A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1938 (12. évfolyam, 1-12. szám)

TARTALOM MUTATO A MAGYAR MÉRNÖK-ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI CÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ XII. ÉVFOLYAM 1938 1—12. SZÁM 177 szövegábrával és 27 táblázattal SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Arany Sándor dr.: Az alföldi szikes talajok és javítási lehetőségeik...................................................... .... . 42 B ardócz Árpád: Szilícium, mangán, króm és nikkel mennyiségi meghatározása acélokban emissziós színképelemzéssel.................................................. 97 C silléni Dezső: A sín- és vágánymetsződések előállí­tásának, valamint fenntartásának fejlődése, külö­nös tekintettel a villamos ívhegesztésre .... 69 Dworak Lajos dr.: Agrikultúrkémiai problémák a nö­vénytermesztésben ..............................................................58------Fényes Iván: Háixmiösszetevős aerodinamikai mérleg f üggélyes szélcsatornához.............................................121 d i Gleria János dr.: Növényvédőszerek...........................64 H atos Géza dr.: Magyarország fehérjemérlege .... 63 Herke Sándor: A hazai szikestalajok hasznosításának gazdaságossági kérdései....................................................51 K otzmann László dr.: Az öntözés talajtani vonatko­zásai ................................................. .... . 38 Kreybig Lajos dr.: A m. kir. Földtani Intézet talaj­felvételi, vizsgálati és térképezési módszere és célja 31 Lengyel Ferenc: Nagynyílású lemezes vasbeton ge­rendahidak..............................................................................79 Szelényi Tibor: A mennyiségi színképelemzés mód­szereiről ...................................................................................20 Szigeth Gábor: A hazai szén felhasználása gázgyár­tásra ....................................................................... . • 1 Zucker Ferenc dr.: Talajviszonyaink és mezőgazdasá­gunk jövedelmezőségének kérdése..................................29 —: Magyarország mezőgazdasági nitrogén,, foszfor és káli mérlege.................................................................. 55 2. Szemle. Balló Alfréd dr.: A belgiumi Hasselt-híd leszakadása 96 Bernjén Zoltán: A korom felhasználása a gumiiparban 27 Papp Elemér dr.: Szovjet-Oroszország kémiai ipara 67 Péchy Pál: A villamosenergia fejlesztése a német konjunktúrakutatás szolgálatában........................95 S zilvay Géza: Diesel-motorok könnyűfém-dugattyúiról 123 Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Gtyőry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents