Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

349 a’ magok fzeretetre méltóAttyok mellé,mellé fogják magokat tsatolni, vagy leg alább az Ó Felsé­ge’ rendeléseinek végre hajtására, más úton fog­nak hathatósan egy gyesült erővel dolgozni. Nem kívántatik ugyan most, mint 1797-ben közönséges fel kelés : a’ volna mindazáltal az O Felsége akaratja ’s kívánsága: hogy a’ hadi se­regek’ segíttségére egynéhány könnjm Batallion Szabad-seregek állanának öízvc Bétsben , és ha­ladék nélkül a’ táborba küldetödnének el. Ezeu Batallionok fel-állítását, ’s rendbe-fze- dését Würtembergi Hertzeg Ferdinándra, és Ud­vari Tanátsos Gróf JDietrichsteinra raéltóztatott bízni ö Felsége. Háromféle úton lehet pedig ezen Rendelés­nek végre hajtatódni. 1.) Pénzbéli fzabad hadi adó által, melyről ki ki quietántziát kap. 2.) Fegyvereket, kivált puskákat lehet vinni a’Pol­gárság’ fegy veres-házába, a’holott is ki ki az oda vitt fegyveréről rezcépissét kap. 3.) Ezen most mindjárt fel-állxt&ndó Sereg közzé állhat bé va­laki. Ezen Szabad *ereg 3 réfcre lefzen fehofztva: 1.) kik tulajdon magok állanak bé, és mind."a meg-kívántatókról magok gondoskodnak. 2.) Kiket mások állítanak bé , és mind ruházatjokról mind tartásokról mások gondoskodnak 3.) azok, kik magok állanak Ugyan bé: de ruháztatások és tar­tások a’ közönséges kafzfzából léfzen. Kik ezen Szabad-Seregbe állanak, ezen kegyek mes ígéreteket teliz nekíek O Felsége. 1.) Tsak addig ié Íznek kötelesek. fi algáim, míg ezen mo-

Next

/
Thumbnails
Contents