Magyar Méh, 1902 (23. évfolyam, 1-2. szám)

1902. január / 1. szám

A Méhészeti Egyesület Cheqne-Sz. 6900. A Mézértékesitő Bizottság iheque-Sz. 8560. XXIII. évfolyam. 1902. Jannár. 1. szám. MAGYAR MÉH A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER. SZERKESZTI : BINDEÍ* IVAH. TARTALOM: Legyen szerencsés és boldog ez uj év! Vámossy Mihály. — A boroszlói vándorgyű­lés. (Folytatás.) — A német, osztrák és magyar méhészek 47-ik vándorgyűlése. —- A gödöllői állami méhészeti gazdaság szervezeti szabályzata. A magy. kir. főldmi- velésíígyi miniszter. — Előzetes tájékoztatás. — Szemle. Kakucsi Liedner József. — Mézértékesités.— Hirdetések.— A borítékon: Tagsági díj 1902. évre —Hirdetések. E folyóiratot az egyesillet rendes taujai az évdíj (4 kor.) fejében kapják. Előfizetés utján egész évre 6 kor. Hirdetési árak: Egy egész oldal 20 kor. fél oldal 10 kor 40 fill., negyed oldal 5 kor 40 fill , nyoiczad oldal 2 kor 80 fill., tizenhatod oldal 1 kor. 44 fill. As egyesület tagjai ezen araknak, a mennyiben méhészeti eszközök, használati tárgyak és élöméhek eladására vonatkoznak, csak a felét űzetik, kivéve ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Az egyesülete: illető összes pénz- es egyeb küldemények, rendeltetésük pontos megjelölé­sével, a >Magyar Országos Méhészeti EgyesüleN-hez (Budapest, VII., Damjanich­utcza 34) küldendők. Szerkesztőség: Budapest, II. kér., Toldi Ferencz-utcza 88. szám. ___ Kiadóhivatal: Budapest, VII. kér., Damjanich-utcza 34. : A z utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fentartatik. BLLDÜP^ST, 1902. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. BRÓZSA OTTÓ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents