Magyar Kurir, 1806. január-június (20. évfolyam, 2-46. szám)

1806-01-07 / 2. szám

lyek a* Béc i Csáfz. Kir. Unirersitásoak Observa- tóriumában, naponként három bizonyos órákon tétetödni és fel is jegyeztetni fzoktak, következen­dő tulajdonsága és változásai váltak az el múlt I805 ik elztendőb>:n a* levegőnek. A’Barometer Januarius 31 -ik napján 27 tzollig, 3 lineára, *s 5 punctumig fzállott alább; ellenben Novemb. 12 ik napján 22 tzollig és io£ punctumig hágott leg fel- lyebb, ’s illyenképen 1 tzollra, 8 lineára, és fii punctumra rarnt a’ Baromét rumnak változása, következésképen ehez hasonló változása a’ 18 utolsóbb efztendőkben egyízer fém tapafztaltatott. —— Leg febesebb ’s leg hirtelenebb való volt Ja­nuarius 31 ik napjától Februarius első napjára , és Februarius 4 ik napjától 5-ikre , a’ midőn a* Jderkurius avagy a’ kényeső 24 óra el forgása alatt, mindenkor napnyúgoti fzél fuvása közt, 9 lineát hágott fellyebb. Leg közép fzerübb avagy méétékletesebb vólt a’ Cs. Kir. Altronoinusnak la­kó fzobá/ában, úgymint 28 tzoll, és 4^ linea, mely­hez hasonlót 11 eíztendő el forgása alatt nem ta­pasztalt. A’ mi az időjárását illeti, az a* meteorolo- gica tapafztalások fzerént a’ múlt 1805 ik efzten- dobén következendő micéraüségü vólt: 127 nap effős, 32 havazó, 35 vaílag ködös vólt; 22 napon réfz fzerént közelebb, réfz fzerént távolabb dörgött az ég — 2 napon rendkívül való fzélvéfjf vólt , kettőn fiirü és sebes zápor esett. — Az ég dö- rögesei köziül, az időnek tzikkelyére nézV", leg nevezetesebb vólt kettő, úgymint az elsőbb Feb­ruarius ő-ik napján, három órakor délután, melly keméay napnyúgoti fzéllel és fürü ha/azáíTal vólt ö.fxve kötve; az utóUóbb J?oven*fe. 23-ik napján, B *

Next

/
Thumbnails
Contents