Ipari szabványosítás, 1924 (3. évfolyam, 2. szám)

Tárgymutató

TÁRGYMUTATÓ. i. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Cotel Ernő: A magyar ipar válsága ....................... 45 E reky Károly v, közélelmezési miniszter: A romló valuta hatása a hitelpolitikára .............................. 1 K elemen Móric: Stinnes és a két Rathenau ......... 33, 37 L áner Kornél: Az osztrák államvasutak újjászerve­zése. — A, Ackworth tanulmánya az osztrák szövetségi vasutak átszervezéséről. — B, Az osztrák szövetségi vasutak tényleges átszerve­zése ............................................................................. 29 Marusák Dezső: Első segélynyújtás villamos bal­eseteknél. ................................................................... 21 — A munkaidő szabályozása a külföldön.......... 41 V erebély László: Energiagazdálkodásunk fel­adatai ........................................................... 9. 13 és 17 Z elovich László: A külföldi kölcsön problémái. (A „Nemzeti Újság“ külföldi kölesönpályázatán má­sodik dijat nyert munkájából.) ........................... 25 * L étszámapasztás és közérdek ...................................... 5 Román bányatörvény, Az új —............................ 46 Ü zemtechnikai kiállítás Budapesten ........................... 49 2 . Közgazdasági irodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Lósy Schmidt Ede, egyleti könyvtárnok. Kelemen Móric: Négy jelentés: Jelentés a takarék- pénztárak és bankok egyesületének 1919—1923. évi működéséről. 1923. — A magyar gyáriparosok országos szövetségének évi jelentése. 1923. — A magyar vasművek és gépgyárak országos egye­sületének évkönyve. 1923. — Kereskedelmünk és iparunk az 1922. évben: A Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara jelentése. 1924.........22, 27 és 35 — A kontárság kultusza. Irta Faguet Emil. Ford. dr. Szánthó Gyula. —„... És a felelősségtől való rettegés.“ „A kontárság kultuszának“ folytatása. Irta Faguet Emil. Ford. dr. Szánthó Gyula • • • • 43 — A drágaságról. Valutatanulmány. Irta Schilling Zoltán .......................................................................... 47 Lósy Schmidt Ede: A Magyar Tudományos Aka­démia Sztrókay-díjának odaítéléséről ............... 6 P irovits Aladár: Magyarország gazdasági talpra- állítása, Rövid tanulmány és vázlat a gazdasági krízis megoldásáról. Irta Szabó Miklós.......... • • • 39 D r. Veress Gábor: Magyarország szociálpolitikája. Irta Heller Farkas. ................................................. 5 3. Munkabérek, anyagárak. (Statisztikai adatok.) 1/B. Építőipari munkabérek......... 6. 10. 20, 28, 32, 36 40 I IC.Ácsok bérei. 6, 10, 20. 28, 32, 40 II. Építőanyagok nagyban való beszerzési árai ■ ■ 7, 40 4. A Magyar Szabványosító Bizottság közleményei. Angol szabványok. Építési anyagok. — Általános gépészet, acél és vas. — Gsövek és esőalkatrészek. Lap — Vasúti és villamosvasúti anyagok. ................... 19 — Automobil és repülőgép. — Hídépítés. — Hajó­építés ......................................................... 23 — Elektrotechnika. — Távíró és távbeszélő. — Kü­lönféle ............................................................................. 35 C savarmenet-szabvány tervezetek .............................. 3 E lőfizetés az „Ipari Szabványosítás“-ra .................... 7 N emzetközi együttműködés az ipari szabványosítás­ban .................................................................................... 15 5. Közlemények az érdekeltség köréből. Acélbeton.......................................... 11, 24, 28, 36. 40 és 47 Ajánlati felhívás távírófenyőfa és tölgyfaoszlopok szállítására .............................................. 50 A lkalmazott mérnökök fizetése 10, 20, 28, 36, 40, 44 és 50 Címadományozás ........................................................... 50 C siszológép, Űj rendszerű —. ...................................... 48 D armstadti állami anyagvizsgáló intézet ................ 20 E lőadás a szénkérdésről ............ 4 É sztország külügyminisztériumának értesítése — 36 Eszme-pályázat ............................................................... 28 F elhívás .............................................................................. 50 Födmérő Magánmérnökök Országos Szövetsége.■ 10 Ganz-gyár újabb lengyel megrendelései.................... 23 G áztüzelésű kazánoknál elért eredmény .................... 44 Hamburgi Barsonator szerszámgépgyár ................ 16 H elyreigazítás ............................................................... 8 Internationaler Donau-Lloyd ...................................... 8 Internationaler Strassenbahn- und Kleinbahn­verein ................................................................... 12, 36 Istrángfonó gép ............................................................... 12 Jugoszláviában feltöltésű munka .................................. 48 K inevezés .......................................................................... 50 Községi villamos telepek ...................................... 44, 47 Lakbérváltozás Budapesten 1917 óta........................... 48 M agyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara ................ 12 M agyar ipar térfoglalása Görögországban ............. 44 Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 32 Magyar Nemzeti Szövetség szociálpolitikai előadá­sainak sorrendje .................................................... 8, 12 M agyar Posztógyár R. T. elektromos függővasútja 16 Magyar Vegyészek Második Országos Kongresszu­sának pénztár-számadása ......................................... 7 M agyar vasúti forgalmi részvénytársaság................ 40 M agyarország állam jegy forgalma 20. 23, 32, 48 Magyarország külkereskedelmi mérlege ......... 4, 8, 11 M ezőgazdasági villamos telep Kaposváron ............. 24 M értékügyi intézet, m. klr. központi —....................... 28 M űegyetem új tisztikara .............................•.............. 36 N emzetközi vilamossági kiállítás Barcelonában— 8 Német vízderítő vállalat ................... 48 O rszágos tenyészállatvásár, Az idei —. .................... 8 O sztrák jegybank keletkezése ...................................... 7 Orvosi hőmérők megbízhatósága ............................... 44 Pályadíj. Ezer angol fontos —...................................... 8 P ályázat műszaki tanácsosi állásra ........................... 50 P ályázati hirdetmény 8,12,16, 20. 24, 32 Pályázati felhívás ........................................................... 48 S zemélyi hírek ............................... 4. 10, 15, 32, 36, 47, 50

Next

/
Thumbnails
Contents