Magyar Közigazgatás, 1940 (58. évfolyam, 1-48. szám)

r.A; )'■ i’U 1940. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent.) Különálló határrészek rendezése .............................................1 Gyógyul a magyar fálu. .................................. 2 Választás vagy kinevezés? .................................. . 2, 3, 5, 17 A közigazgatási bíráskodás súlya és feladata neanze­tiink életében . 3 Városrendezés és idegenforgalom .............................................4 Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság ... 4 A világ magyarjai ............................................... 5 Felvidéki életviszonyok és a magyar közigazgatás ... 5 A városrendezésről és az építésügyről szóló törvény 6, 7 Válasz Weis Istvánnak .......................................... . . . . 7 Fellebbezési érdekeltség . ..........................................................7 Mátyás király, a nagy számadó.................................................8 A közigazgatás reformja ©lőtt . ........................................8 Húisiz esztendő ........................................... 9 A giimőkór elleni védekezés kezdetei Magyarországon . . 9 A székesfővárosi számsaék ....................................................10 Az ©lifcnovelés és aiz államigazgatás megjavítása . . . .10 Közigazgatási olvasókönyv .............................. .... 11 A közigazgatás és az emberek ................................................12 A jogász a közigazgatásiban és a jogászképzés új feladatni 12 Nemzetiségi politika .............................. 12 A sajtótörvény módosításához .................................. . 13, 15 Bevezető a VI. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyamhoz 14 Kertes lakótelepek Németországban ......................... 14 Nemzetközi gazdasági kapcsolataink ......................... 15 A harmadik elgondolás ......................... 15 Bajok felismerése a közigazgatásban ........ 16 Választás vagy kinevezést ........................................................17 Az állampolgársági jog legújabb fejlődése ... 18, 19, 20 A közszolgálat fejlődésének iránya . ..................................18 Beszámoló Kárpátaljáról ........................................... 29 Néhány észrevétel a „Bajoík felismerése a közigazgatás­ban“ című cikkre . ..................................................... . 21 Magyar—jugoszláv barátság ............................................... . 21 A m. kir. közigazgatási bíróság tanácsainak beosztása . 21 A közigazgatás helyes ellátásának biztosítása ..... 22 Magyarország Magánjogi Törvénykönyve a külföld előtt 23 Ellenészrevételek az észrevételekre............................... .... . 23 Kárpátalja közigazgatása, ...................... .... i ..... 24 Külföldi kulturális intézményeink ......................... 25 Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló tör­vényjavaslat ..........................................................................26 Al hatósági igénybevételek kérdéséihez ........ 26 A közigazgatási hír-óság újabb joggyakorlata . . . ". . 27 I A vízügyi közigazgatás a gyakorlatban ........................... 27 1 A nemzetközi magánjog alkalmazása a magyar köz­igazgatásban .............................................................28, 29 Közigazgatás és külügyi politika . .......................................39 Erdély ia magyar tudományos irodalom tükrében .... 30 A modern adópolitika, tekintettel a szociális terhekre 31, 32 Hazatérés ........................................................ 32 Erdély bányáinak jelentősége ..................... 33 A kormányzó kolozsvári szózata ...........................................34 A kárpátaljai törvényjavaslat alkotmányjogi vonat­kozásaihoz .................................................................. .34 A kárpátaljai törvényjavaslat kormányzati vonatko­zásaihoz ........................................................., .... 35 A főváros népszaporodása stagnál .......................................35 A kárpátaljai törvényjavaslat közigazgatási vonatko­zásaihoz ...................................................................................3fi Nemzetiségeink és közigazgatásunk .......................................30 Három törvényjavaslat ............................................................37 A közigaz gat ás fejlesztése ........................................................37 A múlt és a ma vármegyédének rugalmassága. . .... 38 Knassó-Szöiény vármegye a mohácsi vész előtti időben . 38 A szülők vétkességének vizsgálata kiskorú gyermekeik elhelyezése szempontjából ..................... 39 Az új költségvetés .......................... 40 Tisztviselők pótlása a közigazgatásban ..................................40 A román ulkotmányváltozások .............................. 41 A közművek után szedett díjak közigazgatási hatáskörbe tartozó közadók .................... 42 Vármegyei tisztviselők sérelmei ............................... 42 A visszaállított vármegyei pótadó szerepe a közterheik emelkedésében ...................... . . ...................................43 Magyar életkérdések ......................................................................43 A külföldi magyarság hazatelepítése ...................................44 Beköszöntő a gyámhatósági joggyakorlat rendszeres ismertetéséhez ...........................................................................4S Átfogó zsidótörvény ................................................ 45 A keresztény fél vérek jogi helyzete az 1939 : IV. tör­vénycikk szerint ......................... 45 Néhány szó a közigazgatás reformja elé ...............................40 Alkotmányreform, parlamenti reform és a közigazgatás átszervezése ..........................................................................>47 Törvényjavaslat a községi közigazgatásról .........................48 Lapunk sorsa .............................................................................48 Machiavelli gondolataiból.............................................................48

Next

/
Thumbnails
Contents