Makói Népujság, 1945. június (1. évfolyam, 122-127. szám)

1945-06-23 / 122. szám

Ma este: a Nemzett Ssgély kulturestje Hirt adtunk arról, hogy a Nem­zeti Segély, a munkájához szük­séges anyagi eszközök előterem­tésére nagyszabású kulturestet rendez. A nívós és művészi Íz­léssel összeállított irodalmi és zenei est ma, szombaton este 8 órakor kezdődik a Hagyma ház­ban. A műsor keretében dr. Erdei Ferencné a Nemzeti Segélyről, Könyves-Koionics László a de­mokrácia minőségéről, Gajdi Ist­ván pedig Sárközy Györgyről be­szél. A zenei számokat Sebestyén Albert és Rátky István . űvészi tudása tolmácsolja majd, az ének­számokat pedig a makói Petőfi Dalkör és a MálMSz énekkar ad­ják elő. Pálffy Béla, Szardoki Rudolfné és Pálffy György iro­dalmi gyöngyszemeket tolmácsol­nak szavalataikkal. A rendkívül tartalmas és ma- . gasszínvonalu műsor természete­sen nagy érdeklődést váltott ki városszerte, annál is inkább, mert a művészi élmény mellett szo­ciális jót is eselekesznek mind­azok, akik ma este megtöltik & Hagymaház nézőterét. A vasutas és postás rohammunka újabb eredményei (Budapest. MTI) A vasút hely­reállításának munkálatainál ered­ményes munkát mutattak fel a vasút dolgozói. A Budapest—mis kolci .vonalon sikerült a vasút­vonalat olymértékben kiszélesí­teni, hogy naponta közlekedhet a személyvonat, amely eddig csak másnaponként közlekedhetett. A Budapest—lajosmizsei vonat is naponként közlekedik. (Budapest. MTI) A posta alkal mazottainakmunkája újabb ered­ménnyel járt Reogeteg akadály és nehézség leküzdése után si­került megindítani a postataka rékpénzíári befizetés ek és pos­tatakarékpénztári betétek forgal­mát is. Junius 21 én több mint 300 helyen indult meg a forga lom. Lassanként az egész ország bele fog kapcsolódni a munkába. Csak 150 résztvevővel Indul az MVSE Aradra 9 Az egész héten vajúdó aradi sportvonat kérdése ma reggel tisztázódott. Az átvonuláson miatt csak 150 személy utalását euge délyezte az aradi rendőrség s így az MVSE csak a futball, oíd-boy-, birkózó , teke és sakkcsapatát- tudja elvinni. Az útra jelentkezet tek 3 hét múlva a petrozsényi és resicai útra mehetnek majd el, aki oda nem szándékozik el menni, annak visszaadják a pénzt. A vonat szombaton reggel fél 6 órakor indul a SzCsV-állomósról. A, miniszterelnök távirata Sztálin marsallhoz (Budapest. MTI) Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök a magyar kormány nevében a következő táviratot küldte Sztálin tábornagynak, a Szovjetunió kormánya elnökének: — Sztálin marsallnak! Budapest dolgozó népe már másod­ízben érzi és élvezi a Vörös Hadsereg támogatását. Meggyőződé­sünk, hogy ezért az egész szovjet népnek, de elsősorban Sztálin marsallnak lehetünk hálásak. Dálnoki Miklós Béla, miniszterelnök. Egyezményt írtak alá Vorosilov fömegbízott és Miklós Béla miniszterelnök (Moszkva. Tass iroda.) Mint a moszkvai rádió jelenti Dálnoki Miklós Béla magyar miniszter- elnök es Vorosilov szovjetorosz főmegbízott aláírták az egyez­ményt, amely szerint a fegyver­letételi szabályok értelmében Ma- gyaroszág köteles 1946. január 1-ig a Szovjetuniónak 200 millió dollár értékű szállításokat átadni. A szállítások gépekből, hajókból, szarvasmarhákból állnak. Kiadják ümrédyt (Budapest. MTI) A Világ című lap közli munkatársának interjú­ját Valentiny igazságügyminisz- teerel, aki az Imrédy-ügyben a következődet mondta: — Az első számú magyar hábo­rús bűnös ellen készül a vádirat. Az a tény k gy Imrédy Béla amerikai fogságba esett, arra késetetett bennünket, bogy az ellenőrző bizottság segítségével igyekezzünk minél előbb haza­hozni és népbíróság elé állítani. Mi idén jel arra mutat, hogy a szövetséges ellenőrző bizottság hozzájárulásával és Scbönfeld Artúr közbenjárásával az ameri­kai hadsereg főparancsnokság kiadja Imrédyt és őt így a leg­rövidebb időn belül népbíróság elé állíthatjuk. A szovjet hatóságok átadták a magyar olajkutak termését (Budapest. MTI) A lispei kőolaj források <«. ellett Magyarországon berekböszörményt és bükkseéki olajforrások is működnek Mind­két helyen e.z oajforrások a Magyar Német Ásványolaj Rí. kezében vo.tak Mindkét ólai forrást hadizsákmányként kezel­hette volna a szovjet hadsereg, de a szovjet hatóságok részéről itt is nagy előzékenység nyilvá . nult meg és a magyar iparügyi minisztérium részére bocsátották ,a termelést Berekböszörményben ; a napi termelés ezer liter ben­zin. Milyen lesz az áilamrendörség csanádmegyei szervezete? Az államrendőrség felállításá j ról szóló kormányrendedet alap ján az előírt rendelkezések végre hajtása már folyik a város és a vármegye területén. Július 3 án a tár megye törvényhatósága közgyűlést, tart, ezt megelőzően pedig cárt közi értekezlet foglal kozik az ál:am endőrség felállt tásának ügyével. A tő vényhatósági közgyűlés » elé kerülő javaslat már a sze­mélyi jelöléseket is tartalmazza a vezető állásokra, továbbá a toborzó bizottságok felállítását. Nem időszerűtlen felvetni a kérdést, hogy az új állararendőr- ség szervezete milyen less Makón és a vármegyében. A kormány- rendelet erre részletes választ ad, amennyiben előírja a felállíí&udó szervezet keretét. A NeiZGü Segély irodaloni- és zeie-estje ma este 8 óra kor a Hagyma házban. Jegyek & „Szabadság"- s Kenézné könyvkereskedésében és a pártokban kaphatók Ezek szerint Makó város köz- biztonságának megőrzésére egy városi főkapitány, továbbá kapi­tány vezetése alatt városi rendőri szervezet működik. Megyei vi­szonylatban Csanád-Arad Toron- tál k. e. e. vármegyék rendőr­sége, megyei főkapitány és me­gyei politikai osztályvezető irá­nyítása mellett, feloszt anak négy járási kapitányságra, éspedig a battonyai, az eleki, a mezőkovács- házai és torontáli járási kapitány­ságra. A főkapitányságot 5 fogal­mazói, 2 felügyelői, 1 detektív- felügyelői és több adminisztratív állásból szervezik meg. A járási kapitányságokat járási kapitány, politikai osztályvezető, 2 fogal­mazó, 1 felügyelő és több admi­nisztratív vezető állásból állítják fel. Az őrszemélyzetet és a detek- tívtestület szervezetét a most fel­állítandó toborzó bizottságok állít­ják össze. A rendelet szerint a kapi­tányságok alá tartozó falvakban rendőrbiztosságokat állítanak fel, amelyek létszáma 10—26 főből áll A makói városi kapitányság hatáf köre kiterjed a központi f rásra is. j(l' A dunántúli választásoké p*" teljes lesz a nemzet^ .filé (Budapest. MTI) A MOT A Szabadság című lap /JQe,e1?,i: hét múlva sor kerül r ^ képviselők megválás fására ° A/ ország legkésőbb Szabadult részeiben 150 nemz etA ‘ viselőt választan kéP' 'deiüleg Abaui.7jSp.ttfS lasztanak. 160 képvSvIl^teíe­rol Zhedé,nyj Béla azonna| ideiglenes nenfzel -f tílso teljes ülésére való- ! szíaulfjg két héten belül sor kerül. Nyisztor Zoltánt elfogták Ausztriában Budapest. Nyisztor Zoltánt, az ismert nyilasbarát pap újságírót a politikai rendőrség amakide- jén letartóztatta, de azután ügyé- nek irataival együtt átadta a nép- íír^nak. A népbíróság sza- badiábra helyezte azz i, hegy az eljárást tovább folytatja ellene Nyisztor azonban a szabadiábra- belyezés után nyom alanui edünt Budapestről. Most jelentés érke- zett amely szerint Nyisztor Zol­tánt Deutschkreutban ismét el­fogták, Sopronba szállítottak, ahol megtörtént az első kihallgatása !s. A hírek szerint Nyisztor to­vább szándékozott menekülni Róma felé és a Vatikán semle­gességének védelme alá akarta magát helyezni. MAKÓI NÉPBANfTfáfcíTfrü- vagy jelzálogfedezet mellett rövid lejáratú hiteleket. Telefon 64 I. ÉVFOLYAM, 122. SZÁM, Ara 1 pongő 1945 JÚNIUS 23, SZOMBAT. , MAKÓI , NÉPÚJSÁG / t A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents