Magyar Közigazgatás, 1891 (9. évfolyam, 1-52. szám)

% riH'.'JWf"! ­f M'Z 2 ÜKÖZCAZD.EGYE1BI A HB ____ _____ V MAGYAR KOZIGAZGATAS 1891. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. A ministerelnök újévi beszéde és a közigazgatási reformok ....................... 1 A járási szolgabiróságok segéd- és kezelő személyzete ....................... 1 A vagyontalan betegek gyógyszerköltségeinek fedezése... ... ... . 1 Az országos közoktatási tanács uj szervezete ............. ..................... 2 Járási pénztárkezelésünk és a postatakarékpénztárak ... ... ... ... 2 Községi «pénztáraink» s a regaleváltságtőke kimutatása ... ... ... 2 Egy főispán ... ....................................... ... ... ................................. ... 3 Közgazdasági kormányzatunk a kereskedelemügyi minister ügykörében 3 Pro nihilo ........................................ ... ... 3 A kormány közigazgatási reformtervezete ..................................................... 4 A véderőről szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás egy elvi hibája .............................................................. ................................. .............. 4 Észrevételek a pénzkezelés, községi pénztárak és a nem vagyontalan betegek ápolása» czimü czikkre .................................................. .... ... 4 A kormány reformtervezete (I.) .............................. ... ... ... 5 A pénzügyi administrate szervezete a közigazgatás reformjában ... ... 5 A kormány reformtervezete (II.) ... ... ... ..................... .... ... 6 Aphorismák ................................. .......................................... .............. .............. 6 Birtokon kívül fölebbezhető közigazgatási határozatokról ... .............. 6 Észrevételek a községi vizsgálatok módszeréhez ... ..................... ... 6 Bureaucratia és közigazgatás ............................................................ ... ... 6 Észrevételek «a kormány reformtervei» czimü czikkre ... ... ... 7 A járási szolgabirósági ügyvitel és pénzkezelés kérdéséhez .. ... 7 Észrevételek «a kormány reformtervei» czimü czikkekre ... .............. 8 A reform és a bizottságok.......................................... . ... ... ... ... ... 8 Az árvaszékek újjászervezéséről ..................... .......................................... 8 A kormány reformterve és a gyakorlati közigazgatás érdekei .............. 9 Az árvaszékek újjászervezéséről ................................ . ........................................... 9 Aphorismák ....................... ............................................................................................ 9 A kormány reformterve és a gyakorlati közigazgatás érdekei ... ... 10 Egy érdekes eset ..................... ................................................................................. 10 A vármegyei közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvény­javaslat ............. ...................................................................... ... ... ... n A közigazgatási törvényjavaslat indokolásából ... ... ................. 11 Közszabadság és közigazgatás ... __ ... .................................................... 12 Néhány szó a közigazgatási törvényjavaslathoz .............................. . ... 12 A megyei közigazgatásról szóló törvényjavaslatról (Levelek) ... ... 12 A közigazgatási törvényjavaslat tárgyalása a közigazgatási bizottságban 12 A közigazgatási törvényjavaslat a közigazgatási bizottságban ... ... 13 A megyei közigazgatásról szóló törvényjavaslatról (Levelek) ... ... 13 A közigazgatási törvényjavaslat tárgyalása a közigazgatási bizottságban 13 A kinevezési rendszerről ..................... ..................... ... ... ... ... 14 A gyámhatóságok újjászervezésének kérdéséhez .................... . .... ... 14 A közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvényjavaslat és az executiva ... ...................................................................................................... 15 A szolgabirói irattár kezelési kérdéséhez .............................................................. 15 A közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvényjavaslat és az executiva ..................................................................... ...................................... 16 A főjegyző és a reform ........................................ . .......................................... 16 A közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvényjavaslat és az executiva ... ....................... ... ............................................................ 17 Néhány szó a közigazgatási törvényjavaslat 16. és 127 —129. §§-hoz 17 A közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvényjavaslat és áz executiva ... ........................ ....................................................................... 18 A közvetlen adózók adótartozásainak végrehajtás utján való behajtása körül előforduló tévedések ... ._.................... .................................. . ... 18 A közigazgatási bíróságról benyújtandó törvényjavaslat alapelvei ... 19 Az uj vármegyék költségvetési tervezete ... ... — ... ... ... ... 19 Még egyszer a szolgabirói irattár kezelési kérdéséhez ... ............. 19 A vármegyei közigazgatásról szóló törvényjavaslat ......................................... 20 Grünwald Béla emlékezete ... .................................................. .. ....................... 20 A főszolgabirák és szolgabirák országos értekezlete ....................... ... 21 A közigazgatási tisztviselők tervezett fizetései ............................... ... 21 Az 1877. évi XX. t.-cz. ii. §-ához ... ... ... ............................... ... 21 A vármegyei törvényjavaslat tárgyalása a képviselőházban .... ... 22 Néhány szó a közigazgatási járási tisztviselők javadalmazási kérdéséhez 22 A nemességi bizonyítványokról ... ....................... ... —...................- — 22 A szolgabirák értekezlete ... ... ... ....................— — ... — — 23 Gróf Apponyi Albert és a közigazgatási reform .............. ... ... ... 23 Szalavszky Gyula államtitkár beszéde ................................... ... ... ... 24 A népoktatásügyi igazgatás mint szervezeti probléma ............................... 24 A vármegyei önkormányzatról ....................... .................................................... 25 A főváros építészeti szabályrendelete ... ............................................................. 25 Szoczialismus és administrate ... ... ... ....................................... — 26 A községi közmunka részletes szabályozása ... ..............................— ... 26 Vasárnapi munkaszünet .............. ... ... ... ........................................... 27 Telekkönyvi betétszerkesztés ............................................................. --- 27 Izraeliták vagyontalansági bizonyítványainak egyházhatósági megerősi­tése ................................................................................................................................... 27 A közigazgatási vita ... ....................... .v ..................................................... 28 Az általános vita után .................................................................................................... 29 Néhány szó az 1886. XXII. t.-cz. 148. §-ához ..................... ... ... 29 A helyhatósági élet modern feladatai és a közigazgatási reformjavaslat 30 A volt úrbéresek részére kiadott közös birtokilletőség (legelő, erdő és nádas) felosztása ................................. — —....................................— 3° Az országgyűlési képviselőválasztások fölötti - bíráskodásról szóló tör­vényjavaslat .................................................. 31 Észrevételek a földadó-kataszteri nyilvántartásra vonatkozólag .............. 31 A közigazgatási reform sorsa ................................................... ........................ 32 Párbérszerü tartozások a közigazgatási hatóság előtt....................................... 32 A közigazgatási hatóságok illetékességének táblázatos összeállítása — 32 Pénzügyi codificatio ... ... ... ................................................... .............. 33 A közigazgatási hatóságok illetékességének táblázatos összeállítása — 33 A hegyközségek ... ..............................................................................................— 34 Eljárás a csendőrség által letartóztatott s a közigazgatási hatóságok elé vezetett foglyok átvételénél ..................................................... . .............. 34 A rendőrkapitányokról ................................................... 35 A járási közigazgatási ügyvitel rendszeresítése ........................................................... 35 A vármegyei törvényhatósági bizottsági tagok számának s a választó­kerületeknek újból megállapításáról ......................................... ... -- 36 Néhány szó a földadó-kataszteri nyilvántartásra vonatkozó «Észrevéte­lekre» ................................. ... ... ... ............................................................... 36 A járási közigazgatási ügyvitel rendszeresítése .......................................... 36 I Közegészségügyi igazgatásunk reformja........................................... ... ... ... 37 f

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents