Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

A’ mint Oberstlieutenaot Szuhay bizonyos­nak lenni állítja, az Aug. 23-kától fogva, Sept, ó-káig esett kiilömb külömb ütközetekbe , az el­lenség a’ maga el estyeire , meg-sebessittetjeire, el-fogattatjaira nézve öfzveséggel, 20 ezer emberit könnyen el-vefztette. I _ Batdviai Respublika. Chevalier d' Aroujo, a’ ki 1790-töl fogva Há­gában úgy múlatott vala, mint Portugalliai Minis­ter, most a’ maga Udvarától Párisi követté ne- veztetett-ki, a’ kinek Hágából való %1-menetelit, az oda valók annyival is inkább sajnálják, hogy 6 a’ maga nemes caractere által, magát elöttek igen kelemetessé tette vala. A’ Frantzia igazgató fzék, a’ Hágai Minis, tér, Polgár Blaauw viíTzá hivattatása alkalmatos­ságával, a’ Nemzeti Gyúllésnek azt irta, hogy ö a’ hátra maradott Minister Polgár Meyerhez leg inkább bízik, a’ ki a’ Respublikával való egyet értést, mindég nagyobb tökeletességre kivánja vin­ni. — A’ Hágai Frantzia őrizet, Utrechtbe ment által, — Rigából úgy irqak, hogy a’ Hollándiai ha­jóknak, a’ MufzKa Orfzági ki kötő hellyekbe való ki ’s bé-menetelek, a’ Mufzka Czárne parantso- latjából meg-tiltatott, más Hollándiából jövő neu­tralis hajóknak pedig, továbrá is meg-engedtetett volna. Az Aug. 23-kán költ Hágai levelek fzerént, a’Nemzeti Gyúllésnek az a’decretuma, melly fze­rént az Ekklésia, a’ Statustól egéífzen el-fzakafz- tatik, a’ Batávusoknak nagyon a’ fzivekre hatott, és az, az emberek fziveik között, már is meg- hasonlásra adott alkalmatosságot, melly fzerént hogy a’ Fanatismus, vagy a’ valláshoz való buz- goság miatt, a’ nép között valami fel-támodás ne légyen, a’ mostani orfzáglást folytatók, annak meg-akadályoztatásán nagyon iparkodnak , annyi­val is inkább , mivel azon Amsterdámi 15 Refor­mátus Papoknak, a’ kik a’ magok iránt való pq.

Next

/
Thumbnails
Contents