Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

3<>7 Bets. A’ magokra önként katonaságai vállolt íze- méljekböl álló seregre nézve, ezen follyó hónap­nak 4-kén, e’ következendő rendelések tétettette- nek itten közönségessé: Hogy ezen sereg, a’ Bétsi önként való katonák corpussanak fog neveztetni, a’ melly kompániákra ofztattatván-fel, mindenik kompánia , egy más Cs. K. kompánia hasonlatos­ságára léfzen el-intéztetve , a’ mellyekben , a’ köz embereknek 10, az Al-Káplároknak 12, a’ Káplá­roknak 14, a’ Strásamestereknek pedig napjára 20 krajtzárok fognak adattatni; a’ Tifzteknek pedig, a’ Cs. K. katonaságnál fzokásban lévő rendes zsoldjok fog ki-járni. — Az első két vagy három kompániákhoz, Kapitányoknak és fő Hadnagyok­nak, óllyan tifzteket neveztet-ki mostan ö Felsé­ge, a’ kik már ennekelőtte hadi fzolgálatban vol­tának, és minden kompániához a’ Strásamestert, és az All-Tifzteknek fele réfzét, hasanlóképpen óllyan fzeméljekből téteti , a’ kik más regimen­teknél ez előtt fzolgálatot tévén, azokra mago­kat érdemesekké tették, az Al-Hadnagyokat, és az Al-Tifzteknek felét pedig, magából a’ Corpus- bál engedi válafztatni, a’ Bétsi Kommandans ál­tal, a’ tagoknak alkalmatos volta, és a’ corpus fel-állittásában való réí'z vételeknek mértéke l'ze- rént, a’ több kompániák is, az illy formán való el intézésnek réfzessei léfznek, mihelyt arra ma­gokat alkalmatosoknak lenni meg-bizonyitják. — Ezen corpusnak, fzintén úgy, mint a’ más rend­béli katonaságnak, kenyere, ló portzioja , és a* hadi munkálodáshoz, kinek kinek a’ saját fegy­verén kivül meg-kivántató kéfzületek, és efzkö- zek, a’ Cs. K. Tárházból fognak ki-fzolgáltatni. A’ corpus Fő és Al-Tifztyei, ez utánn is a’ Cs. K. katonaság közönséges kassájából fogják a’ ma­gok zsoldjaikat ki-kapni, hanem az egéfz felesleg való réfz, mellyet az Al-Tifztek , a’ rendes zsóldon felyűl fognak kapni, a’ corpus fundussá- ból fog ki-telni. — Az óllyan fzemeljek, a’kik a* katonáskodásra rend fzerént kötelesek, nem tsak

Next

/
Thumbnails
Contents