Magyar Közigazgatás, 1902 (20. évfolyam, 1-52. szám)

A frz. A- V7 ■^VW% r 1902. ÉVI FOLYAMÁNAK Pécsi Alisai LcrtiUr ^kCjAu. TARGYMUTATCTLS7" Irányczikkek. A közigazgatási jogorvoslatokra vonatkozó utasítás .................__ Irányítás a marhaleveleken (I.) ................................._.............. A jogorvoslati utasításról közölt alispáni czikkhez ... ........... Irányítás a marhaleveleken (II.) ................................................ . A vizszabályozási járulékok kivetése ... .................................... Még néhány szó a közigazgatási jogorvoslatok uj rendszeréhez. Az árvák nyilvántartása az uj számvevőségi rendszerben A közigazgatási jog tanitása .................................. .................. A belügyi tárcza 1902. évi költségvetése ........................... ... A közigazgatási jogorvoslatok .................................................. .. A torontáli eset tanúságai _ _ •........................................... A gyámhatósági igazgatás egy kérdése — közgazdasági igazgatás a költségvetési vitában ... gyámhatósági igazgatás egy kérdéséhez ... ... közigazgatási tanfolyamok és az egyéves önkéntesi kedvezmény magyar polgári törvénykönyv tervezetének indokolása s gyámügyi igazgatásunk (I.) ..................................................................................... Horánszky Nándor......................... .................. .. .................................... A vármegyék közigazgatási reformja a képviselőházban... ... ... ... A földmivelési táreza ............................ ... ... .................................... A magyar polgári törvénykönyv tervezetének indokolása s gyámügyi igazgatásunk (II.) — _ — ............................................................ A jog- és államtudományi szakoktatás reformja ... .................... ... A véghatározat ... .......................... .........................— .........................­Tisza Kálmán (1830 decz. 16. — 1902 márcz. 23.) ... ... ... ... A pénzbüntetések, a közadók és a közadók módjára behajtandó egyéb tartozások, különösen a hitközségi adótartozások behajtása tekinte­tében Magyarország és a külföldi államok között fennálló viszony tárgyában ... ............................................................................................ A szeszmonopolium ........................................-......................................... A lajstromos iktatási rendszer Az uj kórházi szabályrendelet ... ... ... ................................. ... Észrevétel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének 5. §-hoz Iparoktatásunk a kópviselőházban ................................................... ... ... A gyámügy a közigazgatási bíróság keretében ... ............................ Az özvegyek védelme .................................- ................................. A kivándorlás.......................................................... ................................... A magyar czimer használata .. ... ............................................................. A közigazgatási ügyviteli szabályzatok ................. ................................... A gazdasági munkások és állami hivatalnokok .................. .................. A munkás-betegsegélyző pénztárakat tagjaiknak 30 napi kórházi ápolta- tása után fölmerült gyógyköltségek tekintetében feltétlen fizetési kötelezettség terheli .. ..................................................................- — A közigazgatási jog az egyetemen (I.) .................................................. 1 1 2 2 3 4 4 5 G 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18, 19 .. 19 20 .. 20 20 21 Udvarhely vármegye alispánjának évi jelentése.. ............................... A közigazgatási jog az egyetemen (II.) .................................... ... A gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár fejlesztése ................... A vármegyei ügyviteli szabályzat ................................. — A községi és körjegyzők ügyviteli szabályzata ... .................. ... Máramaros vármegye alispánjának jelentése .................................... Uj rend és uj szellem a közigazgatásban .. ... ... .................... Torda-Aranyos vármegye alispánjának jelentése ... .................... A gyámügyi ügyvitel szabályzata, ............................................................. Szolgálati pragmatika az ügyviteli szabályzatban .................. ... Nagy-Küküllő varmegye alispánjának jelentése .................. ... ... A leánykereskedés rendészete .......................................................... Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának jelentése (I.) ............ Közigazgatás és nópsegités ................. ... .................... .,. ... Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának jelentése (II.) ... ... Nemzeti népoktatás ... .................................................................... A rendőri büntető eljárás egységes szabályozása Csik vármegye alispánjának jelentése ... .................................... A rendőri büntető eljárás egységes szabályozása ............................ Az irattározási rendszerekről ............................................................ Heves vármegye alispánjának jelentése (I.)... .................................... A kormány programmja a ki- és bevándorlás kérdésében ........... Heves vármegye alispánjának jelentése (II.) ... ................... .... Kossuth Lajos ................................................................... .................. . A vármegyék pénztári és számvevőségi teendőinek ellátásáról szóló vény végrehajtása ... ... .................. .................................— Baranya vármegye alispánjának jelentése ... ... .................. . A községi közigazgatási tanfolyamok harmadik éve — .................. Közigazgatási bíróságunk .................. ................................................ Társadalmi igazgatásunk fejlődésének egy újabb jelensége ........... Az 1903. évi állami költségvetés ... .................. ................... , Baranya vármegye mezőgazdasági bizottsága .................................. A jegyzők országos egyletének közgyűlése .................. ................. A kivándorlás és bevándorlás törvényhozási szabályozása Az egyszerüsitós, a pénztári és számvevőségi kezelés reformja _ . A közigazgatás egyszerűsítése és a napisajtó ................... ............ A czigány-tigy ... ........................... .......................... -.............. A kézbesítési eljárás reformja ... ................................................... Magyar alkotmány és jogtörténet .................................... ................. A gyámhatósági ögyvitel átnézető (I.)... ............................................ A közigazgatás uj iskolája .......................................................................... A gyámhatósági ügyvitel átnézető (II.) ........... ... ................... ... Az év végén ........................................... ................................... — A legújabb egyszerűsítési rendeletek .................................... . A gyámhatósági ügyvitel átnézető .................................. ... . 29, 33, tür­21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 , 30 30 31 31 32 34 34 35 36 36 37 37 38 3) 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 51 52 52 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Vámos hídtól 7V« kilométeren belül engedélyezett mezőgazdasági hidnak a feltételektől eltérő használatából eredt vitás ügy elbírálása nem a kir. közigazgatási biróság, hanem a kir. kereskedelemügyi minister hatáskörébe tartozik .................................................................. ... ... ... 1 Mezőgazdasági birtokon való jogtalan szekerezés és a tilalomfa széjjelverése miatt indított ügy elbírálása, ha a feljelentő a kárt 60 koro­nánál többre teszi, még akkor is a kir. biróság hatáskörébe tartozik, ha 60 korona értékű kár nem igazolható .................................. — — 2 A lekaszált széna ellopása akkor is az 1894. évi XII. t.-cz. alá eső mezőrendőri kihágás, ha a lopás színhelyét képező föld a község belterületén fekszik ................. . ... ... ........................................... — 3 Oly esetben, midőn erdei lopás kihágásán felül ezzel halmazaiban levő ingatlanrongálás vétségének tényelemei is fenforogni látszanak, az eljárás a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ........................................... 6 Vigyázatlan, illetve sebeshajtás által elkövetett testi épség olleni kihágás elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik _. ... A biztositó társaság által volt ügynöke ellen szolgálati viszony alapján kapott előleg és átalány visszatéritóse iránt indított ügy elbírá­lása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ........................... ... A szőlőkaró nem gazdasági termék s ellopása mezőrendőri kihá­gásnak nem minősíthető ........................... ... ... ... ........................... A közutak jó karban tartásának elmulasztásából származott kár­térítési keresetek elbírálása, a mennyiben a kereset az illető mulasztó tisztviselő egyéni felelősségének megállapítását a per eldöntése tekinte­téből nem czélozza, a biróság hatáskörébe tartozik. Az a kérdés, vájjon a közigazgatási tisztviselő mulasztásából folyó kártérítési keresetet a felelősség fegyelmi utón való megállapításának meg kell-e előznie vagy nem, a hatásköri kérdés megbirálásánál döntés tárgyát nem képezheti Községi vagy körjegyzőnek hivatalos helyiségben fenyegetése és megsértése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság ügykörébe tartozik ... ............................................................................................ ... Kir. biróság által kinevezett zárgondnok támogatása végett szíik­13 14 16

Next

/
Thumbnails
Contents