Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

356 jttsaene&sfö ma holnap hátat fordítanának Párisnak. — A* Nápolyi követ, Hertzeg Belmonte, a’ békességnek ki-munkalodása végett, a’ Fr. igazgató fzékkel való első Conferéntziája alkalmatosságával, azt akarván veghez vinni, hogy a’ békesség, annál hamarább meg-köttettessék, ezt mondotta: „Hogy az 6 Kardijának óoooo emberekből álló trupjai aí- lanának talpon , mellyre a’ Respublikánusoktól ezen feleletet nyerte: „Hogy a’dologgal, annyi­val kevésbé kellenek sietni. A1 Párisi Aug. 22-kén irt levelekből azt ol­vassuk, bogy Drouet, a’ maga fogságából Ricord nevezetű pajtásságai együtt, Aug. 17-kén estveli 6 és 7 óra között eblabalt volna, de hogy a5 fog házából, az ablakon mehetett volna ki, azt a’ Directorium azért is kéltségbe hozta, hogy az ablak el-füréfzelt rostálja juka , óllyan kitsinynek Találtatott lenni, hogy azon egy kis gyermek feje is alig térhetett volna ki; továbbá, hogy a’ fal odala, sohólt is el nem suralodott, mindenütt po­roson maradott, és hogy a’ kötélén való bog is egy másra réá nem húzódott, annakokáért igaz­nak lenni lehetne azt gondolni, hogy az ö fog házát vigyázok vefztegettettek volna meg , és hogy ő, a’ képpen illantot volna el a’ maga pajtássá- val együtt. — -Aug. 2i-kán annak futamodott vala hire , hogy Drouet, Párisiól 3 óránnyira, egy Ruel nevezetű faluba újjolag el-fogattatott vala ugyan, de azon fogságából is el-fzökött, de ezen hirt kéttségbe kezdették hozni, azt pedig nem, hogy azon környékben 30 és egy néhány Jákobinusok fogattattanak volna el. — Parisban, a’ közönsé­ges piatzokon lévő strásák egynéhány naptól fog­va ismét meg-erőssittettenek. — Aug. 27-kén, a’ Párisi levelek fzerént, a’ meg-ófzült emberek in- nepe tartatott-fel az egéfz Respublikában , és min­den közönségben, az öregebbek közül négyen, győzedelmi köntösbe fel-őltözvén, a’ közönséges piatzon, gyermekek által vezettettenek, holott a’ Praesidens befzédet tartván , bokrétákból kéfzült kofzorut rakott az ő fejekre, a’ meg-őfzült emh?.

Next

/
Thumbnails
Contents