Makó és Vidéke, 1947. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

II. évfolyam 122 ssám _____ '• ■•-•47. junius 1 vasánap Ara 40 fillér 8I AIADIKIYII IZIOIALBEIOIRATX # k R T POLITIKAI t * TAR8AD ALII M';aagB Ara 40 fillér MAKÓI NÉPBANK A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE KISIPAROSOK, KISKERESKEDŐK, KISGAZDÁK, KISEMBEREK BANKJA. Az újjáépítés érdekében A háborús és politikai viharok­hoz szokott közvélemény számára is meglepetés, sőt megdöbbenés­ként hatott az a körülmény, hogy Nagy Ferenc a kormány felhívása ellenére sem jött haza svájci nya­ralásból és nem vállalkozott arra, hogy a demokráciaellenes maga­tartásával kapcsolatos vádakat tisztázza. Ez a szerencsétlen ország, és a sokat szenvedett nép az elmúlt két esztendőben olyan erőfeszítéseket fejtett az ország gazdasági és po­litikai, újjáépítése érdekében, hogy az egész világ csodálatát kivívta. Példát mutattunk Nyugatnak és Keletnek a termető munka terüle­tén és irigyelték azt a pártok kö­zötti együttműködést, amely többek között munkáspárti kezdeménye­zésre a stabilizáció sikerét iá elő­idézte. Küzdöttünk elsősorban a kül­föld előtt kivételesen hitelt élvező szociáldemokrata vezetők részvé­telével a magyar nép megbecsülé­séért és azért, hogy bitang uraink által Magyarország nevére irt szé­gyenfoltokat lemossuk és az or­szág hitelét az egész világ előtt megjavítsuk. Büszkén állapítjuk meg, hogy az erőfeszítés, amit a föld dolgozói, a gyárak robotosai, az irodák ter­vezői, a parasztság, munkássá és értelmiség kifejtett, nem volt ered­ménytelen. Az elmúlt hónapokban pedig céltudatos munkával előkészitett- tük a hároméves terv nagyszerű munkáját mert tudjuk, hogy annak segítségével végre eljuthat a sokat szenvedett dolgozó magyar nép a megérdemelt munkájának jogos eredményéhez, a nyugodt, gond­talan bőséges élethez. Az egész ország közvéleménye mélységes felháborodással Ítélte el a múlt év utolsó napjaiban lelep­lezett összeesküvést amely az ed­dig végzett munka eredményét, de azon túl az egész egységes magyar nép életbiztonságát veszélyeztette, j A jogos népitélet dühe elől, amely egységesen jelentkezett a falu pa­rasztságánál és a városok dolgo­zóinál, csak alig lehetett megmen­teni és az igazságszolgáltatás színe elé bocsájlani a múlt rendszerből ittmaradt kártékony gonosztevőket. És most amikor kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Nagy Fe­Dinnyés Lajos az uj miniszterelnök Gyöngyösi János helyett Mihályffy Ernő vette át a külügyminisztérium vezetését Nagy Ferenc miniszterelnök le mondásával kapcsolatban fellépő ese­mények pontos ismertetése végett la­punk a tegnapi nap folyamán ál­landó telefonösszeköttetésben állott Budapesttel, ahonnan sorrendben a következő értesítéseket kapta. (Déli 12 órakor.) A kormány tagjai ma délelőtt fél 10 órakor Rákosi Mátyás miniszter­elnökhelyettes elnökletével rendkivüli minisztertanácsra ültek össze. A mi­nisztertanács fudomásulvette Nagy Ferenc miniszterelnök lemondásét. Tekiniettel a miniszterelnök lemon dósára, • minisztertanács elhatározta, hogy a kormány tagjai is lemonda­nak, Ezt a tényt közlik a köztársa­sági elnökkel és kérik a miniszterek felmentését. A köztársasági elnök a nemzet­gyűlés politikai bizottságának meg­hallgatása után dönt az uj minisz­terelnök kijelöléséről. A nemzetgyűlés politikai bizott­ságát m« délután 4 órára hívták össze. (Délután 6 órakor a budapesti saj­tóosztály a következő értesítést adta :) i A‘magyar politika tegnap döplő j fordulathoz érkezett. Nagy Ferenc két- | kulacsos politikája lelepleződött Amíg Í kife a demokrácia védelmezőjének palástjában telszelgctt, titokban első pillanattól kezdve fasiszta éllamfel- forgatók szolgálatába állott. Nagy Ferenc leleplezése és bukása nem jelentheti most már az ügy be­fejezését. Tiszta helyzetet követelünk és e tiszta helyzet megteremtésének egyetlen módja az uj választás. A Szociáldemokrata Párt a válság kitö­résének első pillanatában világosan kinyilatkoztatta felfogását Szakosíts elvtérs beszédén keresztül. A nép döntsön a demokrácia jövő­jét illetően. Az uj kormánynak poli­tikai téren legfőbb feladata csak az leh- , hogy előkészítse az uj válasz­tásokat, de az uj minisztereket addig is olyan szempontból kell kiválogatni, ho^y szó'.százalékig demokratikus politikai vonalon álljanak. Olyan kül­ügyminisztert követelünk, akiben meg­bízhat a demokratikus magyar nép. Az uj kormány megalakulása ha­marosan várható. A miniszterelnöki tárcán kívül leg­feljebb egy két kisgazdapárti tárcában várható változás. Előreláthatólag a válságot még a mai nap folyamán megoldják. A nemzetgyűlés politikai bizottsága miniszterelnököt jelöl. Leg­esélyesebb jelölt Dinnyés Lajos. A külügyminiszteri teendőket néhány napig előreláthatólag Mihályffy téjé- koztatásügyi miniszter látja el. Az uj kormány megalakulását ma estig várjuk. Lapzártakor érkezett jelentés: A nemzetgyűlés politikai bizottság^ tegnap délután 4 órai kezdettel ülést tartott Varga Béla elnökletével. A po­litikai bizottság a köztársasági elnök­höz egyhangú határozatot terjesztett Nagy Ferenc miniszterelnök felmen­téséről és Dinnyés Lajos nemzetgyű­lési képviselőnek miniszterelnökké való kinevezéséről, Tiídy Zoltán Köztársasági elnök meghallgatván a nemzetgyűlés politi­kai bizottságának ajánlását, miniszter- elnökké novezte ki Dinnyés Lajos (Kisgazdapárt) nemzetgyűlési képvi­selőt. Az uj kormány eskütétele ünnepé­lyes keretek között folyt le. Először Dinnyés Lajos tette le az esküt, majd előterjesztést tett o kormány megala­renc szövetkezett a múlt bitangja­ival, a demokrácia építő ereje el­I len, szövetkezett Magyarország kül­földön meghúzódó ellenségeivel a belső újjáépítés megakadályozása érdekében, megdöbbenésünk még fokozódik, hogy nincs bátorsága bűnének következményeit vállalni és a svájci luxusszálló kényelmes, fényűző környezetében keres bú­vóhelyet a maga számára. A demokratikus erők bölcses­sége, az ország jövőjéért való vég­telen felelősségtől ólhatva a pilla­natnyi zűrzavaron úrrá lett és a mai napon Magyarországnak mór | uj kormánya van. A Szociáldemo­krata Párt eddigi miniszterei sze­mélyén keresztül vállalja továbbra is a munkát és a felelősséget az ország ‘ újjáépítésért. Mindennél fontosabb feladatnak tekintjük a hároméves terv hibátlan megszer­vezését és elinditását, meri csak igy lehet biztosítani azt, hogy a gazda a birtoklás biztos tuda­tával nézhessen szét földje hatá­rain, hogy az iparos, a kereskedő napi gondoktól ne sanyargatva vé gézzé kijelölt munkáját és az üze­mek dolgozói állandan fejlődő és javuló életszínvonalaként kapják meg azt, amihez joguk van. Szociáldemokrata Párt politiká­jának célja az emberi élet bizto­sítósa minél magasabb fokon. Ami­kor tehát arra törekedtünk, hogy reakció ne idézzen elő zűrza­vart Nagy Ferenc felelőtlen és eléggé el nem ítélhető magatar­tásából, akkor azt a célt akartuk elérni, hogy a koalíció fenntartá­sával végezzük tovább az épitő- munkát az ország és népe javára. Ezért nem vetettünk fel számos olyan kérdést, amelynek célja lenne tisztázni a múltért való felelősséget. Ezt eltesszük későbbi időpontra, ami­kor már biztos vágányban fut a há­roméves terv vonata és az ország közvéleménye megelégedettséggel és nyugalommal állapítja meg, hogy a j demokratikus erők kihúzzák az ország I kátyúba süllyedt szekerét. Először a háború keserves pusztításából, majd pedig az ittmaradt reakció mesterke­déseként keletkezett katasztrófáiig helyzetből megoldottuk a válságot és visszük előre az ország szekerét az újjáépítés mind több és több ered­ményt felmutató utján, mert biztosítani akarjuk, hogy az itt élő és sokat szenvedett nép végre megérdemelt nyugalomhoz és zavartalan békéhez eljuthasson. Jól tudja az ország öntudatos és felelősségérzettől áthatott dolgozó tár­sadalma, hogy demokratikus hitval­lással mielőbb vissza kell szorítani a politikai és a gazdasági élet területé­ről a lelkiismeretlen, reakciós bünte- vőket, a Salátákat, a Donáthokat, Nagy Ferenceket és másokat. Első feladat azonban biztosítani minden aknamunka ellenére az ország népe | és a világ megbecsülése érdekében az újjáépítés biztos menetét.

Next

/
Thumbnails
Contents