Magyar Közigazgatás, 1894 (12. évfolyam, 1-52. szám)

A 1894. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. 4? Pécsi Ál iád UTÖUr A kormány újévi nyilatkozata . .. .............. .................. ~................ A közigazgatási bíróságok előtti eljárásról ... .. . ... ... ... Az állatbiztosítási ügy rendezése ... .. ... ........... ... .......... A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása A főszolgabirák munkaköre a mezőgazdaságról szóló törvényjavaslat szerint ........... ........................................ ................................. — A közigazgatási bíróságok előtti eljárásról ................................ . ... A közigazgatási bíróságok szervezése és lapunk... .................. ... ... A főszolgabirák költség felszámításának kérdése ...............................— Az elsőfokú közigazgatási biróság ... ._ ... ........................ ... ... A közigazgatási bíróságok előtti eljárásról ... .......................... ... Az állami anyakönyvvezetők ... ... .................. ... ... .................. Közigazgatási fegyelmi jogunk (I ) ... . ... .................................. A magyar földbirtokososztály és a községi reform ... ................. ... Közigazgatási fegyelmi jogunk (II.) ... ................................................. A községjegyzői kar és az egyházpolitikai reformok .. ... ... ... ... Közigazgatási fegyelmi jogunk (III.) ... ................ ... .................. A közegészségügyi szolgálat ... ... ....................................................... Közigazgatási fegyelmi jogunk (IV.) ... ....................................... ... A közhasználatú törvényhatósági távbeszélő-hálózatok létesítése a vidéken Az államtudományok szerepe hazai közoktatásunk rendszerben ... ... A közadók kezeléséről szóló törvény 80. §-ának végrehajtása ... .. Város-, község- és járásrendszer (I.) ................................ ... ... ... A rendezett tanácsú városok számvevőségének rendezése... ... ... Város-, község- és járásrendszer (II.) ........... ... ... ... ... ........... A törvényhatóságok hivatása ... ... ... ... ... ... ... ... ... Egy érdekes kérdés ... ... ... ... ... ... ... Város-, község- és járásrendszer (III.) ... .......... .................. ... A közutakról szóló törvény és a felekezeti néptanitók ... ... ... ... A körjegyzői állás a jövő községi szervezetben ... ................. ... A törvényhatóságok' felirata a törvényhatósági tisztviselők utadómentes­sége tárgyában ........... ................. ........... ........... .................. Vármegyei tisztviselő fizetésének lefoglalása ... ... ■ ... .................. A községrendezés pénzügyi alapja .. ... ... ... ... ... ... ... ... A fizetési meghagyásokról ... . .. ........... ... ... ......... Az állami anyakönyvek s községi szülésznőink s halottkémeink ... ... Szoczialismus és közigazgatás ... ... ... .... .................. ... ... A községrendezés és az egyházi s népoktatásügyi szervezet .......... ... A mezőgazdasági törvény végrehajtása .......... .................. .......... A pénzügyigazgatóságok deczentralizácziója és a közigazgatási reform... Az állami anyakönyvek... ... ........... ................. ... ................... katonaügyi igazgatás és a közigazgatási reform ... ... ... ... ... í Az uj örökösödési eljárás ... ... ._ ... ... ... Kiskorúak házassági engedélye kérdéséhez ... ... ... ... ... ... A járási székhelyek szervezése ... ... ... ............... .................. Az utibizottságok szervezete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A rendőri kényszerjog szabályozatlansága.. ............... ... ................... A törvényszéki orvosi vizsgálatok életbeléptetése ................ ................. vármegyék dotácziójának emelése.............................................. . ... A'siketnémák nevelésének ügye ... ... ... ... ... ... ... ... ... Az ui Wekerle-kormány ... ... ... ................. ... ... ... ... A nagyközségi szervezet kellékei .................. ....................................... Az uj törvénykezési bélyegilleték ... ... ................ .. ................. Az 1894. évi XII. t.-cz. végrehajtása ........................................ ... ... Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 7. §-ának végrehajtása ... ... .................. Budapest székes-főváros kerületi elöljáróságairól szóló törvény életbe­léptetése ............................................................................................. Igazgatási és politikai községek rendszere .................. ... ... ... 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 x6 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 Nyári munka ... ........................ ... ... ... _ ... .................. A cselédügy reformja és az erkölcsrendészet ... ... A belügyminiszter választói között Anyakönyvi rendszerek (I.) ... ... ... ........... Az uj földmivelési miniszter ... ... ... ... Anyakönyvi rendszerek (II) ... ... ... ... ... ... A belügyminiszter a törvényhatósági tisztviselőkről ... Anyakönyvi rendszerek (III.) ._ ............................... A nagybányai beszámoló .......... ... ... ................. Anyakönyvi rendszerek (IV.) ... ... ... ... ............ A községi törvény ... ... ... ... ... A pótadóknak és hasonló természetű köztartozásoknak nyilvántartása a községeknél... ........... ... .................. ............................... Reiszig Ede ......................................... ... ... ... A pótadóknak és hasonló természetű köztartozásoknak nyilvántartása a községeknél (folytatás) ... ................. ... A községi jegyzők központi egyletének közgyűlése A községi és körjegyzők központi egyletének 1894. évi augusztus 27-én tartott közgyűlése ... ... ... ... ................................... A nemzetközi demográfiái kongresszus Vili ik gyűlése A pótadóknak és hasonló természetű köztartozásoknak nyilvántartása a községeknél (folytatás) ........... ... ................_. A törvényhozás jövő munkacziklusa ... ... ... A pótadóknak és hasonló természetű köztartozásoknak nyilvántartása a községeknél (vége) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A járási hatóságok ügykörének deczentralizácziója s annak veszélyei... A vármegyei közigazgatás költségei ... ... Az első lépés kihágási eljárásunk reformjához A közigazgatási reformok és a helyzet .................. A községek rendezése (I.) ... .................. ................ Az 1895. évi állami költségvetés A községek rendezése (II.)... ... ......................... ... ................. A községek rendezése (III.) ... ... ... ... ... A közigázgatási bírósági törvényjavaslat tárgyalása A közigazgatási reformok és a helyzet... ... ... ... A közigazgatási bírósági törvényjavaslat tárgyalása A telekkönyvi és kataszteri helyrajzi számok A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-czikk végrehajtása ... ... ... A közigazgatási bírósági törvényjavas'at tárgyalása A szolgabirósági személyzet szaporítása ... ... _. A hatásköri összeütközések és a hatásköri biróság szervezete ... Eszmék a törvényhatósági útadó kivetésének reformjához A sommás eljárásról és a fizetési meghagyásokról szóló törvények végre­hajtása ......................... .................. A belügyi tárcza 1895. évi költségvetésének tárgyalása Eszmék a törvényhatósági útadó kivetésének reformjához A kereskedelmi tárcza ... ... .................. ........... .................. A czentralizáczió (I.) ..................................................................... A földmivelési tárcza ... ... ...................................... A czentralizáczió (II.) ... ... ... ............ A szentesített egyházpolitikai törvények A lelenczügy rendezése ... .................................. ................................ Tíz esztendő .................. ... ... ....................................................... A czentralizáczió (III.) ... ... ... ... ... ................................... Visszapillantás j ... ... .................................. .................. A czentralizáczió (IV) ........................ 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 47 47 48 48 49 49 5° 5° 51 51 52 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. minisztertanácsnak hatásköri összeütkö­zésekben hozott határozatai. Az 1884. évi XIII. t.-cz. 87. §-ban említett tanoncz-iskolákban a tanonczoktól szedhető tandíj kérdésében elsőfokban a község, illetőleg annak iskolaszéke, másodfokban a közigazgatási bizottság, harmadfokban a vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz ... ... ........................ ... 1 Kölcsönös testi bántalmazás miatt inditott kihágás elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... Erdei lopásra czélzó kifejezés alapján inditott rágalmazási bün- perben, az erdei kihágás előleges eldöntése 'végett, az ügy az erdei ki­hágási bírósághoz át nem tehető ... ... Sorompóval el nem látott vasúti pályatesten a vonattal való összeütközés miatt inditott kihágási ügy elbírálása a kir. biróság hatás­körébe tartozik .............. ... 1

Next

/
Thumbnails
Contents