Technika és Közgazdaság, 1929 (7. évfolyam, 1-23. szám)

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK TECHNIKA ÉS KÖZGAZDASÁG CÍMŰ mellékletéhez VIÍ. ÉVFOLYAM 1929 1—23. SZÁM 35 szövegábrával és 43 szövegtáblázattal SZERKESZTETTE: THOMA FRIGYES 1. Cikkek, értekezések, tanulmányok. Lap Benedikt Marcel: Takarékosság és útrekonstrukció .......... 73 B orús Ferenc: Az autonom közigazgatás szerepe a közsé» gek villamositásában. (Néhány szó Petró István közles ményéhez) .............................................. 33 Dorner Zoltán dr., vitéz, guóthfalvi: A tengerek feletti légi közlekedés jogi problémái .......................................... 105 G úlócsy Zsigmond, vitéz: Széljegyzetek a Gazdaságpolb tikai Társaság munka.programmjához ................................. 102 Gáti Béla: Vörösréz árhullámzásainak okairól ...................... 77 — g —: A tékozló termelés racionalizálása ...................... 49 H ubert Ernő: Külkereskedelmi mérlegünk és széngazdáb kodásunk ..................................................................... 45 K leiszner Zoltán: Tagosítási rendeletek módosítása .... 41 Kossalka János dr.: A közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a képviselőház 1929. évi március hó 124 ülésén elmondott beszéde .... 29 Makay István: A belga nemzeti vasúttársaság első üzleti éve ............................................................................................. 81 M isángyi Vilmos dr.: Előadás a mérnökök elhelyezéséről 25 Modrovics Károly: A mérnöknevelés fejlesztése ............ 61 Pál Elemér, futásfalvi: Akkordmunka a vasúti pályafenn» tartásban ...................................................................................... 65 Pethe Lajos: Magyarország fémbányászati termékeinek mennyisége és értéke 1867»től 19174g. A csonkamagyar» országi fémtermelés mennyisége és értéke 19184:61 19274g .......................................................................................... 21 Petró István: Az autonom közigazgatás szerepe a közsé» gek villamosításában .............................................................. 13 S chmidt Imre: A Gazdaságpolitikai Társaság 1929/30. évi munkaprogrammjának első tervezete .............................. 89 T arcsay Pál: A gyárak, ipartelepek és lakóépületek új* értékre szóló tűzkárbiztosítása Magyarországon .......... 53 T heiss Ede: Erősáramú vezetékhálózatok fejlődése Csonkamagyarországon 1927. évben .................................. 5 — : A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyes sületének évkönyve 1926—27 .............................................. 9 — : Különböző rendszerű villamos áramtarifák .................. 17 V ásárhelyi László dr.: A találmányi jelleg kérdéséhez .. 1 Vásárhelyi Boldizsár dr.: NagysBerlin új közlekedési sza» bályzata ...................................................................................... 37 Z orkóczy Samu: Elnöki megnyitó beszéd az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közgyűlésén .......... 101 E hhez szerkesztői helyreigazítás. (Ld. „Szemle“ rovat) .. 108 2 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósysSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. Borús Ferenc: A Magyar Villamosművek Országos Sző* vétségének 1928. évi beszámolója. Irta: Zipernovszky Ferenc ............................................................................ 75 — : Die Wanderwellenvorgänge auf experimenteller Grundlage. Von: L. Binder ............................................. 88 Lap Borús Ferenc: Dic wissenschaftlichen Grundlagen der Preisbildung für die elektrische Arbeit. Von: W. Kummer 103 Dorner Zoltán dr., vitéz, guóthfalvi: New Central Europe in economical maps. Irta: Halász Albert .......................... 11 J akab Árpád: A vasút és a gépkocsi versenye. A gép« kocsbjog. Irta: Wagner Gyula dr........................................ 4-—: Mathematisehígraphische Untersuchungen über die Rentabilitätsverhältnisse des Fabrikbetriebes. Von: R. Hildebrandt .............................................................................. 24 — : Gyáripari vállalatok kereskedelmi szervezete és szám» tartása. írta: Pécsi Imre ..................................................... 103 Jakóbi László: Aluminium, die Leichtmetalle und ihre Le« gierungen. Von: P. Melchior ............................................. 107 Kelemen Móric: Britain’s Industrial Future ...................... 39 — : Gegenwart und Zukunft der Deutschen Maschinen» industrie. Von: Dr. Friedrich Kruspi ................................. 40 —: Motor transportation of Merchandise and Passengers 44 —: Technisches Denken urd Schaffen. Von:Georg von Hanff stengel ........................................................................... 44 —: Die Lehre vom Wirtschaften. Von: A. Schilling .... 51 —: Costing organisation for engineers. By: E. W. Works man ...................................................................................... 51 — : Das wirtschaftliche Amerika. Von: Dr. Carl Köttgen 62 —: A racionalizálás a hazai textiliparban. írta: Dr. Thiering Oszkár ....................................................................................... 62 —: Organisation der Rationalisierung. Von: Dr. Bruno Birnbaum ................................................................................... 72 —: Grundzüge der technischen Wirtschafts», Verwab tungs» und Verkehrslehre. Von: E. Mattem .................. 76 — : Organisation and administration of the Tramways departement. By: S. В. N. Marsch .................................. 76 — : L’organisation scientifique du travail en Europe. Par: Paul Devinat ............................................................................... 76 —: Eindrücke aus der Industrie der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Von: Heinrich Koppenberg .............. 78 — : Amerika und sein Problem. Von: M. J. Bonn .......... 78 — : U. S. A. das heutige Gesicht. Von: Bruno Dietrich .. 78 —: Das amerikanische Wirtschaftswunder. Von: Julius Hirsch ....................................................................................... 78 —: Amerika und der Amerikanismus. Von: Adolf Hals feld ............................................................................................... 78 —: Das amerikanische Wirtschaftstempo als Bedrohung Europas. Von: Theodor Lüddecke ...................................... 78 — : Drüben steht Amerika. Von: Otto Moog .................. 78 — : Annalen der Betriebswirtschaft ...................................... 79 — : Costing and priceTixing. By: J. M. SottsMaxwell.... 80 —: Wirtschaftlichkeitslehre. Von: Dr. Rudolf Kobatsch.. 80 —: Bus operating practice. By: Roy Hauer and Geo. H. Sera gg .......................................................................................... 80 — : Feuerversicherung und Brandschadenabschätzung bei maschinellen Fabrikenrichtungen. Von: Felix Moral . . 80 —: Racionalizálás és gazdaságpolitika. írta: vitéz gouth» falvi Dorner Zoltán dr.............................................................. 88 —: When railroads were new. By: Charles Frederick Cars ter ........................................ 99 Kenessey Béla: Az Alföld öntözése és egyebek. Irta: Vig Emil ................................................................... ......................... 3

Next

/
Thumbnails
Contents