Magyar Közigazgatás, 1925 (43. évfolyam, 1-52. szám)

V/ 1925. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányéi k kék. Jókai . . . . ......................... 1 A mi közönségünkhöz .................................................................1 Uj esztendő.............................................. 1 A jegyzőképzés...................................... 2 Az állattenyésztés közigazgatási reformja...............................2 F rancia népesedéspolitikai problémák.......................................3 K özigazgatási reform Olaszországban. . ...................................4 A tiszti orvosi szolgálat és a közegészségügy...........................5 A törvényhatósági bizottságok törvényjavaslata ..... 6 A káromkodás ellen..........................................................................6 Az állami adókivetés hatása a községek háztartására . . 7 A közönség védelme a gyűjtőktől................................................7 Főtárgyalás a párisi esküdtszék előtt.......................................8 A lkotmányreform...........................................................................9 Tisztviselőkérdés..............................................................................9 M agyar tisztviselőkérdés...............................................................10 H ontalanság a Felvidéken...........................................................11 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény­javaslat ......................................................................................12 Az országgyűlés felsőházáról szóló törvényjavaslat ... 13 Iskolaügy ................................................ 13 Az állam és a tisztviselő ........................................................14 A nemzet pusztulása....................................................................14 Feltámadás.............................. 15 F elnőtt bűnösök és bűnöző fiatalkorúak..................................15 Az első magyar tanitó.................................. 16 Zuhanás a lejtőn.................................. 16 A gyermekvédelem ünnepe...........................................................17 Közigazgatási háború...................................................................17 A község és a községi jegyzők...................................................18 A Pénzintézeti Központ .............................................. 19 A nők az alkotmányban.............................................. 19 Az 1914/18. évi világháború hősi halottai emlékének meg­ünneplése » 19 A tűzrendészet fejlesztése 1...........................................................20 Idegenforgalom................................................................. 21 A tűzrendészet fejlesztése. II.......................................................21 El mélkedés pünkösd ünnepén.......................................................22 A tűzrendészet fejlesztése. III......................................................22 Páris közigazgatása. 1....................................................................23 A nyilvános tánetanitás szabályozása......................................23 Páris közigazgatása. II..................................................................24 1 560 községjegyzö. (A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam negyedszázados jubileuma.)..................................25 A forgalmi adó rendszere...........................................................25 Közigazgatásunk és a nemzeti újjászületés.............................26 A szombathelyi ünnep....................................................................27 A magyar állam pénzügyi helyzete 1925-ben.............................28 A z állami gyermekvédelem uj rendje......................................29 Választói jog.....................................................................................30 A községjegyzö jogállása. I. Tanulmány..................... 31 A községjegyző jogállása. II. Tanulmány...........................32—33 A községjegyző jogállása. III. Tanulmány.......................34—35 A községjegyző a társadalmi életben...................................34—35 K özigazgatási intézkedések a gabonaüszög kártételei ellen .................................................. 34—35 A községjegyző jogállása. IV. Tanulmány.............................36 Nemzetvédelem: embervédelem...................................................36 A községjegyző jogállása V. Tanulmány..................................37 A községjegyző jogállása. YI. Tanulmány.............................38 A külföldieknek az ország területén lakhatásáról szóló rendeletek . ............................................................................38 A közigazgatási tisztviselők kiképzése ......... 39 A hevesmegyei alispánválasztás..............................................40 Nemz etközi egészségügyi kiállitás..............................................41 A közigazgatás kritikájához. I..................................... 41 A községek bajai............................................................................42 A közigazgatás kritikájához. II ........................................... . 42 K özigazgatási adattárak létesítése..............................................42 A községjegyzők közgyűlései.......................................................43 Analfabéták.....................................................................................43 A porosz közigazgatási reform...................................................44 Széchenyi....................................... ,45 A magyar nyelv hivatalos szabályai......................................45 A státus- és fizetésrendezés...........................................................46 A magyar hivatalos nyelv szabályai..........................................46 A vármegyei tisztviselők sfátusrendezése.............................47 A declassirozottak státusa.................................................... 47 A pengő.............................................................................................48 Az 1901 :XX. t.-c. (egyszerűsítési törvény) a gyakorlatban . 48 A közigazgatási jogszabályok nyilvántartása.........................49 A költségvetés................................................................................50 A közigazgatási tisztviselők kiképzése . 50 Téli tanfolyam a falvakon................................ .. 51 Ka rácsony ........................................ . .... 52 A mi közönségünkhöz ..................... V-'- ■ ... 52 Az adóztatás egyszerűsítése .......................................................52 A közig, adattárak létesítése ........................................................52 R OVATOK. Általános közigazgatás. Vármegyei tisztviselők község jegyzői minősítése .... 2 Közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozó ügyek .... 2 Hatósági közeg ügyletkötése a hatósága alá utalt ügy­felekkel .....................'.....................................................2 Községek előfogatállitási kötelezettsége ........ 2 Kérdés- és válaszrovatunk tárgymutatója.................2 és 28 A községi kör- és segéd jegyzők illetményeinek kiutalása . 3 A községi költségvetések terhére történő utalványozási jog 3 Az 1924. és 1925. évi községi költségvetés összeállitása . . 4 A városi és községi költségvetési előirányzatok készítési módja..................................................................................... 4 A községi pótadózás.........................................................................5 J egyzőgyakornokok alkalmazásának engedélyezése .... 5 A rendezett tanácsú városok és községek hivatalos levél­postai küldeményei viteldijának postabélyegokben való lerovása.......................................................................................5

Next

/
Thumbnails
Contents