Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

z\* Római Sz. Bir. V ál. Fejedelemnek! Ki nem mondhatjuk elegendőképen, melly nagy bá~ aatba estünk mi, minekutánna értésünkre esett volna az bizonyoíTan, mik történtének légyen a’ Német Fejedelmeknek ki elágitetések végett, az egyházi Fejedelmeknek és Püspököknek juflaik és birtokaik ellen. Nemtsak azért háborodtunk meg felette igen, hogy az Anyafzentegyháznak a’ vi­lági dolgokra nezve igen sok kár okoztatott, az által, hanem kiváltképen való módon azért, a’mitől ezen nagy változás miatt, annak félni lehet jövendő­ben. — Minthogy már régen előre el láttuk mi azt, a’ mi ott a’ Papságra fogna következni, mind lilén előtt való esedezéseink, mind az embereknél való fzorgalmatoíTágunk által igyekeztünk a’ dol­goknak azon fzomorú folyamatját meg akadályoz­tatni, és a’ mi előttünk voltaknak példájokat akar­ván követni, teliyes tehetségünknél fogva azon ipar­kodtunk, hogy az egyházi dolgokra nézve femmi ártalom ne következzen. Azon felül, a’ mit mi magunk ?miveltünk, Te általad is, tifzteletre méltó atyánkfia, minden ki gondolható efzközökkel él­ni kívántunk. Meg emlékezvén azon tsudálkozás- ra méltó buzgóságodról, mellyet a’ mi Pápai Sz. hivatalunknak kezdetében, a’ Te engedelmes­séggel teliyes leveledben, mi erántunk, és az Anya- fzentegyház eránt mutattál, annyival inkább, mi­vel a’ Német Orfzági fzorongattatások közzé téte- tődött Anyafzentegyházra nézve vágynak még va- Jamelly efzközök, és mivel Te a’ Val. Fejedelmek közt első, és egj'í'zersmir.d Fő Cancellarius vagy, a’ Regensburgi közönséges Gyüllésen is jelen vagy, és olly méltóságba ’s tekintetbe helyheztetődtél, mellyben Te néked azoknak efzközlésekre leg

Next

/
Thumbnails
Contents