Magyar Méh, 1930 (51. évfolyam, 1-12. szám)

1930. január / 1. szám

k AZ OltSZ. MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET Kiadásában megjelent: HÉJJAS KAOBE: A sikeres méhészkedés feltételei, módja és eszKözei c. miire minden haladó méhésznek nélkülözhetetlen : eligazít a kaptár­kérdés útvesztőiben, megvilágítja a többtermelés útjait; :: a méhészeti összes teendőkben megbízható tanácsadó :: A 28 írre terjedő, 445 képpel díszített munka őrá egyesületi tag-okunk 16 pengő Megrendelhető az Egyesületnél : Budapest, IX. kerület, ÜUŐl-út 25. .szám (Köztelek)! •— — ..... Egyesületi tagoknak részletfizetési kedvezmény. __ U . évfolyam 1. szám 1930 januárins-------------.......................................... :•••:■ -^-i ■ ............. ............=: M AGYAK- MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR, ÜLLŐI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) 9 ^ j r~-------------------------------\ Főszerkesztő és kiadásért felelős : ■■ ■ ■ ■ & . M egjelenik havonta egyszer SZilassyúZOLTAn Az-egyesület tulajdona Telefon: intőm. 8B7—29 ' Fei.is. szerkesztő : Csekkszámla: B9QÖ ________________________) HÉJJAS ENÖRE alelnbk [_______________________j — —-------------TARTALOM-----------------------­Ú j félszázad küszöbén. Héjjas Endre ...................................... 1 A z 50-éves Országos Magyar Méhészeti Egyesület ünnepe. Ö. N. Q........................................................ 2-9 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgatóválasztmá­nyának 1929. évi december hó 12-én tartott rendes havi választmányi ülésének jegyzőkönyve...................................... 10 A Méhészeti Kutatóállomás közleményei: Jelentés az állomás 1929. januárius hó 1-től december hó 31-ig végzett mun­kájáról. (K. J )........................................................................... 11 Tél a méhesben. Eberlein Antal .. ............................................ 12 M ézárak javítása. Nemes Béla........................................................ 14 H unor és Mogor. Horváth E. János............................................ 15 / E mlékezzünk régiekről, horhii Bállá István................................ 16 j I . f A gyakorlat körétől: A diadalmas felső kijáró. H. E. — Uj V Észrevételek. Rácz Béla. — Méhcsípés — méhszúrás. Papp I József ................................................................................. 17—19 f i Megfigyelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) Sulyok Zoltán .. 20 z' Januárius a méhesben. H. E......................................................... 20 T anácsadó ....................................................................................... 22 Irodalom.............................................................................................. 23 Szövetségi ügyek................................................................................ 25 K ülönfélék ....................................................................................... 25

Next

/
Thumbnails
Contents