Magyar Lapok, 1936. augusztus-szeptember (5. évfolyam, 184-221. szám)

1936-08-15 / 184. szám

—HM MIIMMIMillilfflfllfflMIFÍTiiigrMillfilllTm Főszerkesztő: dr Paál Árpád KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP V. évfolyam, 184 (1330) szám. * Szombat, 1936 augusztus 15 Főmunkatárs t dr Gyárfás Elemér umhkhhh A spanyol nemzeti csapatok a Franciaország felé eső határvidék elfoglalására törekszenek San-Sebastian és Iriin erős ostrom alatt. — A kommunista csapatokat szétverték Badajoz környékén Nagy Boldogasszony napján A keresztény világ az egyházalapitás leg­ősibb Idejétől kezdve mindig egységes fölfogásu volt Máriának, az Istenember édesanyjának leg- odaadóbb tiszteletében. Jézusnak a földről való távozása után az első apostolok is köréje gyü­lekeztek össze s a Szentlélek pünkösdi tüzének alászállása ebben a gyülekezetben elsősorban Máriát vette dicsfénnyel körül, az ő anyai lelké­nek adott az égből vigasztalást, bálát és föleme­lést. Az emberi történelem legnagyobb, leglün- döklöbb női alakja ö, akinek földi élete az Isten emberi lényegét közvetítette a testi világba. így lett általa összeköttetés a múlandó tesi világ s az örökkévaló lelki világ között. Olyan össze­köttetés, melyből az emberiség uj korszaka kez­dődött: az Isten országa felé való tudatos ha­ladásnak a korszaka. Hithirdető apostoloknak, bölcseknek lelkét tölti be az a fölismerés, mellyel Máriának vi­lágtörténelmi nagyságát meglátják és méltatják. Nincs ebben a meglátásban és méltatásban a legkisebb kétség se, nincs a bírálni akarásnak és hibakeresésnek semmi tünete, csak a fönség- nek és tisztaságnak olyan tisztelete, melyben még egyetlen földi teremtmény se részesült. De ahogyan a magas szellemi képzettséggel megál­dottak Is egységesek a Mária Iránti hódoló tisz­teletben, úgy járja át az egyház életének őskora óta a népek minden rétegét is ez a hódoló és ragaszkodó érzés. Amit a bölcseknél és tudósok­nál az elmélkedő, kutató és elmélyedő fölisme. rés tett tiszteletté, azt a népek egyszerűbb réte­geiben a természetes életösztön önkéntelen Iga­zodása emelt örök és változatlan odaadássá. Tu­dós és tudatlan, elöljáró és tömeg, királyok, kormányzók, főpapok és népek seregei halad­nak együtt, mikor Mária istenanyai méltósága előtt egyforma fcuzaósággal meghajolnak, s mi­kor őbenne nemcsak az emberiség legeszmé- nyibb nőalakját látják, hanem minden emberi életnek is az édesanyai pártfogóját. A keresztény világnak ez a Máriatísztelet- ben való nagy lélekegysége tette azt, hogy már a kereszténység őskora éta az istenanya halá­lát úgy fogták föl, mint az S teste raen<K"*5ü- lésének és mennybe fölvételének a tényét. Igen; még teste se esett áldozatul a porrá válás mú­landóságának, hanem az is átszellemesült, mert az Istenfia a maga örök országába fölemelte az ö édesanyját egész földi életével együtt. A föl­támadás hitében a halálon való győzelem nagy igazsága zeng, s ennek a győzelemnek az em­beri életben való legfényesebb első példája az, amire Mária mennybemenetteleként emlékszik az egész keresztény világ. Az egész keresztény emberiségben a magyar nép is ott van Mária csodálatos szén életének legjobb hívői között. Tiszteli őt, mint a legfáj­dalmasabb és a legboldogabb édesanyát, s mint a leggyöngédebb és mégis leghatalmasabb szó­szólót. Tiszteli őt, mint aki a népek legnagyobb és legbonyolultabb ügyeit Is tisztán látja Isten közelségéből. Ehhez a mlndentlátő anyai szel­lemhez bizalommal fordul a magyar nép is éle­tének minden szükségében. Hozzáfordulnak a családok gyermekeik sorsáért, hozzáfordulnak a szenvedők vigasztalásért, a szegények és alá­zatos szívííe.k az életben való bizalomért, A Nagy Boldogasszonyhoz, a jóság földi és ági összeköttetésének a létrehozójához fordulnak, i ezzel a hitte! és odaadással résresei is lesznek az élet leghathatósabb fölemelkedésének. A földi értelmezés legszárazabb okoskodása .szerint is a szellemi lét valami olyan fölény, ami vezet, Igazgat, jóvátesz elrontott helyzeteket, s mara­dandóvá tesz! a jóban való kitartást. Nos, a Nagyboldogasszonvh.cz való fordulás ilyen szel­lemi léibe való fölemelkedés. A Máriatisztel©t az emberiséget is, a népe­ket is, a mi népünket is az élet tisztábban !á»ó, s jobban hinni tudó magaslataiba emeli, Szük­ségünk van erre, mikor egész világ vonaglik az egymásban hízás hiánya miatt, s az önmagunk­ban bizás kiszáradása miatt. Magyar népünknek is szüksége van a Nagyboldogasszony iránti gyermeki hite további fennmaradására és eró'­Becsből jelentik: A Neue Freie Presse sze­rint a fölkelők nagy sikerrel hajtják végre a csapatszállítást Afrikából így egy nap alatt ezernél több embert szállítanak át az anyaor­szágba. A fölkelők tüzérsége pergőtűzzel árasztot­ta el San Sebastin környékén a kormánycsapa­tok állásait. Hendayei jelentés szerint San Se- bastiánt erősen bombázzák a fölkelők és fölszó­lították a várost, hogy adja meg magát. Élénk tevékenységet fejtenek ki a nemzeti csapatok írun környékén is. Megállapítható, hogy ezen az arcvonalon a fölkelőknek lé­nyegesen több repülőgépük van, mint a kormánycsapatoknak. Lisszabonból jeJentil. A Badajoz elfogla­lására indult nemzeti csapatok ellen kommu­nista csapatok léptek közbe. A nemzetiek és kommunisták megütköztek. Véres csata volt, melyben a kommunistákat teljesen megverték. A kommunista csapat maradványai átmene­Párizsból jelentik: A francia kormány csü­törtök délután államtanácsot tartott, melyen Delbos külügyminiszter jelentést tett a spanyol helyzetről. Bejelentette, hogy Francia-Marokkó­ban titkos toborzások folynak a felkelők ré­szére és nagy összegeket ígérnek arra az esetre, ha belépnek a spanyol idegen légióba. Foglalkozott ezután az államtanács azzal a válasszal, amelyet Olaszország a francia sem- legességi javaslatra adott és azokkal a feltéte­lekkel, amelyekhez Olaszország a csatlakozást kötötte. Ezekben a feltételekben Olaszország — mint ismeretes — a gyűjtések és önkéntesek toborzásának betiltását követelte. Az államtanács arra a megállapításra jutott, hogy a francia kormánynak nincsenek birtokában törvényes eszkö­zök, hogy a gyűjtést és toborzást meg­akadályozhassa. Különben is a gyűjtések emberbaráti célokat szolgálnak, toborzásokról pedig a francia kor­mány eddig nem értesült. Mázsaszámra érkezik Párizsba a spanyol arany. Nyomban az államtanács üléséről kiadott hl'-" ■••V.s közlemény megje’en/>s;> uS-n a szocia­lista párt kiáltványt bocsátott ki, melyben gyűjtésre hívja fel a párt tagjait a spanyol kültek a portugál határra. Malagából jelentik: A fölkelő csapatok re­pülőgépei bombázták a Jaime cirkálót, amely pár nappal ezelőtt a fölkelők kezében levő al- gesirasi partokat ágyuzta. A kormánynak ezt a hadihajóit most , a felkelők bombái eltalálták és elpusz­tították. Több matróz életét vesztette. Malaga partvidé­kéről az ottani kormánycsapatok tüzelni kez­dettek a bombavető repülőgépekre, mire ezek visszavonultak. Madridi állapotok, amiket erősen birál Madariaqa volt külügyminiszter. Berlinbő jelentik: A madridi német követe ség jelenti, hogy eddig 1700 német alattvalót szállítottak el Madridból. Madariaga, volt spanyol külügyminiszter, Spanyolország népszövetségi megbízottja, csü­törtökön Sevillában nagy beszédet mondott. Ennek során heves támadást intézett a madridi marxista-kormány ellen. népfront támogatására. A gyűjtést a francia szocialista párti képviselői és szenátorai kezd­ték meg, fejenként 50 frankkal. Párizsból jelentik: A Intransigeant jelen­tése szerint csütörtökön teherszállító repülőgép érkezett a le bourgeti repülőtérre és 1242 kgr. aranyat hozott Spanyolországból. Kirakodás után a repülőgép visszatért Spanyolországba. Németojmág csak akkor tesz semleges- séqi nyilatkozatot, ha a spanyol kormány visszaadja a lefoqlalt német repülőgépe­ket, s eléqtételt ad a négy német állam« polgár meggyilkolásáért. Berlinből jelentik: Félhivatalos körökben kijelentik, hogy a Franciaországnak adandó német válasz késik mindaddig, amíg a néme­tek külön biztosítékokat nem kapnak a spa­nyol kormánytól. A német kormány választ kér arra nézve is, hogy miért foglalták a Lufthansa két repülőgépét, amelyek német alatt­valókat szállítottak el Spanyolországból. Ezen­kívül lefoglalt a spanyol kormány még hat gé­pet, de a német követ közbenjárására ezekből ötöt már visszaadtak. A hatodik visszatartott gép német bombavető repülőgép, mely tévedés­ből leszállt Barajazban, majd üzemanyaghiá­nya miatt kényszerleszállást végzett Zuagálían. (Tudósításunk folytatása a 3-lk oldalon.) A francia államtanács nem vállalja az olaszok által kívánt gyűjtési és toborzási tilalmat. — A francia szocialista párt kiáltványt bocsátott ki a spanyol népfront érdekében be, s u] fogadalom érzésével tölt el minket, hogy népünk keresztény hitéért és e keresztény hitnek népünkért való összefüggését mindig hív lélekkel szolgáljuk. Boldogasszony Anyánk, régi nagy p£tró- oánk, segíts meg alázatos jó szándékunkban! És segitsd meg népedet is, hogy a hit és bécsit letes munka utján megtarthassa mugátj, ^' södésére. Jólesik arra gondolnunk, hogy né­pünkben ez a gyermeki hit mindmáig épen él, s megvannak benne az átörökölt nemes ösztö­nök, melyekkel hitét tovább is fönntarthatja. Jólesik az is, hogy lapunkat „Magyar Lapok“ címe alatt éppen Naovboldogasszony napján bo­csáthatjuk először útjára. Az ünnepnap szép je­lentősége is belekapcsolódik ebbe az új nevünk-

Next

/
Thumbnails
Contents