Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

meg kéízitetésekre is 3, imlücm frankot, vagy 1:vert: rendelt, a’ mellyeket 1815 efztendöre egéfzlen el kell végezni. Hajdan a’ napkeleti nemzeteknél semmi közön­séges posták nem lévén, a’ levél hordásra fzoktatott galambok által küldöztek egy helységből a’ másikba leveleket. Kétség kívül Noé Pátriárka példájából . tanulták ezt a’ mesterséget, a’ ki az özönvíz ideje alatt galambokat küldött ki annak meg tudására, h* meg apadtak e már a’ földet egéfzlen bé borított vizek. A’ múlt Kis AiTzony Havának rége felé , néhány Lyoni tudós emberek Cpth. Belgiomból 12 galombokat hozatván magoknak, a’ Saonne viz par- tyárol azokat fzabadon botsátották, mellyek a’ leve­gőbe fel repülvén egynéhány minptumig fel ’s alá reprlestek, ’s végtére éfzak felé vették levegői út­inkat. Rövid idő múlva el váitk fel találták e’ előb­bi lakhelyeket, melly Lyontól joo mértföldnél to­vább van. Parisból Sept. í-sö napján. A’ múlt Augus-„ tus 15-ik lapján lépett Napoleon Csáfzár életének 40-ik efztendejébe. Az audientziákon közönséges, sen nemzeti forma ruhában fzokott a’ Csáfzár lenni, de Augustus i4-ikén más fzinii arannyal prémzett köntös volt rajta, fel ’s alá ment az audientzias fzá- íaban, a’jelenvólt követekkel néhány fzókat fzólt, azután egy hatalmas udvar követéhez fordulván vele fél óráig befzéllett. — A’ Párisi Aug. Confefsión lévök eddig a’ Reformatura templomba jártak isteni tifzteletre, ezután nékiek is. egy Coneistorialis tem. plomok lefzen a’ Csáfzárnak 1 j ik Augustusi végzé­se fzerénto

Next

/
Thumbnails
Contents