság függetlenségi dekla­rációja volt, amelyet Ho Si Minh elnök jelentett be 1945 szeptemberében. BELGA KULTURÁLIS NAPOK KEZ­DŐDTEK tegnap Veszprémben. Az első napon a Bakony Múzeumban flamand grafikai és gyermekrajz-kiállítás nyílt, a Kisfaludy Művelődési Házban pedig a flamand zenéről tartottak előadást. Ezt zongorahangverseny követte. NÉPSZÁMLÁLÁST TARTANAK AZ NDK-BAN 1971. január elsején. Az or­szág történetében eddig legátfogóbb nép- számlálásnak fontos szerepe lesz a táv­lati tervek kidolgozásánál. A GYŐRI KISFALUDY SZÍNHÁZ szeptember 17-én Lehár Ferenc A vándordiák című ope­rettjét, 22-én pedig Szophoklész Oidipus király című tragédiáját mutatja be. TÖRZSKÖNYVEZIK A SZELÍDGESZ- TENYEFÁKAT Kőszeg-Hegyalján. Itt elég gyakoriak a 400—500 éves faóriások is. A szántóföldi termelésre alkalmatlan területen mintegy 550 hold szelídgeszte­nyést telepítenek. VIRÁGBA BORULTAK AZ ÖREG VADGESZTENYEFÁK Pécsett, a Kápta­lan utcában, a Zsolnay Múzeum előtt. A fák koronájának napsütötte, déli oldalát teljesen elborítják a gyertyaszerű hófe­hér virágok. LEZUHANT a dán légierő egyik harcigépe, amely részt vett kedden az „Északi esküvő- fedőnevű északi-tengeri NATO-hadgyakorlaton. A pilóta sorsa ismeretlen. Segélynyújtás a kamionvezetőknek Élénk külkereskedelmi forgalmunk eredményeként a magyar teherautók, ka­mionok rendszeresen járják Európa or­szágútjait. Évente .mintegy 10 000—15 000 teherkocsink közlekedik szállítmánnyal külföldön. Eközben óhatatlanul előfordul­nak kisebb-nagyobb balesetek. A szocia­lista országokban kétoldalú államközi egyezmények alapján gondoskodnak a kölcsönös segítségnyújtásról, a nyugati országokban azonban jobbára magára van utalva a gépkocsivezető, csak a ki­sebb károk, költségek fedezésére van pénze. Ezért is fogadták tetszéssel a Nemzet­közi Közúti Fuvarozók Szövetségének leg­utóbbi, budapesti ülésén elhangzott ma­gyar javaslatot az egész Európára kiter­jedő kölcsönös nemzetközi segélynyújtó szervezet létrehozásáról. A tervek szerint jövőre megalakul a közúti tehergépjár­művek nemzetközi segélynyújtó szerve­zete. Interpressgrafik JELÖLTJEINK A MAI UGETÖVERSENYEKRE 1. Sárarany (9) — Siva (5) — Rivaldafény (7) — Siker (10). 2. Portia (10) — Nyezsnaja (3) — Rahó (4) — Samesz (8). 3. Pisze (2) — Rózsaszál (6) — Ontario (7). 4. Sophia (6) — Randevú (3) — Colbert (5) — Oleander (11). 5. Peru (l) — Patkó Bandi (5) — Rafinált (7) — Prémium (8). 6. Orion (3) — Óperenciás (4) — Rokon (7) — Pakulár (8). 7. Panoráma (4) — Igló (8) — Solve)g (9) — Szia U). 8. Siess (3) — Reflex (7) — Sabina (8) — Sztár (8). A Nemzetközi Újságíró Szervezet In- terpressgrafik című folyóiratának 3. szá­ma most jelent meg. E számtól kezdve a magyar fővárosban állítják elő a magas színvonalú, képek- kel-rajzokkal díszített lapot. A folyóirat új számában Jaroslav Köp- ríva főszerkesztő a mindennapok tipog­ráfiájáról ír elvi jellegű cikket. Robert Massin, a párizsi Gallimard kiadó gra­fikusának tipográfiai kísérleteit, modern illusztrációit René Murat ismerteti, szá­mos rajz kíséretében. Figyelmet érdemel a Szovjetunióban használatos áruvédje­gyekről szóló cikk is, melyet sok il,luszt-, ráció egészít ki. Az Interpressgrafik új száma nemzet­közi színvonalú, kiemelkedő nyomdai tel­jesítmény, a Kossuth Nyomda dolgozóit dicséri. Gázmérgezés Debrecenben Tegnap reggel gázmérgezés történt Debrecenben, a Varga utca 7. számú ház­ban. Amint a vizsgálat kiderítette, a régi gázvezeték csőtörése miatt a városi gáz bejutott az épület pincelakásába, majd a fölötte levő földszinti lakásba. Reggel vet­ték észre a szivárgást és öt személyt szál­lítottak gázmérgezéssel a debreceni klini­kára. A földszinti lakásban lakó három személyt — dr. Polyvás Istvánnét, Poly- vás Zoltánnét és az egyéves Polyvás Imo­lát — enyhe mérgezéssel, az alattuk lakó Szőke Józsefet és feleségét pedig eszmé­letlen állapotban vették kezelés alá. Az orvosi vélemény szerint egyikük sincs életveszélyben, de egészségügyi megfigyelés céljából egyelőre a klinikán maradnak. Halálos és életveszélyes balesetek A Borsodi Szénbányák Szuha völgyi bánya­üzemében egy F—5-ös bányagép hátravontatá- sa közben a kapcsolószekrény elmozdításakor a fejtőfej motorja megindult, és halálra zúzta Basa Ferenc 45 éves csapatvezető vájárt. A baleset ügyében a rendőrség szakértők bevo­násával vizsgálatot indított. Mezőkövesden ittasan kerékpározott Molnár András 61 éves gazdálkodó, s nekiütközött a kerékpárját toló Farkas János 20 éves gépko­H ogy a gólya miért gólya, ki tudja már. Annyi azonban bizonyos, hogy a madár meg az első éves egyetemi hallgató között az a hasonlóság, hogy mind­kettő kóvályog. Ilyenkor, tanévnyitás után, tele van­nak az egyetemek folyosói tantermet, irodát, dékáni hivatalt kereső újoncokkal, öreg diákok már, hiszen tizenkét évet töltöttek el az iskolapadban, de az egye­tem új rendjébe illeszkedni bizony nem egyszerű dolog. Mert mi mindent kell tud­nia egy gólyának? Azt, hogy hol az új „fészke”, hol van­nak a tantermek, laborató­riumok, melyik szoba az övé — hogyha vidéki — a kollégiumban. Tudnia kell, hol lehet enni, hol lehet összejönni a hasonszőrűek­kel, hol lehet megszerezni az ugyancsak fontos szel­lemi táplálékot. A budapesti bölcsészkar gólyái mától (azért mától, mert most kezdődött az új tanév) nem lesznek gólyák, már ami a kóválygást illeti. Hasznos kalauzt nyomott kezükbe a kari KISZ-bizott- sag. Amolyan kis gólya­Gólyalexikon lexikont. Szellemes, kedves összefoglalást mindazon tudnivalókról, amelyek nél­kül nexn hallgató a hall­gató. Mert mit kell például tudni egy pesti bölcsésznek? Azt például, hogy két bejá­rat van — az A és a B por­ta — a kettőt pedig az kü­lönbözteti meg egymástól, hogy a B-nél be is lehet jutni az épületbe. Az A ka­pu jellegzetessége ugyanis, hogy vasár- és ünnepnapo­kon zárva tartják, hétköz­napokon pedig nincs nyit­va. Az „Átjárás” — hogy a kislexikon első betűjénél maradjunk — két-három év alatt elsajátítható tudo­mány. Lényege, hogy az A és B épület félemelete kö­zött csak az első emeleten keresztül lehet közlekedni zegzugos utakon — és tér­kép segítségével. A „Baj- társ” nem megszólítás, ha­nem a tanár—diák találko­zók legközkedveltebb szín­helye. A büfétől az alkohol- fogyasztás lehetőségében különbözik. Egyéb iránt bo­rozó, amelynek címét senki sem tudja, mégis mindenki odatalál. A „büfé” az egye­tem leglátogatottabb helyi­sége. Ez kivételesen köny- nyen megtalálható. De a lexikon szerkesztői az éhe­seknek a hajnali órákat ajánlják, mert enni csak akkor lehet. Aki éhenmarad, azt kárpótolja a szép kilátás az Erzsébet-hídra. Ott van még a „Lovarda”. A szó eti­mológiája teljesen bizony­talan. A bölcsészkari ol­vasótermet becézik így, be­járat a Váci utca felől, egész nap nyitva van. Persze, nemcsak az egye­temi tolvajnyelv szaksza­vait lehet megtudni ebből a kis katalógusból. Elárulja azt is, ki az egyetem rekto­ra, dékánja, hogyan lehet valaki KISZ-tag, párttag, mi az államvizsga, a szigorlat, a népköztársasági ösztöndíj. Olyan közvetlen hangon, annyi fiatalos derűvel írták meg ezt a tájékoztatót, hogy igazán kedvet csinál az egyetemi polgársághoz. Abban pedig, aki már ki­nőtt ebből a korból, jóérzést — és némi nosztalgiát — tá­maszt. E. A, csikísérőnek, leesett a kerékpárról, és olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szállítás közben meghalt. Figyelmetlenül vezette motorkerékpárját Szegvár és Szentes között Bihari János 20 éves raktáros. Egy vasúti kereszteződésben a lezárt sorompónak ütközött. A helyszínen meghalt. Mándok községben jogosítvány nélkül, fi­gyelmetlenül vezette motorkerékpárját K. Er« nő 16 éves segédmunkás, és elgázolta Tótb Sándor 63 éves nyugdíjast, aki súlyosan meg­sérült. A baleset után a fiú segítségnyújtás nélkül továbbállt, de a rendőrség elfogta éa őrizetbe vette. Körültekintés nélkül ment át az úttesten Kör- nyebánya és Tatabánya között Katona Veroni- ka 8 éves kislány. Egy teherautó halálra gá­zolta. A megengedettnél gyorsabban vezette kerék, párját Farkas Imre 18 éves segédmunkás, és Zuglóban, a Városligeti körúton, a Közlekedési Múzeum előtt egy fának ütközött. A motorke­rékpár vezetője a helyszínen meghalt. Utasát, Csenki Béla 18 éves segédmunkást életveszé­lyes sérüléssel vitték kórházba. Halálra gázolta a hároméves Hepp Józsefei Szurdokpüspökiben, a Rákóczi úton a Mátra- alji Szénbányák FB 78—02 rendszámú Csepel teherautójával Nagy Lajos 30 éves ecsédi gép­kocsivezető. A vezetőfülkéből nem látta, hogy a gyermek a kocsi első kerekei elé ült, s el­indította a járművet. A Nógrád megyei Rend­őr-főkapitányság a halálos baleset ügyében folytatja a vizsgálatot. Gombamérgezés Baranyában Űjabb súlyos gombamérgezés történt Baranyában, ezúttal Szabadszentkirályon. Bogdán József 28 éves segédmunkás öt­tagú családja, az erdőben szedett gombá­ból készített pörköltet vacsoráztak va­sárnap. Az étel elfogyasztása után vala­mennyien rosszul l'ettek, a szomszédok hívták segítségül a mentőket. A felnőtte­ket a Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. számú belklinikáján, a három kiskorú gyermeket pedig a gyermekklinikán ápol­ják. A keddi orvosi tájékoztatás szerint a betegek állapota javult, túl vannak az életveszélyen. A kicsiket mindaddig a gyermekkórházban tartják, míg a szülő­ket felépülve haza nem bocsátják.

Next

/
Thumbnails
Contents