Magyar Közigazgatás, 1927 (45. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-02 / 1. szám

1926. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. Ujesztendő ..................................................................................1 A magyar tisztviselő iránytűje . . ..............................• . 1 A közmunka....................................................................................2 A képviselőválasztási bíráskodásról és az államhatalom megoszlásáról . . . v ............................................3 Országos természettudományi kongresszus ...........................3 A porosz közigazgatási reform újabb fejleményei .... 4 Duna-szövetség ..........................................................................5 A falu hadserege .........................................................................5 A rokkantak ..............................................................................6 Közlekedés és közigazgatás ................./..............................7 Parlament, és Törvényhatóság I—II ..................................8—9 A magyar autonómia ujabbkori történetéhez .......................10 A közigazgatási tisztviselők kiképzése..................................11 A német közjótékonyság uj rendje .........................................12 A községjegyzők és a szanálás..................................................13 Husvét .....................................................................................14 A köztisztviselői képesítés I—II ..........................................14—15 Egyszerűsítések a rendeletek továbbításánál .........................14 Az 1926/27. évi költségvetés.......................................................15 A jegyzők valódi státusrendezéso ..........................................16 «Parlament és Törvényhatóság“ ..........................................10 Az uj községháztartási rendszer hatása a község gazdálko­dására I—IV .................................................................. 17—20 lláró Wlassics Gyula ...............................................................10 Skultéty Gyula. ........................................................................20 Pünkösd napján 21 \z egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló törvényjavaslat I—IT. ...........................................21—22 A Rockefeller-ala pit vány 22 Hősök emléke 23 A képesítésről ........................................................................23 A főiskolai oktatás reformjához ..............................................24 I)r. Némethy Károly ................................................................25 A szegedi egyetem uj tiszteletbeli doktorai .........................25 A közigazgatási tisztviselők képzése 1 -111. . . . 26, 28, 29 A községi tisztviselők illetményeinek újabb szabályozása . 27 A beruházások ......................................................................... A külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról ......................................:ll A budapesti községi közigazgatási tanfolyam hallgatóinak negyedszázados találkozója ......................................;;i Szent István . ............................................................32—33 A községi alkalmazottak illetményeinek szabályozása 32—33 Mohács ■ 34—35 A viz jogról 34—35 Községi monográfiák I—II.....................................................36—37 A vármegyei tisztviselők mohácsi kongresszusa .... 37 A Nemzeti Közművelődési Alapítványról .............................38 A közigazgatási tisztviselők képzése I—11 ........................39—40 Eger ünnepe .............................................................................39 Az ismeretlen adóllzető . .......................................................40 A községek egészségügyi berendezésének meghatározása. 41 A községi gyámügyi szervezet kiépítése I—IT. . . . 42—43 Gróf Bethlen István kormánya ..............................................43 Közegészségi és társadalompolitikai országos értekezlet . 44 Támadások és helyesbítések ..................................................45 A közszolgálati alkalmazottak családalapítása .....................45 Morvay és tábora ....................................................................46 Csakugyan olyan rossz-e a közigazgatási .............................46 A magyar felsőház törvénye ...................................................47 A földreformról és a háború előtti birtokmegosztási viszonyokból 48 A kisajátításnál keletkező jogviszonyok .............................48 Tanyaközségek rendezése .......................................................49 A természettudományok fejlesztése érdekében teendő intéz­kedésekről 50 Adalékok a felsőházi törvény megszületéséhez .....................50 Szív a közigazgatásban ...........................................................51 Karácsony .52 I)r. Tóth Lajos ........................................................................52 Fordulóponton a községi háztartások problémájú .... 52' ROVATOK. Általános közigazgatás. A községi hiteligények kielégítése....................................... f A házasság kihirdetési tárgyalás alkalmával a szabad állapot igazolásának mellőzése ............................................1 A hivatalos kiadványok postára adása ...................................4 Állami és megyei tisztviselők községi választó- és virilis­joga ......................................................................................5 Városalakulással kapcsolatos kérdések ............................. 8 Községi bizonyítványok kiállítási joga ...................................0 Tanítók természetbeni lakása és lakáspénze...........................0 Községi számadások és költségvetések összeállít ásón ál ta­pasztalt szabálytalanságok megszüntetése .....................10 Községi választók névjegyzékének egész terjedelmében való átdolgozása ................................................................11 A villamos erő folhasznlása a községekben ........................11 A községek önállásának megszüntetésénél és egyesítésénél irányadó szempontok ...........................................................12 Mikor kevés a pót adó? ...............................................................13 A szolgálatban álló tisztviselő hadiéveinek a nyugdíj szem­pontjából való beszámítása iránt a közigazgatási bíró­ság csak,a nyugdíjazás kérdésevei kapcsolatban hiva­tott határozni ........................................................................14 A kiszolgált tisztviselőkre vonatkozó rendelkezések helyes értelmezése ............................................................................14

Next

/
Thumbnails
Contents