Magyarság, 1932. december (13. évfolyam, 271-296. szám)

1932-12-21 / 287. szám

IMS december 21, szerda мшивши 11 Wsstenfl Brill TERÉZ-KOSlur 44. (Szondy u. sarok) Wss!8Bd ШШШ *. Erién esténként ftooipóthy Gyula vendégi ellépte. * Uj szereplők egész serege vonul fel n Gárdonyi-darabban. A Nemzeti Színház Gárdonyi Géza emléke előtti hódolatát a Karácsonyi álom bemutatásával rója le. A darabot teljesen uj rendezésben és uj beta milásban adják elő, egész sereg uj szereplő­vel. Az uj szereplők: Somogyi Erzsi, Vaszary Piroska, Iványi Irén, Rápolthy Anna, Kele­men Mária, Mihályffy Béla, Timár, Pethes, Juhász, Somodi, Matány, Hoszu, Nagy Adori ján, Sugár és Tapolczay. Régi szereplők: Aczél Ilona, Ághy Erzsi, Pethes Margit, Gál, Ufay, Abonyi, Kürti, Harasztos, Bartos, Ga- báiíyi, Pataky, Surányi, Bodnár, Losonczy és Gyenis. * Sigrid Undset! Kristin Lavransdatter. Koszorú. (Káldor-kiadás.) Az icónö harminc­nyolcéves korában irta meg reprezentatív regénylrilógiáját, melynek első kötete a Koszorú. Nyolc évvel később Nobel-dijat nyert vele. Megírása közben mély és elmerült egyházi tanulmányokat folytatott és ennek tulajdonítják, hogy katolikus hitre tért át. Az „északi" irodalom egész lelkiségét magá­ban hordozó egyéniség Sigrid Undset. Láng- lelkü és lángeszű ismerője az életnek, az életben tévelygő emberenek. Nagy szive cso­dálatos melegében születő, lobogó hitében, tisztult gondolatvilágában és szikrázó szelle­mében élővé formált alakjai valóban élnek, szeretnek, hisznek, szenvednek. Emberek a leghétköznapibb perceikben éppúgy, mint a nagy érzések viharában. Hősök és gyávák, erősek és gyöngék, jók és rosszak, hívők és tévelygők: emberek. Különösen a nők pszihológiáját boncolgatja Undset igazán érző, megértő és megbocsátó lélekkel. Nem hanyagolja el a jelentéktelennek látszó, hát­térbe szorult mélységeket, melyek még a ieg- üresebb lélekben is meg megcsillannak a felszínes, hiú, féltékenykedő, önző és buta külsőségek mögött. Száz különböző alakja között mind más-más lélek, élet és egyéniség, más külső, mozgás és erő. Százféleképpen élnek a világban, de lelkűk mélyén, az oko­zatok szövevényes láncolatán visszatapoga- t ód zva megtalálja az írónő-mindannyin kban a közös okot, az akarások mozgatóját, az egyének célját, mely, ha elérték: összezsugo­rodik. Klára vagy Emma, Rose vagy Kristin, Vigdh, Ragnfrid, Brynhild! sok-sok név és egymástól annyira különböző, oly távol álló egyéniség, akik végeredményben mégis test­vérek egy ponlon, egy vércseppben, egy sziv- dobbanásnál, mely elkoppan, mikor elsőt lépnek a „cél“ felé, legtöbbször öntudatla­nul. Az egycsöppvér-testvéreknek dédelgető, szigorú, de megbocsájtó anyja Sigrid Undset. Legkedveseb lánya talán Kristin Lavransdat- ter, a nagy trilógia főhőse. Kristin Lav­ransdatter a középkori Norvégiában élt, sze­retett és szenvedett. Ott Is halt meg egy kolostorban kifáradt, de megbékélt lélekkel. Erős akaratú, dacos és kemény, mégis abszolút nő Kristin. Morális felfogása egé­szen egyéni és az 6 egyéni szempontjából igaz is: szerelmén keresztül látja a világot. És bár fájó tépelödések, forró könnyek, igaz sajnálkozás az egész lelke, ha bánatot okoz valakinek, félretoija szüleit, — akiket nagyon szeret — barátait, mindenkit, aki szerelme teljesülésének az útjába áll. Tisztának, ko­szorúsnak érzi az ő nagy szerelmét minden lobogáson kereszetül, az oHár előtt, széna- illatú padlások homályában. Undset Kristin esküvői estéjével befejezi az első kötetet és morális tanítását, egy erős és önző szerelem tanulságait, biinhődését, asszonyi szenvedé­seinek leirását a következő kötetekre hagyja. Mégis egész, befejezett, egységes mü maga a Koszorú is, háttérben a középkori Norvégia életének mesteri rajzával, egyházi és hitéle­tének nv'!v«éws meglátásával. (П. К. E.) Az állatok nagy barátja — Dolittle doktor Egy uj, egészen érdekes alak fog most be­lépni a gyermekek fantázia-birodalmába. Ki­nézése egy kicsit dickensi figura, magas cilinder a fején, pelerin a vállán és a lábán! bakkancsszerü cipő. A neve Doktor Dolittlé, furcsa és eredeti ember, olyan valaki, akit nem lehet egykönnyen elfelejteni és nagy­szerű alakká fog válni a többi ifjúsági hős között. Angliában és a külföldön ma már külön szenzációt jelent Hugh Lofting-nek ez a figurája. Valóság és mese, a friss józanság és az álmodó fantázia, a hétköznapi élet és a vágyott kalandok keveredtek össze ennek a kiváló angol Írónak újszerű mesekönyvé­ben, amely „Doktor Dolittle és az állatok" címmel most jelent meg a Káldor könyv­kiadóvállalat kiadásában. És Hugh Lofting merész ujitó is, aki szakit a mesekönyvek unos-untalan ismert sablonjaival, nem mele­gíti föl az agyonhigitott népmeséket, nem próbál csonkokat szerezni magának a világ- irodalom meseköltöinek agyonrágott ötlet­csontjaiból és nem eszményíti tündérmesévé a valóságaiból kificamított történelmet. Nem, erről szó sincsen, hiszen a jó öreg Dolittle doktor alakjában kedvesen uj, meghatóan eredeti figurát állít meséjének középpontjába és a naivan derék, józanul bölcs doktor bácsi itt bizony nagyszerűen körülpergeti kalan­dos történeteit az ifjúság előtt. Amint a gyer­mek gondolkozásában összeolvad a fantázia és a valóság, amint hol sudár hajóárbocnak, vagy büszke fenyőfának látja a seprőnyelet, ugyanúgy keverednek, alakulnak és változ­nak Hugh Lofting meséiben az álomlálás könnyed fordulatosságával a hétköznapi tények, az elképzelések játékaival. A szép kiállítású könyvet, melyet a Káldor könyv­kiadó díszes köntösbe öltöztetett, Reiter László ötletes rajzai díszítik. A jó, igazán sikerült fordítás Csánk Endre érdeme. * Kisdiákok részére karácsonyi szünetben tánctanfolyamot rendez Plank Bella dr. Első óra ma, szerdán délután 6 órakor. Andrássy-ut 24. Telefon: 28-8-88. MOZI ** Az ezüst sas, (Bemutatta a Corsp, Décsi, Omnia.) A film Castor és Polluxja Ralph Graves és Jack Hóit exotikus tárgyú és . izgal- tiias történetben álltak a közönség été. Eddigi filmjeik a férfi-barátságot dicsőítették és a jelenetek 9orán mindig a közéjük állt nő lett a vesztes. Uj filmjük nem ilyen vágányon halad. Ebben ellenfelekként állnak egymással szemben és a történet végén egyikük meghal, hogy a má­sik boldog legyen a növel, akiért vetélkedtek. A történet teljes mértékben leköti az érdeklő­dést. Hátterül ügyesen és meglehetős borzal­mat keltve a kínai háborút tették. Józan mér­tékkel adták az exotikus vonatkozásokat és az exotikus szereplőket. Női főszereplőnek a na­gyon szép Lila Lee/ tették, aki a szépsége mel­lett művészi alakításával is sikert aratott. Ka­rácsony hetében minden filmszínház igyekszik jó fűmet adni a közönségnek. A Royal film­színházak közös műsort játszó három színháza e téren az idén sikerrel igyekezett. A magyar Híradó mellett érdekes Fox Híradó is pergett. Pompás szám a párisi ulcai forgalom gyorsított felvétele. A cikázó autók, motorbiciklik, a szé­dítő iramban jelző rendőrök olyan mulatságos képet adnak, hogy állandó derű közölt pereg a kép. ** A kémnfikt A háborús filmek iránt már korántsem mutatkozik olyan érdeklődés, mint néhány évvel ezelőlt, csupán egy fajtájuk van, amely változatlanul vonzza a közönséget, a kém- drámák. A „Varsói bál“ óriási sikerének hatása alatt most elkészítették folytatását is, amely ta­lán még izgalmasabb, mint maga a , Varsói bál“. Sofort programm karácsonyra: I №€. filmhez azonnal jegyet váltani, mert ANNI ОАШКА legújabb tilmje felfrissít, kacagtat, mindenkit felderít! Holnap premier: Royal Apollo „Kémnök" a címe ennek a kémdrámának, amely­ben hiteles történelmi okiratok alapján a világ­háború egyik legdrámaibb történését dolgoz­ták fel. HÖLGYEIM.! Bolváry Géza elkészült legújabb filmjével, amelyet Bómji Adorján vigjátékából írlak filmre. A berlini kritikákat bizonyára olvasták; ezek szerint Bolváry ismét megmutatta, hogy в a leg­jobb németországi rendező. FÉRJFOGÁS a film cime. Mulatságos helyzetek kergetik egy­mást, ezer ötletet halmozott fel benne Bolváry — s hiszem, hogy a Forum kényes ízlésű közönségé­nek is kellemes karácsonyi ünnepeket szerzünk ezzel a filmmel, amelynek főszerepét alázatos szolgájuk játssza ; Gustav Frölich BATTHYÁNY MOZfirt Bat'h.váuy-:ér. Éri« eyuló »8 го». — Око» oniát. Kiásások kezdete: 4. ,14? 1410 ári kor * s'-""'V" ..... B ELVÁROSI MOZGÓ. Irányi ul« Я. (Tel: ÍS-S» > Árkádia hercege. Fümoperelt. — Egy a sek käiOl. Sze­relmi »őrlőnél. — Előadások kezdete hétköznap jobb­terem: 5, 148, in, balterem: H9, vasárnap jobbterem: Vj( в. Ц9. bálterem: 5, 348, ló órakor. BODOGHAF MOZGÓ vili Jóisef-kírut «3 (Tele Ion: 32-8-90.) Árkádia hercege. Filmoperetl. — Egy a s«k Miiül. Szinntü. — Híradó. — Előadások kezdete hétköz­nap: 4, 7, 3410, vasárnap 2-től. CAPITOL FILMPAMMA. Baross lér Tel: 84-3-S7 ) Main Hari. — Knrdhalak és répák. Kulturfilm. — Híradó. Előadások kezdete hétköznap: 144, *,46 olcsó 148. 14Ю. vasárnap 142 olcsó. 144, 346, 148, 1410 órakor. city filmszínház Vilmos esástár-ui з«-я* (Tel. 11-1-40.) Kadettok. — Híradó. — Előadások kezdete hét­köznap: 4. ti. 8, 10, ünnep- és Vasárnap: 3. 4, 6, 8, 10 órakor. Az első előadás félhelyárakkal. (ORV’IN FILMSZÍNHÁZ, Józsel-körut Й Oltól-ut sarok (Telelőn: Józsel 88 9 *8 H Jórsel 89-0-84 > Kadét lók. - Híradó. — Előadások kezdete hétköz­napokon: 146, 148, 1410. vasár- és ünnepnap: 144, 14», 148 és 1410 órakor. EGYETEMIEK MOZIJA. VIII.. Horánszky в. Ж) Denevér. Operet» — Slan éa Pan. — Híradó. — Előadá­sok kezdete: 3, 146 és 14» órakor Helyárak 20—80 fillérifl FIIT MOZGÓ V. Linót-körút Ifi »Telelőn: 16-1-»1 I Éjiéi) szerenád. Filmregény. — Árkádia hercege. Film- operett — Előadások kezdete hétköznapokon; 4, 7 és 10, vasárnap: 2, 145, 148 és 10 órakor. LESZEK Ml>/(.() József квгв» 76 (Telefon: 4*-(V40 ) Európa lángokban. Dtáma. — Katinka, hol tártál az éjjel? Y.gjáték. — Lavinabiirlön rabjai. KalándoiTörlé- net. — Előadások kezdete hétköznapokon: 4. 94? 3410, vasárnap 2-től folytatólag. Vasárnap d. e. 10-tól burleszk- maliné. HIIMEBOS MOZGÓ Hermina.ul 1 Vakokat Gyámoluó О. E. (Tel. 901—00) Kél világ szerelmese. — A kép­viselő ur barátnője. — Előadások kezdete hétköznapo­kon: 145 7. 3410. vasárnap 2, 4. 6, 8, 10, IMt'KKIAI MOZGÓ Dembinszky ulrs 4 (Telelőn 32-8-90.) Árkádia herrege. — Egy a sok ktlzOI. — Előadá­sok kezdete hétköznapokon: 4, 447, 1410, vasárnap 342-tól folytatólagosan. KAMAKA MOZGÓ Dohány-utca ét Nyár óira sarok Berlini háztetők alatt, — Híradó. — Előadások kezdete hétköznapokon: 4. 6. 8. 10. vasár, és ünnepnap: 2, 4. 6, 8, 10 órakor Az első előadás naponta félhelyárak mellet! KULTUR MOZGÓ. IX.. Kinizsi n 18. (Tel.: 88-1-93.) A legszebb langó. — HyppoIH. Magyar vígjáték 10 felv. Előadások kezdete hétköznapokon: Isső, 7. 1410. vasár- és ünnepnap: .143, 5, 148. 3410 órától folytatólagosak. NYUGAT MOZGÓ VI Teréz-kóiut 41 (Tel : 271 «2 > Két szív — egy dobbanás. — Fegyenrszigel. — Stan és Fan házasságot tőr. — Előadások kezdete: 144, 147, 3410 órakor. ODEON MOZGÓ. VII Bndenhiller-u. S7M. (Telelőn 302—63.) Szerelmi manőver. Vidám történet. — Marokkói ótok. — Híradó. — Előadások kezdete hétköznapokon: 345 órától, vasárnap 342 órától folytatólagosan. Az első előadás - nem folytatólagosan — mérsékeli helyárakkal. ORIENT MOZGÓ. Vi. Izabella és Aradi-u tarok (Telemn 150—87.) Éjféli szerenád. Attrakció. . — Ma rokkái éli k. — Híradó. — Előadások kezdete hétköz napokon: 45, 7, KlO. vas. és . ünnepnap: 142 órától [oly lalolagosan. Az első előadás — nem folytatólagosan — mérsékelt belvárakkal. ORION. Eskü ut 1. (Telefon: 83-1-02.) Szegény lányi nem lehet elvenni. Vígjáték. — Előadások, kezdete: 4, 6, 8, 10 órakor, PATRIA MOZGÓ Vili, Népszinház-ulca 13 (Telelőn lfi-6 73í) Árkádia hercege. — A négy Jóbarát. Vígjáték. — Anaglitr. Mozilrükk. — Előadások kezdete hétköznapo­kon: 4, 347 , 3410, vasár- és ünnepnap 2 órától folytató lagosan. METRO FiLMPfllOífl \ L, Nagyme/.ó-u. 22124. (Tel. 22-0-98, 29-2-50.) India Flippy, a szálloda réme. Trükklilm. — Dsaipur. — adások hétköznap 2—6 ig folytatólagosan, azután 6, órakor, ünnep- és vasárnap: 2. 4, 6. 8 10 órakor, den vasárnap délelőtt И órakor eyermekmatlné, S1MPION MOZGÓ T. Horthy Miklós ul 39. szám, (Telefon 150 -87.) Éjiéit szerenád. Attrakció. — №­Mala Hnrl és a kísérő műsor. — Előadások kezdete hét­köznapokon: 345 7, 3410. vasárnap: 2. 4, 6. 8, 10. .RIAIТ1Г FILMSZÍNHÁZ Rákőrzi-ui 70 (Telefont 39-4-97.) Marira grolnő. - Smaragdlolvai. Bünüio i tof- tétel. — Híradó. — Előadások kezdete hétköznapokon« 4 347 és 1410, vasár- és ünnepnap 2 órától lolylatómg. Első előadás 30. 40 és 60 fillér. TIVOLI MOZGÓ VI Nagymező-utca 8. (Telefoni 23-0-29.) Az elcserélt élet. Regényes ülmjélék. — A bá­natos hercegasszony. Dráma. — Őszi szépség. — Zsahbs- macska. Vígjáték. — Híradó. — Előadások kezdele hát- napokon. 4. 348. Í4l0. vasárnap 142 órától folytatólagosan. UFA FILMSZÍNHÁZ. Teféz-kórut 60. (Telefon: Aut. 197 -67, 197 - 68.) A lehér démon. - Híradó. — Előadá­sok kezdele hélköznap: 4. 6. 8. 10. Az első előadás fél­helyárakkal Vasár- és ünnepnap: 2. 4. 6, 8. 10 órakor. 2—6-ig folytatólagosan lélhelvárakkal. URANIA FII MSZ'INHAZ Rákórzi-ol 21 Telefon« 460—45. 460—46.) A vén gazember. Ünnepi díszelőadása. Kezdete 348 órakor. ROYAL APOLLO. Erzsébel-körut 45. (Telelőn: 42-9-46 és 41-9-02.) Zsuzsanna a fürdőben. Vidám történet. Híradók. — Az előadások kezdete hélköznap: 4 6, 8 és 10 órakor, vasárnap: 2. 4. 6, 8 és 10 órakor Az első előadáson mindennap félhelyárakl FÓRUM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lá)»s u 18 (Tel : 89-7-07 és 89-5-43.) Paprika kisasszony. Villám tör­ténél. — Híradók — Az előadások kezdele hétköz­napokon; 4, 6. 8 és Ш órakor, vasárnap: 2 4. 6. 8 és 16 órakor As első előadáson mindennap fél- helvárakl DÉCSI FII MSZINHAl Teréz-kórut » (Telefon: 259—52 és 213—43.) Ezüst sue- Izgalmas történet. — Híradók. — Előadások kezdete hétköz­nap: 4. 6. 8 és 10, vasárnap: 2. 4. 6. 8 és 10 óra­kor. Az első előadáson mindennap télhelyárak. PALACE FILMSZÍNHÁZ. Erzsébct-kórut 8 (Telefon: 36-5-23.) Ember vagy szörnyeteg. Fantasztikus tör­ténet. — Híradók. — Az előadások kezdete hétköz­nap: 4, 6, 8 és 10 órakor, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6. 8 és 10 órakor. Az első előadáson mindennap félhelvárak. OMNIA FILMSZÍNHÁZ. Vili Kölcsey idea 2 ss (Telefon 301—25.) As ezüst sas. — Ml újság a nagyvilágban? — Híradók. — Előadások kez­dele hétköznap: 4. 8. 8 és 10. vasár- és ünnepnap: 2. 4. 6. 8 és 10 órakor. Az első előadás mindennap lélhelvárakkal. . CORSO. Váci-u. 9. (Tel. 87-4-02.) Az ezüst sas. Fílirt- reaénv. — Híradók. — Előadások minden­nap: 344, 346 348, »3410 órakor. A hétköznapi első előadás lélhelyáru. SPOiir о A MOTESz elfogadta Pelie László lemon« dását. Ismeretes, hogy a MOTESz fegyelmi el­járást indított Pelle László, a szövetség orszá­gos ellenőre eilen a szövetséget sértő újság- nyilatkozataiért. Peile László, aki Pelle István világbajnok édesapja, lemondott ellenőri tiszt- ségéről, mire a MOTESz kedd esti tanácsülése a lemondást elfogadta és a fegyelmi eljárást megszüntette. — A MOTESz tanácsa ezután állás foglalt az embersport-totalizatőr ellen, majd a február б-én Budapesten megtartandó első finn—magyar tornászyerseny műsorát ál­lapította meg és elhatározta, hogy a verseny után a finn és magyar tornászok propaganda bemutató versenyeket rendeznek majd Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Sopronban és Miskol­con is. A tanács végül a március végén meg­tartandó országos csapatbajnokverseny rende­zésének kérdésével foglalkozott. () KI nyeri a Magyar Vizipóló Kupát? A va­sárnap lejátszott élődöntőmétkőzésekben úgy az VTE, mint a MAC is, biztos fölénnyel győz­ték le ellenfeleiket, az MTK, illetve a III. litr. TVK csapatát, bár mindketten nélkülözték egy- egy jó játékosukat, Kövest, illetve Kánássyt. A mostani vasárnapi dőnlőmérkőzésre már mind­két csapat a legerősebb összetételében fog fel­állni és pedig a következőképpen: MAC: Gyula—- Csorba, Tolnai—Ivádg dr.—Kánássy, Vértessi, Keserű H. — UTE: Kusinszky—Köves, Barna— halassy—Vágó, Németh, Bozsi. A dönlőmérkö- zés sorsa teljesen nyíl Inak látszik és azon való megjelenését a kormányzó is kilátásba helyezte. 0 Szerdán les* a Magyar Hockey Club köz­gyűlése. A Magyar Hockey Club, mely úgy az elsőosziályu bajnokságot, mint a szövetségi di­jat, sőt a Pözel-serleget is megszerezte, decem­ber 21-én tartja ifj. Pózéi István dr. kormány- főtanácsos etnöklelé alatt közgyűlését és utána évzáró vacsoráját az Országos Kaszinó sárga­termében. A vacsora keretében lesz a dijkiosz- I tás is.

Next

/
Thumbnails
Contents