Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

ként iílyén tájban tartott ágyúzásban való nagy gyakorlása, mellyen önnön maga Csáfzár Eö Fel­sége is kedves tefivér öttseivel, úgymint Feldmar- sal Károly, Jósé f Magy. Orfzági Palatinos t Antal, János, Rudolf, és Rajner Fö’ her- czegekkel, az ide való commandirozó Generál Ferdinand Würtembergi , Liehtenftein herczegekkel, az Artil'éria Directorral Feldmarsal Colloredóval, és sok ide való ’s külföldi Generálisokkal együtt jelen volt. ■— Az egéSa ágyuzáíTal való próba tétel igen derekasan viieto- dott végbe* Magyar Orfzág. WefzprémbÓl Auguflus 29-dikén. E’ folyó holnapnak 22, 23, és 24 ik napjain, Pápán* a’ Reform. Col'egiumban tartatott examenben je­len lévén, tökélletes meg eíégedéíTel tapasztaltam mind fiaimnak, mind a’ több if,úságnak előmene­teleket. Titt. ProfeíTor L á c z ay Jósef úr a’ Galvanismufi is dit?irete(Ten producalta, hanem azt fajnállottuk, hogy a’ felleges idd miatt több pró­bákat is nem tehetett. — Azon alkalmatofTággal azt a’ hordót is meg néztem, mellyet a’ Méltos. Pápai Uraság mofianság tsináltat. Ezen hordó 1200 akós lefzen, és a’ mint értettem, Tatába fog vitettelni. A’ vas abronlsok rajta Szélesek és vaftagok, úgy hogy, mindentk darab nyom leg alább is három mázsát. Közönségeífen b u b o r- kás hordónak neveztetik. — IS ézöi nagy Szám- mai voltak. A Kurírnak Augufiusi 9-ik napján költ 1 2-iíc darabjában azon népes gyüllésról is vagyon em­lékezet, melly itt Wefzprémben, a’ múlt Junius 6 ik napján tartatott. Ezen gyüllésnek folytatá-

Next

/
Thumbnails
Contents