Magyar Közigazgatás, 1889 (7. évfolyam, 1-52. szám)

A 1889. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Közigazgatásunk és az uj év . Iparüzlet kisajátítása ................ ........... A közigazgatási tanfolyam és vizsgálati rendszer Közmunka ügyünk reformja ........................... A regale-megváltás és a községek... ... ............................ A külföldieknek a községekben tartózkodásáról és nyilvántartásáról .. A közútak és vámokról szóló törvényjavaslat . ... Az 1886. évi XXII. t.-czikk 32. g-ának negyedik és ötödik bekezdése A félnek kijelölt s a fél által letarolt fának eltulajdonítása erdei kihá­gást képez-e? ... ... ... .................. ... ... A pénzügyi közigazgatás szervezetében eszközlendő változtatásokról szóló törvényjavaslat............................................................ ... ... A pénzügyi administráczió reformja... .......................... A községi számadások felülvizsgálata megbízottak közreműködésével... A községi számadási könyvek ... ... ... ... ... A pénzügyi administráczió reformja ... ................. . ................ A pénzügyi judicatura reformjáról ..... .................................. A mezörendörségi törvényjavaslat.. ................. ................ ........... A községi elöljáróság tagjainak felelőssége a községi háztartásban ... Az új belügyminister ... ... ........... ... A bírósági és közigazgatási tisztviselők' javadalmazása... A belügyi tárcza... ............................ Észrevételek a közutakról és vámokról szóló törvényjavaslatra... .. A ministeri tárczák ügybeosztása ... ... ... ... ........... ... ... .. A magyar hatóságoknak a külföldi és osztrák hatóságokkal való levele­zései módozatainak megállapításáról ........... ... .......... Az uj pénzügyminister ........... ......................... ... Az illetőség. ................................ ... ... ......................................... Cselédek nyilvántartása ........... .................... ... ... ........... A talajjavitási hitel rendezése... ... ... Közigazgatásunk államosítása ... .................. ... ... .. A pénzügyi administráczió szervezéséről szóló törvény s életbe léptetési időpontja.. ... ... ... ........................... A közigazgatás a költségvetési vitában A közigazgatási ügyek felebbviteli rendszere s a felebbviteli hatóságok szervezete ........................... ... _ ... ... _. ... A közigazgatási provisorium ... ... .................. A közigazgatási bizottság hatásköréről .................................................. ... A községi számadások bevételi czimeinek igazolása «Harakiri» ... ... ... ........... ........................... ................. Két egybehangzó cselédügyi határozat esetén van-e további jogorvos­latnak helye... ... ... ... ... — ... ... ... ... ... ... A közigazgatási bizottság s az egyház A cselédnyilvántartás kérdése járási közigazgatásunkban... Az uj belügyminister ... ... .. .................................... ... Hatalom és felelősség . ... ... ... ... ... ... ... ... ./_ ... Az állami administráczió a pozsonyi főispán programmbeszédében ... A választási és kinevezési rendszer ... ... ... ... ... ... A «hadüzenet»... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Egy érdekes illetőségi kérdés... ... .................. ... ... ... ... ■ A belügyminister körrendeleté a tör. énv hat óságokhoz.............. . Közigazgatási bíráskodás (Ausztria).. ............... ... .......................... ... A községi számadásokból folyó marasztalások elévülésének kérdéséhez j Az árvaszékek államosítása ... ... ... ... .. ... ... .. , Kűíágazgatási bíráskodás (Baden) ... . ... ... ... ... ... ... : Államosítás és autonómia... ... ... ... . .................. Közigazgatási bíráskodás (Hessen) ... ... .. ... ... ... ... Tibád Antal ......... ... . ... .......... Közigazgatási bíráskodás (Poroszország) _. .......... Autonómiánk ................ ... ... ... ........... ... ... ... 1 Közigazgatási bíráskodás (Anglia) ... ... ... ... ... ................. ! Válasz «a közigazgatási bizottság s az egyház» czimü ezikkre i A rendőrbirósági és rendőrhatósági jogkör .. ............... ... ... Közigazgatási bíráskodás (Francziaország) ... ... ... ... ... ... ... Az erdélyi viszonyok ................ ... .................. ... ... ... ... Közegészségügyi mozgalmak ... ... ... ... ... ... ... A köztisztviselő büntetőjogi felelőssége ... ... ... ... ... A közigazgatás az egyetemi szakoktatásban ... ... ... ... ... Az ebtartási szabályrendelet... ... ... ... ... ... ... .................. A rendészeti igazgatás és a centralizaczió ... ... ........................ ... Nehézségek az 1888. évi XXXV. t.-czikk végrehajtása tárgyában kiadott 33,450/89. számú pénzügyministeri utasításra vonatkozólag és némi észrevételek magára az említett törvényre, a mennyiben az 1872 : VIII. t.-cz.-kel ellentétben áll . ... A közigazgatás reformja ........... ... ... ... ... ........... A szolnok-doboka vármegyei községi és körjegyzők ... ... ... ... A törvényható ágok közigazgatási eljárásának, belső ügyvitelének, pénz­10 l kezelésének megvizsgálásáról ......... ......................................... ... 19 árvaügy reformja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 a községi és körjegyzők országos egyesületének közgyűlése ......... Pótadókra fektetett községi háztartások ellenőrzésének jogelvc.. Közigazgatási reform a kormány programmjában A közigazgatás reformjának tervezete A közigazgatási reform megkezdésének előfeltétele ... ... A kis és nagyközségek rendőrhatósági jogköre ... ... ... ... A belügyministerium 1890. évi költségvetése ... .................. ... Az adók kezelése a községekben ... ....... ... ... ... ... ... Közigazgatási bíráskodás... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... A községi háztartás kérdéséhez ... ... ... ... ... ... ... ... ... A fővárosi törvény revíziója ......... . ......................... ........................ Az általános tisztujitások .......................... 22 A járási szolgabiróságok időszaki nyilvántartása. ... .......... 23 A közegészségügy államosítása ... 23 Közigazgatási reform s a költségvetési vita... ... ... ....................... 24 A járási főszolgabiróság bureau szervezete ... ........... .................. 24 A belügyi tárcza költségvetésének tárgyalása ................. ... ... 25 Az általános tisztujitások ... ... ... ..........• ... ................. ... 25 A járási főszolgabírói bnreau szervezete (III.) ./. .................. ... ... 26 Választások után ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 Lapunk 1889. évi működése ............................... ... .................... 5 6 6 8 9 10 11 11 13 13 M 14 15 15 16 16 18 18 '9 !9 20 21 21 22 27 27 27 28 28 29 29 •to 30 .ti 31 32 33 33 34 35 35 36 36 38 .38 .38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 46 47 47 48 49 49 5° 51 5 1 52 52 t

Next

/
Thumbnails
Contents