Magyar Nyelvőr – 56. évfolyam – 1927.

56. ÉVFOLYAM. 1—2. SZÁM. 1927. JAN.-FEB. MAGYAR NYELVŐR SZARVAS GÁBOR ÉS SIMONYI ZSIGMOND FOLYÓI R ATA SZERKESZTI ÉS KIADJA : BALASSA JÓZSEF AZ ORSZÁGOS NÉPTANULMÁNYI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA TARTALOM: Körösi Sándor. — Nagyon tudunk latinul, németül, franciául ... 3 Trostler József. — Mesenyomok a XVIII. század magyar iro­dalmában. 1 6 Gárdonyi József. — Gárdonyi Géza lapszéli jegyzetei 13 Beke Ödön. — A pogány cseremiszek vallása. I. 14 Irodalom. — Ujabb votják irodalom. (Munkácsi Bernát.) — Gulácsy Irén. Fekete vőlegények. (Rubinyi Mózes.) — Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület. — Előadás a bécsi Tudományos Aka­démiában a cseremisz népdalról. — Könyvek és folyóiratok ... 18 Nyelvmüvelés. — Az ó járvány újabb áldozata. (Kardos Al­bert.) — Az egységes nyomdai helyesírás. (B. J.) — Az előli tolóajtó. (K. L.) — Autókötő. (Szerető Géza.) 27 Magyarázatok. — A Jord. ós ÉrdyK. kettős ee betűinek kér­déséhez. (Zolnai Gyula.) — Mint. (Zolnai Gyula.) —- Kézzelfekvő. (Z. Gy.) — Hamvad, ébred. (Beke Ödön.) — A magyar vezetéknevek történetéhez. (Kertész Manó ) 29 Köszönet. Luka Jenő 32

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents