Magyar Közigazgatás, 1934 (52. évfolyam, 1-52. szám)

0 A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1934. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA ROVATOK. A Hatásköri Bíróság határozatai. Községi pótadómeintesség egyesség alapján; előkérdések és kifogások elbírálásának hatósága..................................1 Baromíiudvarkezelő bérkövetelése; százalékos jutalom a cselédbér részeként; panaszhatáridő elmulasztása cse­lédügyben .......................................................................................1 Községi jegyző magánmunkálata .................................................2 Vadászati jog; közigazgatási ítélt dolog; község akarat­nyilvánítása magánjogi kérdésben; létét (takarékbetéti könyv) visszaadása községi pénztárból...................................i! Katonai nyugdíj .......................................... 4 Vasárnapi borárusitás .........................................................................5 Úri kocsis iparvállalatnál....................................................................5 Községi bíróság hatásköre; hatáskör szempontjából irány­adó tényállás ...................................................................................5 OFB utján juttatott ingatlanbirtoka és ilyen ingatlannal kapcsolatos befizetések, illetőleg beruházások meg­térítése .................................................................................................6 Halászattal kapcsolatos bűncselekmény; llp. 22. § 7,14,27. 4)1 Hatásköri összeütközés ki nem alakulása (3 határozat) . . 7 Vadászattal kapcsolatos jogviszonyok és bűncselekmény . *7 Unokatartás; a Hatásköri Biróság teljes iilési határozatá­nak visszaható ereje ....................... 8 Marhalevélkezelés jövedelme; közszolgálati illetmény visz- szatéritése; a közig, biróság hatásköre zárszámadási ügyekben közszolg. illetmémykérdés kapcsán; közadók módjára behajtás a hatáskör szempontjából .........................9 Mezei közös diilőut; OFB hatásköre .................................................9 Hatósági bizonyitvány kiállítása; a közig, bíróság hatás­köre a törvény- és joghasonlatosság elve alapján ki nem terjeszthető.............................................................................10 Izr. hitközségi tagdij; hitközségi adó lefoglalása a behaj­tásra kirendelt ügygondnok részéről; téves de jogerős birói határozat kötelező ereje ....................................................10 Juhászbojtár bérkövetelése ..............................................................12 Ogyazonosság; hatásköri összeütközés kialakulása; közig. bíróság hatásköre .......................................................................13 Jogerős birói határozat jelentősége a hk. összeütközés szempontjából; a m. kir. állami vas-, acél- és gépgyár' igazgatóságának hatósági jellege ..........................................13 Katonai ellátás; discretionarius természetű kérdés . . . 13 Munkásbiztositási biróság és rendes biróság közt felme­rült hatásköri ellentét ..................................................................13 Eseti gondnok; gondnokságon kiviili gyámhatósági meg­bízás ........................ 14 Erdő- és mezőőr; gazdasági cseléd bérkövetelése és kár­térítési követelése ....................... 14 Hatásköri ellentét megszűnése.........................................................14 Hatásköri összeütközési fölterjesztés visszavonása; vissza­utasítása ..........................................................................................14 Cselédminőség meghatározása; szőllőkezelő .................................16 Hatósági jelek és mérnöki jelvények, továbbá állami föld­mérési jelek......................................................................................17 Gazdasági cseléd bérkövetelése és ezzel szemben érvénye­sített beszámítási kifogás.........................................................17 Hatóság által alkalmazott szakértő jövedéki vizsgálatnál 19 Feles juhász ..........................................................................................20 Büntető parancs .................................................................................20 Büntető ügyben rendes bírósági tárgyalás tartása (Bp. 22. §.) ..........................................................................................20 Szakácsnő vendéglőben.......................................................................21 Oselédi minőség; benső viszony ....................................................21 Dohámykertész; dohánytermelés; kártérítés kérdésében ha­táskör; követelés ellen érvényesített kifogás .... 22 Átértékelés; bányakisajátitási kártalanítási ár . . . . . 22 Legelőn tárolt levágott fagaly eltulajdonítása .......................24 Cseléd- és napszámbér; szakácsnő kávémérésben és étkez­dében; takarítónő .......................................................................26 Háztulajdonos közadóhátraléka; üzletbér .................................27 Gazdasági cseléd családtagjának gyógykezelése .......................27 Erdei kihágás ......................................................................................29 Mérleg aljára nehezék helyezése ....................................................31 Facsemeték eltulajdonítása gyümölcskertből ...... 33 Postatiszt szolgálati viszonya; fegyelmi határozat; hatás­kör hiánya azt megtagadó hatóságoknál ............................35 Végrehajtási lúg lefoglalt magánjogi követelés behajtása; gyermektartásdij ........................................................................35 Házi napszámos .................................................................................35 Cséplőgépnél első segélynyújtás eszközei .................................35 Eljárás megszüntetése nemleges hatásköri összeütközés iratainak felterjesztése utáin....................................................35 Köztartozások miatt lefoglalt ingók feloldása zár alól . . 36 Mezőrendőri kihágásnál kártérítési követelés ............................36 Nyilatkozat a Hatásköri Biróság előtt; bognármester; cse­léd által okozott kár ..................................................................36 Közutnak kijelölt terület és. más közterület; közterület­rész használati dija.......................................................................37 Községi biróság ítélete alapján elrendelt végrehajtás meg­szüntetése ..........................................................................................37 Útburkolási járulékkövetelés behajtása a község ellen ve­zetett végrehajtás során. (Teljes ülési határozat.) . . 38 Cséplőgépvállalkozó és munkásai közt létrejött szerződés (2 határozat)......................................................................................38 Közpánztári (gyámpénztári) követelés többszörös lefog­lalása ...........................................................................................39 Osztrák köztartozás magyarországi behajtása, köztartozás miatt foglalás nem a végrehajtást- szenvedő lakásában 39 Vendéglőbeli szakácsnő .......................................................................39 Szakácsnő; cselédbér érvényesítése az örökösök részéről . 39 Uigyazonosság; építési engedély; békés birtoklás .... 39 Gazdavédelmi kihágás; közig, hatáskör kihágás! ügyben . 39 Jogutódlás hatása a hatáskörre; házvezetőnő ............................49 Végrehajtás elrendelése árvaszéki határozat alapján ... 41 Mezőgazd. munkásszerződésből eredő kártérítési követelés . 41 Szállodai bérszolga ........................................................................41 Házi cseléd bérkövetelése -fizetési ig-éret alapján; cseléd­ügyi panasz visszavonása egyezség- reményében ... 42 iteggeltől estig szolgáló bejárónő ...............................................42 Vitásügy a megváltást szenvedő és a földhözjuttatott közt 48 Gépész és gépkezelő........................................... 43 Hatásköri összeütközés kialakulása............................................49 Kastély éjjeli őre ....................... 49 Könyöradoinánygyiüjtés, álnévhasználat és büntetésnek ezzel kapcsolatos kitöltése.........................................................50 Földadó és ennek pótadói fizetésére kötelezett .......................51 A volt budapesti kér. munkásbizt. pénztár .-! lka)riin/nt 1 jn özvegyének nyugdíja; egyik eljárt hatóság hatáskö­rébe sem tartozó ügy ..................................................................51 Sorrendi kérdés végrehajtásnál; a Hatásköri Bírósághoz felterjesztésre hivatott hatóság­......................... ... ál Általános közigazgatás. A közigazgatási eljárási jog szabályozásának kérdése 1, 7 A közigazgatási határozat indokolása ........................................4 IJj egyet, magántanárok üdvözlése .................................................i A íőszolgabírakhoz beérkező pénzek kezelése .........................7 Az uj székesfővárosi törvényjavaslat ............................................9 Vállalati utón végrehajtott közmunkáknál mérnökök alkalmazása...................................................................................13 Uj vármegyei szabályrendeletek . . 12, 17, 24, 25, 27—28, 39 A küzszállitási szabályzat uj tervezete . .................................13 Az anyagbeszerzés problémái a közigazgatásban ...................13 A küztisztvieslők szervezetei es a Whitley Councilok (munkaközösségek) intézménye az angol közszolgálat­ban ....................................................................................................19 A községi képviselőtestületek által a községi vagyon el- idegenitése, szerzése stb. ügyében hozott határozatok szabálytalansága ................................. 14 Oklevéllel biró jegyzőifjak elhelyezése......................................16 A gyakorlati közigazgatási vizsga határidejéről .... .16 A községek képviselőtestületi határozatainak véleménye­zése a főszolgabíró részéről ....................................................17 Szabályrendeletek a Balaton-partmenti építkezésekről és a balatonparti lelkek felosztásáról......................................17 Adó- és becslési bizonyítványok kiállítása ............................18 Az első gyakorlati közigazgatási vizsga......................................22 A közigazgatási tisztviselők előadási készségének fokozása 22 Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság ülése.....................................................................................................25 Községi építkezéseknél a tervek elkészítéséért fizetendő mérnöki munkadijakra vonatkozó szerződéses meg­állapodások .......................................................... 25 A körorvosok és körállatorvosok közérdekű kiszállásai­nak rendezése................................................................... 27 28 A községi ügyvitel segédeszközei ............................ • 29 30 A községi alkalmazottak létszámrendezése során fenn­tartott állások betöltése....................................... .... • 29 30

Next

/
Thumbnails
Contents