Szabad Vajdaság, 1945. március (2. évfolyam, 48-73. szám)

1945-03-01 / 48. szám

{talál a fasizmusra - Szabadság a flipnél! A népfelszabaditó harcok­ban Jugoszlávia népei a legjobb iskolát kapták, ahol megtanulhatták a hatalom­gyakorlás alapvető tényezőit A 'vafdönsii&íji Egységes Népielsjealiacltfd Front napllanfa II. évfolyam 48. szám Noviszád, csütörtök, 1945 március 1 Ära 10 dtp ár A sszo-vf élcsapatot* nagy l>el*erit# hadmozdMiaia Pomerániában Ask amerikai hadsereg IS kllortt éíerre Köln elölt — Megkezdődöít a város tü^érségifi ostroma — Churchill beszéde a krimi konfe- rencláról, Lengyelország tat toafáralrál ás a tartás vIláotséRéröI Szerkesztői üzenet * Még tombol a leigázott népek csatája a rabtartó hatalmakkal, de a felhős ég­boltozat hasadékain keresztül szűrődik már a tavaszi nap, a győzelem és a szabadság napja. »Harcok között hall­gatnak a múzsák« — mondták a régi rómaiak, de a győzedelmes tavasz han­gulatában végre megszólaltak Vajdaság énekesei is. Jönnek, jönnek a levetek, jelentkeznek a költők, közírók, novel­listák. Klem lehet célunk, nem is akarjuk le­törni a fiatal reményeket és most az sem fontos, értékesek-e ezek a próbál- v hozások, kicsillan-e a sorokból a messzi jövendők ígérete. *Az orosz és jugoszláv írók nagyobb- része otthagyta a kényelmes karosszé­ket, fegyvert fogott és ha kint a lövész­árkok pillanatnyi csendjében, vagy az erdők sürü lombjai alatt, mégis csak ceruza után nyúlt a keze, száguldó so­rok robbantak a fehér papíron, a sza­badságharc rakétái. Mert akkor fegyver volt a ceruza és a papír és mert nem igaz, hogy elhallgatnak a múzsák a harcok között. Petőfi nem hallgatott el negyvennyolcban és negyvenkilencben és itt, Jugoszlávia erdőiben született meg az ui Zogovics. Akkor igen, akkor fegyver volt a toll és a papír, most pedig, a mi elcsende- ! sedett Vajdaságunkban szerszám kell, hogy legyen belőle. Az ásóról lehet Írni és a kapáról„ a munkáról és a közös­ségről, arról, hogy egy sebesült ereiben életre buzdult az ajándékvér; arról, hogy kórházainkban a mi párnáinkon fekszenek a mi sebesültjeink. A népről is lehet irni, a sok esztendők tunyasága után végre elindult népről és arról is lehet irni, hogy egy kis foltozóvarga száz és száz pengő értékű adományával tett hitet embersége és a közösséghez való tartozása mellett. Lehetne irni a mozdonyvezetőről, aki tizenkét napon ál nem szállt le mozdonyáról és a gye­rekekről, akik Szerémségben és Szóm­kor mellett elindultakya földekre, hogy leszedjék a kukoricát. Szerszámmal a kézben is lehetne irni, a jólvégzett mun­ka után is és akkor fel lehetne olvasni a társaknak: lám, ezt csináltuk, holnap még többet csinálunk. Mi hiszünk az írókban is és az Írá­sokban is. Hisszük, hogy sok-sok üres esztendő körbetopogása -után egyszer majd megszületik az az igazán vajda­sági írás, ami Vajdaság népéről szól és Vajdaság népéé lesz. Hiszünk abban is, hogy a demokrata Jugoszlávia és a de­mokrata Magyarország között nem kínai fal lesz a határ. Könyveket olvasunk majd és könyveket adunk érte cserébe. Tudjuk, hogy előbb-utóbb lesz papír is, lesz hely is és nem kényszerülünk a sablonos szerkesztői üzenetre: »lapunk szükreszabott terjedelme miatt, verseket nem közölhetünk.« A lehetőségek, a nagy lehetőségek évei következnek. A felébredt népi óriás újat, hatalmasat, ezerszer szépet alkot majd: városokban és utakban, gyárakban és múzeumokban, könyvtárakban és lakó­házakban. írásban is. A minden megte- Ternthetésének esztendei következnek- Tőlünk függ. hogy milyen lesz az, amit magunknak alkotunk. Most azonban dolgozni kell. Az utain- kát, a vasalóinkat, a hidainkat, a há­zainkat, az életünket kell építem. Ma még mncsen ideje a kísérletezéseknek, ma ebben a pompás tavaszi munkaiét- ban mi sem gyomlálunk még, csak a hasznsat, a felhasználhat ót, az értéke­set tépjük két marokkal. Mmk M* .«£ « mmm* hm­A népfelszabaditó hadsereg és a par­tizáncsapatok főparancsnokságának hadi- jelentése: A szlavóniai harcokban, a daruvár-- velikigrdjevaci útszakasz elfoglalása so­rán csapataink megvertek egy ellensé­ges köteléket és megöltek 270 ellensé­ges katonát és tisztet. A szerémségi arcvonalon kölcsönös, kisebb tüzérségi tevékenység mindkét részről. Kelet-Boszniában visszavertük egy ellenséges zászlóalj kitörését Brcskőból. — Janje területén csapataink folytatták előnyomulásukat. A harcok tovább tar­tanak. Doboj területén visszaverve az ellen­ség ellentámadásait, kötelékeink széles frontszakaszon veszélyeztetik az ellen­sanjanak fel az uj dalok, a frontokon, a kukoricaföldeken, az épitőállványokon, a műhelyekben és a gyárakban. írjon, aki úgy érzi, hogy van mondanivalója és írjon, ha hiszi, hogy Írásával nagyobb lendületet, több munkakedvet, harciasabb szellemet, nagyobb öntudatot teremthet munkatársaiban. y Nem az' a legnagyobb elismerés és nem is elismerés az, ha írása megjele­nik ezeken a hasábokon. A bajtárs egy­szerű kézfogása, a szemekben megcsil­lanó együttérzés, néha csak egy váll­ver eget és is sokkal többet ér. A nyom­tatott betű sokszor szürke és sokszor hideg és idáig sohasem hallatszik él az olvasó szivének dobogása. Ott, egymás között, munka után és éppen a jólvég­ág játof iiiik A ség útvonalait a Boszna völgyében. Csa­pataink a folyó balpartján szétvertek egy csetnikcsoportot. amely a németek számára biztosította a közlekedést a í Doboj—Kotorszka vonalon, a csetnikek nagyrésze a folyóba fulladt, két nehéz gépfegyvert és nagyobb mennyiségű lő­szert zsákmányoltunk. A tegnapi harcok folyamán Szokolá- nál fogságbaesett 40 és elesett igen sok usztasa. n Folytatva támadó tevékenységünket, csapataink kiszélesítették arcvonalukat a Zenica—buszovacsai szakasz mindkét szárnyán Kiszeljak, illetve Vranduk helj'- ségig. Heves harcok folynak erős ellen­séges csapatokkal, amelyek Szarajevó felől megkísérlik Kiszelj akon át az elő- törést Buszovacsa felé. Az é’íenség vesz­nem egészen > csiszolt szavak is más szint, több. értelmet kapnak. Eljön még az ideje, hogy hívni fog­juk Vajdaság költőit és íróit magunk közé. Ma azonban — ezen a mi négy oldalúnkon még ahhoz sincsen elég helyünk, hogy elmondjuk, mit csinált már meg és mit fog még megcsinálni szabad és uj hazánk népe, a mi népünk is, Vajdaság magyarjai. Sokari, nagyon sokan nem tudják még közülünk, hol a helyünk, mik a kötelességeink, mik a lehetőségeink. fis nem messze tőlünk, még tombol a harc, most mérik az utolsó csapásokat a nép, minden név nagy ellenségére, a szabadság hóhéraira. Ez az utolsó háborús tavasz. Eszten­dőre már máskép csillognak a szemek. Akkor aztán lesz szív és ásd és öröm r és t \ ... ____—...____, teségei: 415 halott és 48 sebesült, azonkívül zsákmányoltunk 34 automata fegyvert, egy tankot és három teher­gépkocsit. Csapataink a Boszna jobb­partja felől megtámadták az ellenséges biztositó-kötelékeket a vasúti vonal, mentén és felszámoltak néhány el’en- séges állást; a vasúti pályát Viszoko és Kakanj, valamint Zenica és Vran- duk között több helyen megszakították. Merész előtöréssel. visszaverve az ellenséges intervenciókat Zagrebból és a szomszédos támaszpontokról, * csapa­taink felszámolták Odar usztasa-támasz- pontot, hét kilméterre Zagrebtó; délre. Megöltünk 45, elfogtunk 15 usz- tasát a huszadik ezredből. Hat automa­ta fegyvert és nagyobbmennyiségü lő­szert és hadianyagot zsákmányoltunk. Szlovéniában egy német harcioszlop ellen intézett támadás során a Pritnorjé- ban megsemmisitettünk egy tankot és megöltünk negyven német fcátóná t ellenség kitöréseit Idrijából és Novo Mestóról visszavertük. life marsai kíIBnteléss Jugoszlávia Antifasiszta Népietek baditó Tanácsa elhatározta, 'hogv népfelszabaditó háborúnkban! rend­kívüli szolgálataiért, a nagy har - e- zért, a népfelszabaditó háború szer­vezőiét . és irányítóját, népeink egy­ségének és testvériségének megte­remtőiét, a föderativ és demokrata í Jugoszlávia építőjét Broz-TÜo Joszip marsait a Népfelszabaditás érdemrendjévé! tünteti ki. Az antifasiszta Népfelszabaditó Tanács még a következőket tüntet­te ki a Népfelszabaditás érdemrend­jével: dr, Rlbár Iván, dr. Bakarics Vladimir, Zsu levies Szreten, Kardelf Edvard, dr, Krzsisnik Anton, Petro« vies Nikola, d^. Pribicsevics Rade, Ribnlkar Vladiszláv, Szernec Dusán, dr. Szmodlaka Joszip, dr, Szremec Zlatan, Fflipovics Sziile’nian, Fro! Franje, Csucskov Emanuel, Andrejev Bane, Avgusztincsics Ante«, Babe- vies Szpaszentja-Cana, Vlah6v Bnr- tar, Vujacsics Marko, Yukószavlle- vics Szreten, dr. Gregorics Pavle, Gyilasz Milovan, Lakws Filip. Mar- kovics Moma, Pijade Mosa, Ranko- vics Alekszandar, Csolakovics Ro- doliub. A Testvériség és Egység érdem­rendjével Vrkljan Autót, Grzsetics Mácát, dr. Leoncsics Uubóí ésSzte- vics Lulcát tüntették ki. 'eietsfés Tito marsai és AIexaoé'ér íábornap fslálkezásárél A Tanjug hírszolgálati iroda közli: Sir Harold Alexander a szövetséges erők Földközi tengeri főparancsno­ka Tito marsainál, tett látogatása után elhagyta, a jugoszláv fővárosi Á tábornagy látogatásának célja Ti­to marsallaí való személyes barát- } Hágának fe&j&tÖMt fofawrayd'y Négynapos harc után újabb, hatalmas sikert ért el a Vörös Hadse­reg. Sztálin marsai hadparancsa közölte a pomerániai Bublitz város el­foglalását. Rokoszovszki seregei, a második fehéroroszországi arcvonal csapatai a lengyel korridorban lévő Chojnitz város elfoglalása után vá­ratlanul északnyugati irányba fordultak ,és hatalmas támadó lendülettel Pomeránián át a Balti tenger felé törnek előre, amelytől ebben a pil­lanatban alig harminc kilométeres keskeny szakasz választja el őket. Ha bezárul a hatalmas félkör, amelynek keleti szárnya Elbingnél indul ki a danzigi öbölből, Danzig városa, a korridor még fel nem szabadult része, valamint Kelet Pomeránia egész tengerparti vidéke hatalmas gyű­rűbe kerülnek és az ottani német csapatokra a biztos megsemmisülés vár. Ezzel a merész és nagyszabású haditénnyel megszűnik Zsukov mar­sai jobbszárnyának veszélyeztetett helyzete és az egész arcvonal észa­ki irányból is közelebb húzódik Berlin felé. A szovjetcsapatok hatal­mas teljesítményt adtak néhány nap alatt hetven kilométert törtek elő­re, a szívós német ellenállás ellenére. A nyugati arcvonalon négy amerikai hadsereg nyomul a Siegfried- vonal állásrendszerein át a Rajna felé. Az első és kilencedik amerikai hadsereg kötelékei 15 kilométerre vannak Kölntől: a város a szövetsé­ges nehézágyuk füzében áll. Délebbre a harmadik amerikai hadsereg is mélyen bent harcol a Siegfried-vojnalban. Északon a kanadai csapa­tok rohamoznak megíepetésszérü támadásaikkal s nagy fejetlenséget te­remtettek. Rundstaedt seregeiben. A nemzetközi politika jelentős eseménye Churchill angol miniszter­elnök alsóházi beside a krimi hármasértekezlet döntéseiről. A beszéd egyik szakaszában az angol miniszterelnök kijelentette, hogy a szovjet követelései a keleti határokra teljesen jogosak, az úgynevezett Curzon- vonal lesz Lengyelország határa á szovjet felé, Lengyelország viszont kárpótlást kap a német területekből: igy megkapja Danzigot, Keletpo- roszország egy részét, a korridor megszűnik, Pomerániában is jelen­tős területekhez jutnak a lengyelek s végül Lengyelország megkapja a sziléziai egész iparvidéket. Eredményes harcok Szarajevó előli Csapataink Zágreöíól hét kilométernyire megsemmisí­tettek egy ellenséges támaszp öntet

Next

/
Thumbnails
Contents