Magyar Kurir, 1808. január-június (22. évfolyam, 2-52. szám)

1808-01-05 / 2. szám

az Eő Csifz. Kir. Felsége meg hatalmazott köve­tségére felelt vólna, az ifjú fő herezeg Affzony udvari mefiernéje által az audientziás palotába lie vezettetett, és ennek is elóbefzéiJette a’ Cs. Kir. meg hatalmazott követ az Ő követségének tárgyát, irielíyre az ifjú Fő Herczeg AÍTzony hasonló ké­pen felelvén, ’s arra kivánt választ adván, a’ meg hatalmazott követ által Eő Csáfz. Kír. Fel­sége eljegyzett mátkájának ki neveztetett, és mi- nekutánna ennek kezét a’ követ meg tsókolta vol­na, édes annyát az özvegy Fő Herczeg aíízonyt arra kérte, hogy kedves leányát az ifjú fő her­czeg aíízonyt Eő Cs. K. Felsége jegyesének lenni esmérje még. Meily meg lévén, a’ meg hatalma­zott követ Ur az el jegyeztetett Fő Herczeg Asz- szonynak jővendobéli fő udvari Mesterét és IVIes- ternéjét bé mutatta, ezek pedig az alattok lévő udvari férfi és affzony tseledjeií, a’ kik azon szjmn- piilantattól fogva mágck hivataljokat folytatni el is kezdették. Mindezeknek vége lévén, a’ meg hatalmazott Cs. Kir- Követ Úr a’ vele vélt méltoságos férfiak­kal együtt, Eő Kir. Fő Herczegségek elől el men­tek, és azon rendel és pompával, a’ mintfellycbb meg irtuk, a’ Csáfz. Kir. várba viífza menvén, a’ reá bizott követségnek kimenetelet Eő Felsége eleibe terjesztette. — Ebből állott a’ 3-ik Ja­nua r i u s i ihennyegzői tzeremonia. A’ Würtembergi Fels. Király, a’ Bécsi Csász. Kir. udvarnál lévő küvetjét Gróf B e r ol d i n g e n urat, a’ Würtembergi érdem ordónak nagy ke­resztjére] meg tisztelni, és az eddig vélt Köve­B ?.

Next

/
Thumbnails
Contents