Magyar Közigazgatás, 1930 (48. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ 1931. évi 1. számához, A 1930. ÉVFOLYAMÁNAK WvVrf Á áŐNYVTM. Pécsi Állami LrrélUr-Jűíul^i nr-pióuzám: ... I ' é>/J­Könyvtári szám: Iránycikke|rkezeít. ._ A harmincas évek küszöbén...........................................................1 A Kanadába irányuló kivándorlás.................................................1 S zabályozott és diszkrecionárius közigazgatási hatáskör és eljárás.............................................................................................2 Skultéty Gyula (1857—1930).........................................................2 Közigazgatási rendszerünk ujjáébredése........................................3 A közigazgatási hivatalok uj ügyrendje ....... 3 A törvényhozás raeionizálása...................................................4 A z Egyesült Államokba való kivándorlás ügyének újabb fejlődése .............................................................................................4 A tisztviselők és a közönség...........................................................5 A magyar közigazgatási szervezet kialakulása és a leg­újabb magyar közigazgatási reform........................................5 Az önkormányzati tisztviselők fegyelmi jogának re­formja ........................................................................................6, 7 Az uj ügyrendről...................................................................................6 A rendőri büntetőbíráskodásnak a joggyakorlatban észlel­hető hibái............................................................................................7 Államtitkárváltozás a belügyminisztériumban .........................8 A z önkormányzati alkalmazottak fegyelmi jogáról . 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 27—28 Tíz magyar esztendő.........................................................................9 Az uj közhivatali ügyrend..............................................................10 A főispán felügyeleti és ellenőrzési hatásköre............................11 T akarékosság az államháztartásban..........................................12 M árcius 15-ének megünneplése Bécsben......................................12 Xktatószám vagy szimbólum?................................................13, 14 Kívánalmak a rendeletek kiadása körül.................................15 U t a legujabbkori alkotmányokig....................................................15 Feladatok ................................................................................................15 A Golgota utján.................................................................................16 Az érdekeltségek képviselete a törvényhatósági kisgyii­lésben . . . .................................................................... . 16 B olsevizmus .............................................................................f . 17 Közigazgatástörténeti előadás a Magyar Jogászegyletben 17 A törvénykezés egyszerüsitéso.........................................................19 Budapest székesfőváros uj törvénye...................'....................20 A községi jegyzők rendkívüli közgyűlése.................................20 A porosz közigazgatási reform.........................................................21 A „közhasznú“ fogalmához.............................................\ . . . 21 Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló uj törvény az autonómia szempontjából........................................... . 22 P ünkösd ünnepén...............................................................................23 A községek kulturális feladatai................................................25 A z önkormányzati testületek háztartásának rendezése . 29—30 Centralizáció és diszkréció............................................... . 29—30 A közigazgatási jogszolgáltatás reformja .... 31—32, 35 A falu jegyzője........................................................................31—32 Az első magyar szentek..........................................................33—34 Szent István napja...................................................................33—34 A törvényhatósági bizottsági tagság az 1929 :XXX. tör­vénycikk szerint........................................... 36, 38, 40, 45, 50 U tóhang, egy évfordulóhoz..............................................................37 Vass József...............................................................................................37 Az osztrák alkotmánybíróság határozata a fennálló há­zassági kötelék akadálya alól adott közigazgatási ha­tósági fölmentés kérdésében.........................................................37 Az élet is egyszerűsít............................ 38 A gabonajegy és a karteltörvény....................................................39 A jogi szakoktatás reformja .........................................................40 A békebiráskodásról szóló törvényjavaslat . . ...... 41 Az olasz Dopolavoro és működése...............................................42 Á llampolgárság a házasságkötésnél..................................42, 43 Kíméljük községeinket........................................................................43 A magyar közigazgatás jövő utjai...............................................44 E reky István Corvin-koszoruja.........................................................45 Bevándorlási ügyek tárgyalása a megyén.................................45 O rszágos jegyzőgyülés.......................................................................46 E gyes jogügyleteknek kötelező irásbafoglalásáról szóló törvényjavaslat és a jegyzők....................................................46 A kartellkérdés és kartelltörvényjavaslat.................................47 A z önkormányzatok tisztviselői és a hitelszövetkezeti mozgalom *............................................................................ . 48 S zélmutatós iktatókönyv és az iktatás a községekben . . 49 A nagy Mysterium...................................................................51—52 T isza Kálmán centennariuma................................................51—52 A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló uj törvény . . 51—52 ROVATOK: Általános közigazgatás. Telekkönyvi bejegyzési kérvényeknek szabatos elkészítése és felszerelése.......................................................................................1 A pályázat nélkül betöltendő községi elöljárói tisztségre való kijelölés alkalmával a képviselőtestület jelölő­gyiilésén a jelöltek jelen lehetnek .........................................2 K özigazgatási rendszerünk ujjáébredése........................................3 A közigazgatási hivatalok uj ügyrendje.........................................3 A felekezeti iskoláknak politikai községek által való segé­lyezése ......................................................................................................6 Hatáskör az országgyűlési képviselőválasztás alkalmával a szavazásnál meg nem jelentek ellen inditott rendőri büntetőügyekben..............................................................................7 Az újonnan emelt épületek községi pótadómentessége . . 7 A közigazgatási bizottság hatósági jogkörének megszűné­séből fakadó intézkedések...............................................................8 A vásári marhalevélkezelés zavartalan ellátásának bizto­sítása .................................................... 8 Vasúti állomások villanyvilágítással ellátása..............................8 A községi ház artások egyensúlyának megóvása.........................9 A in. kir. államrendőrség kerületi főkapitánya helyettesé­nek jogköre a vármegyei törvényhatósági bizottságban 10 A községek fogyasztási adójövedelmének kihasználása és a forgalmiadó kezelési költségeinek ellenőrzése.......................10 V árosi tisztviselőnek nincs igénye más állásban, de ugyan­olyan fizetési osztályban töltött szolgálat beszámítására 11 1

Next

/
Thumbnails
Contents