Magyar Közigazgatás, 1933 (51. évfolyam, 1-53. szám)

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1933. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA 3 Gyámügy. A gyámoltak és gondnokoltak községi nyilvántartása . . 1 t Bosnyák László 1839—1933.......................................................... 10 A gyámhatóság alatt állók adójának és egyéb köztarto­zásainak lerovása ....................................................................36 A Hatásköri Bíróság határozatai ............................. 8, 37 Közrendészet. A 18 éves magyar állampolgárok bejelentési kötelezettsége 2 Kihágásoknak a rendőri biintetőbiróságok székhelyén ki­vül való tárgyalása .................... 10 Köpenicki eset ......................................................................................25 Megfelelő tűzrendészen intézkedések ...................................26 A rádiókihágási ügyek a gyakorlatban ..............................27 , Az utcai koldulás megakadályozása ............................. 32—33 I Utlevélügyi rendeletek végrehajtása ...................................37 j A fegyvertartási és viselési engedélyek feliilbirálása 43, 44 ( Anyakönyvi ügyek. A Házassági Utasitás 84. $-ához tartozó I. szánni Függelék módosítása és kiegészítése..................................................... Az állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvéhez ki­adott pótlékok .............................................................................7 Magyar állampolgárság igazolása külföldi házasság­kötésnél .......................................................................................39 Az Anyakönyvi Utasitás 47. §-a harmadik bekezdésének 8. pontjában és 57. §-ában a rang és cim bejegyzéséről szóló szabályok módositása, illetőleg kiegészítése ... 49 Pénzügy. Ötven év valutáris eseményei........................................... 1 Az áruk be-, ki- és átviteli engedélyeiért benyújtott folya­modványok illetéke ....................................................................51 A pénzügyminiszter expozéja ......................... 6 Az 1933—34. évi költségvetés részletei ....................................18 A pénzintézeteknél fennálló gazdatartozások után kamat­hozzájárulás engedélyezése...................................................21 A sajtolt élesztő megadóztatása és uj élesztőgyárak léte­sítése .......................................................................... . . , 23 Külföldön lakó nyugdíjasok keres."tiadó-kötelezettsége . 26 A hadirokkantak, a hadiözvegyek és hadiárvák, valamint a Károly-osapatkeresztesek és a vitézségi éremtulajdono­sok adókedvezményei ............................................................27 A közszállitási munkák felülvizsgálásáról készült jegyző­könyvek illetéke.....................................................................28—29 A kötelező testnevelés alól való felmentéshez szükséges hatósági bizonyitványok feltételes illetékmentessége 28—29 A Balatonban horgászó külföldiek halászjegyéről és annak illetékéről .............................................................................28—29 Az adóbehajtások technikája ................................................34—35 Nehézségek az adóbehajtás körül ................................................49 A sütemények után fizetendő forgalmiadó-váltság kulcsai­nak újabb megállapítása .........................................................42 A rendkívüli ideiglenes házadómentesség .................................42 A középfokú közigazgatási bíróságok és a pénzügy­igazgatás ...........................................................................................43 Az iparfejlesztésről szóló törvény alapján adókedvezmény­ben részesített vállalatok kedvezményeinek kimutatása 43 A borfogyasztási adók kezelésénél és ellenőrzésénél tapasz­talt hiányok és mulasztások megszüntetése .......................44 A védett birtokká nyilvánítást kérő beadványok illetéke 50 A törvényhatósági közkórházak ápolási költségvetéseinek telekkönyvi bekebelezésénél illetékmentesség........................51 A szeszfőzdék ellenőrzésének hatályosabbá tétele .... 51 Az év pénzügyi eseményei.....................................................52—53 A 2%-os kamattérítés kiterjesztése .............................52—53 A m. kir. Közigazgatási Bíróság pénzügyi osztályának határozatai 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 30—31, 32—33, 36, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50 A Hatásköri Bíróság határozatai ................... 1, 9, 22, 34—35, 37 Földmivelésiigy. A földbirtokrendezési eljárás során juttatott ingatlanok elidegenítésével, illetőleg továbbjuttatásával kapcsolat­ban felmerült vitás kérdések ......................................................1 Pásztorebek veszettség elleni kötelező védőojtása .... 9 A hernyók irtása...................................................................................9 A bab és egyéb hüvelyes vetőmag állami elismerési sza­bályzatának módositása ........................................................'.10 A mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan ki­használásának meggátlásáról szóló 1923:XXV. törvény­cikk 2—14. §-ai hatályának az 1933., 1934. és 1935. évekre való kiterjesztése ........................................................................10 A lucerna- és lóherevetőmagvak forgalmát szabályozó 77300/1930. F. M. sz. rendelet módositása és kiegészítése 11 Uj tejtermelői igazolványok kiadása....................................11 Az 1933. évi mezőgazdasági munkáknak, különösen pedig az aratási és cséplési munkáknak kellő időben és za­vartalan módon elvégzése, úgyszintén a hivatásos mezőgazdasági munkások — mezőgazdasági termelés keretén belül lehetőleg teljes számban való — elhelyez­kedésének biztosítása...............................................................12 Az 1933. évre vonatkozó állami sziktalajjavitási akció . .18 Az állategészségügyről szóló 1928:XIX. t.-c. végrehajtása iránt kiadott 100.000/1932. F. M. számú rendelet 141. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a soványtej, a savó és az iró felforralására vonatkozó rendelkezés végrehaj­tásának felfüggesztése ........................•.....................................16 A szerbtövis (Xanthium spinosuin) kötelező irtása ... 17 Sertéspásztorok félfogadása..............................................................18 A sercegő üszkös vagy e betegségre gyanús állatok bőré­nek, szőrének, gyapjának, szarvának és csülkének ártalmatlanná tétele..........................................................30—31 Ha a tolvaj a lopott fát a sértett erdejéből ennek bele­egyezése nélkül maga vágja ki, cselekménye erdei ki­hágás, amelynek elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik..........................................................30—31 Az állatvásárokon végzendő állatorvosi szolgálat ellen­őrzése .................................................................................32—33 Az állatszállító gépkocsikra vonatkozó igazolványok és forgalmi naplók ürlapnyomtatványai ...................32—33 Az állategészségügyi igazgatás köréből ........................34—35 Marhalevelek kiállítási helye..............................................................40 A marhaleveleknek bírói végrehajtás esetében való kiállí­tása és átirása.................................................................................44 A tenyésztési célokra vásárolt anyatehénnel együtt szállí­tott szopósborju kedvezményes szállításával kapcsolatos ellenőrzés................................................................................................44 A búza csávázásának foganatositása ..............................................44 Burgonyabetegségek folytán szükséges intézkedések ... 45 Lenmagtermelés .....................................................................................45 A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara szakosztályainak a földmivelésügyi igazgatást érintő határozatai ... 48 Mezői eger k irt ísa . ............................................................................51 Mezei közös dülőuton való legeltetés .............................52—53 Tervgazdaság és a gabonamonopólium ........................52—53 Az állatvásártartási tilalmak közzététele .........................52—53 A Hatásköri Bíróság határozatai 2, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 36, 38 39, 40, 50 Ipar- és kereskedelemügy. A kéményseprési díjszabás megállapítása...................................2 A háziipar......................................................... 8 Orosz rendszerű kémények ki égetése ..............................................18 A kéményseprési dijakat megállapító K. M. rendelet helyes értelmezése . .................................................................................40 A lélektani alapon nyugvó reklám...................................................45 A Hatásköri Bíróság határozatai ........................ 20, 25, 52—53 Közlekedésügy. Zemplén vármegyének a vasúti átjárók és közúti kanya­rodok közelében a szabad kilátás biztosítása céljából alkotott szabályrendelete ..................................................... ..... A Hatásköri Bíróság határozata ...........................................36 Katonai ügyek. A polgári lakosság védelme a harci gázokkal szemben . . 39 A Hatásköri Bíróság határozatai ............................ 39, 42 Szociális ügyek. (Közegészségügy.) Cselédbér visszatartásának korlátái .......................................1 Veszett vagy veszettség gyanújában álló ebek által meg­mart egyéneknek a Pasteur-intézetbe való küldése . . 3 Az elhagyottá nyilvánítási eljárás megindítása előtt köve­tendő irányelvek ......................... . . 4 1*

Next

/
Thumbnails
Contents